Sporveien årsrapport 2017

Årsrapport 2017 57 STYRING | Del 5 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Sporveien følger hovedprinsippene i Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES) av 30.10.2014. 1. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Sporveien følger hovedprinsippene i Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES) av 30.10.20 14, med noen tilpasninger som følge av at Sporveien er et kommunalt eid selskap. I tillegg legger vi Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring til grunn for virksomheten. Vi har utarbeidet et styringssystem som samler alle styringsdokumenter, og som legger til rette for en effektiv, systematisk og enhetlig styring av konsernet med tilstrekkelig formalisering, dokumentasjon og etterrettelighet. Systemet beskriver hvilke rammer og verktøy som støtter organisasjonen i arbeidet med å oppnå konsernets mål- setting. Styringssystemet har tre hovedmål: 1) Gi pålitelig og effektiv styringsinformasjon. 2) Sikre gode resultater gjennommålrettet, effektiv og sikker drift. 3) Sikre etterlevelse av interne og eksterne krav og lovverk. Våre styrende dokumenter innbefatter blant annet Styreinstruks, Konsernsjefsinstruks, Etisk regelverk og Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll. Styrende dokumenter blir gjennomgått årlig. Styreinstruksen ble sist endret 14. desember 2015 og gjenspeiler aksjelovens krav, i tillegg til å inkludere hovedprinsipper fra NUES om risiko- styring og internkontroll, samt etikk og samfunnsansvar. Det etiske regelverket er gjort kjent for alle ansatte, og er til- gjengelig på selskapets intranett og ble revidert 09.02.2017. Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll i Sporveien er oppdatert og ny versjon ble vedtatt 10. oktober 2017. Policyen utgjør et felles rammeverk, fastsetter prinsipper og ansvar for risikostyring og internkontroll, og legger grunn- laget for utøvelse av god eierstyring og selskapsledelse i Sporveien. 2. VIRKSOMHET Sporveien er et kollektivtransportkonsern med aktivitet i Norge. Morselskapet Sporveien AS eies av Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Konsernets hovedkontor er i Oslo. Selskapets virksomhet fremgår av vedtektene: SporveienAS har som formål selv, eller gjennom deltakelse i og samarbeid med andre selskaper, å forestå persontransport, samt annen virksomhet i naturlig for- bindelse med dette. Styret har vedtatt en ny strategiplan for 2016-2020. Hovedmålet er at Sporveien, gjennom satsings- områdene samfunnsansvar, konkurransekraft, vekst og gjennomføringsevne, skal være den beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport. Det ble foretatt en endring i foretaksnavn 16.08.2017 fra Spor- veien Oslo AS til Sporveien AS. 3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Selskapets aksjekapital er i SporveienAS’ vedtekter § 4 fastsatt til kroner 276 850 000 fordelt på 2 768 500 aksjer hver pålydende kroner 100. Oslo kommune eier alle aksjene. Ansvarlig byråd, eller den han/hun bemyndiger, ivaretar aksjonærenes rettig- heter på generalforsamlingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=