Sporveien årsrapport 2017

36 Årsrapport 2017 Del 3 | VIRKSOMHETEN Fremtidens byreise Trikkeprogrammet skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaže nye trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser. Fremtidens byreise er begrepet som blir brukt for å fortelle hva Trikkeprogrammet omfatter og skal gi Oslo. Gevinster Et attraktivt, robust og kostnadsežektiv trikketilbud Bedre rutetilbud og kapasitet med 87 nye trikker Nye trikker og oppgradert infrastruktur med moderne standard Bidrag til byutvikling og mer attraktive gater og byrom Redusert kostnadsnivå for drift og vedlikehold Organisering Oppdragsgiver: Oslo kommune Samarbeidspartnere: Ruter, Oslo Vognselskap, Bymiljøetaten og Sporveien Programledelse: Sporveien Finansiering TrikkeanskaŸelse: Kostnadsramme på 4 145 MNOK vedtatt av bystyret. Infrastruktur: Anslått til 3 200 MNOK. Bystyret fastsetter kostnadsramme for de største enkeltprosjektene. Baseutvikling: Kostnadsramme er fastsatt til 1 091 MNOK. Trikkeanskaželsen finansieres av Oslo kommune og belastes drift gjennom vognleie. Finansiering av infra- struktur og baser skjer med midler fra Oslopakke 3. Fremdrift trikkeanska•else 2015: Investeringsbeslutning 2016: Prekvalifisering av leverandører 2017–2018: Tilbud og kontraktsinngåelse 2020–2021: Testing av trikker 2021–2024: Leveranse og driftssetting av nye trikker TRIKKEPROGRAMMET Trikkeprogrammet omfatter delprosjekter for vogn- anskaffelse, infrastrukturoppgraderinger og baseutvikling. Trikkeprogrammet ledes av Sporveien, som samarbeider tett med Ruter, OsloVognselskap og Bymiljøetaten om gjennom- føringen av prosjektene. Vann- og avløpsetaten er en viktig medspiller i mange av infrastrukturprosjektene som omfatter endringer i vann- og avløpssystemene under bakken. VognanskaŸelse I januar 2017 ble konkurransegrunnlaget for innkjøp av nye trikker sendt ut til seks prekvalifiserte leverandører. Det konkurreres om leveransen av 87 nye og moderne trikker. Det skal anskaffes en moderne standardtrikk som er tilpasset forholdene i Oslo. Tildeling av kontrakt er planlagt gjennom- ført i løpet av første halvår 2018. Fremdriftsplanen legger opp til en testperiode før serieproduksjonen. Infrastrukturoppgraderinger Arbeidet med å ruste opp og fornye infrastrukturen tar sikte på å innhente vedlikeholdsetterslep og oppgradere trikke- nettet. Tiltakene innebærer nødvendige tilpasninger til de nye trikkene, og vil gjøre trikketilbudet mer robust og effektivt enn det er i dag. Samlet omfatter infrastrukturdelen avTrikke- programmet i overkant av 30 delprosjekter. Enkelte store infrastrukturoppgraderinger blir koordinert med andre tiltak for å utvikle gatenettet og kommunal infra- struktur. Bymiljøetaten er prosjekteier for mange av disse store prosjektene. Blant demer Prinsens gate, somble åpnet i februar 2017. Tinghuset–Tullins gate-prosjektet hadde byggestart i august, og i desember ble reguleringsplanen for ny trikketrasé i Bispegata vedtatt av Oslo kommune. Forprosjektene for de gjenstående store infrastrukturprosjektene er i sluttfasen og vil bli klare til behandling i bystyret i løpet av 2018. Baseutvikling Rehabilitering og utvikling av trikkebasene er nødvendig, fordi flere og lengre trikker krever mer plass til parkering enn tidligere. I tillegg må verkstedene tilpasses for å gi plass til de nye trikkene, og sist, men ikke minst, må basene legges om for å effektivisere drift og vedlikehold. I 2017 vedtok Oslo kommune finansieringen av en videreutvikling av Holtet base og Grefsen verksted. Sporveien planlegger byggestart i første halvår 2018. 87 nye trikker skal leveres fra 2021 til 2024 og forberedelsene er godt i gang. Gjennom Trikkeprogrammet skaper vi Fremtidens byreise.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=