Sporveien årsrapport 2017

78 Årsrapport 2017 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad 168 943 179 487 135 865 124 829 147 184 94 113 Periodens betalte skatt -53 372 0 -6 988 -41 005 0 25 096 Avskrivninger 269 408 255 090 236 145 186 526 174 414 182 515 Nedskrivning/reversering anleggsmidler 16 114 9 334 10 839 16 114 0 690 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger pensjonsordninger 102 179 170 732 -9 330 99 884 115 669 -3 946 Resultatandel fra datterselskaper 0 0 0 -35 104 -152 023 -118 739 Endring i varelager -3 270 -6 338 -11 467 -1 988 -6 081 -11 910 Endring i kundefordringer 22 276 42 676 -199 114 -20 924 29 723 16 575 Endring i vareleverandørgjeld -38 246 -197 074 148 513 -4 075 -212 281 137 645 Endring i andre tidsavgrensingsposter 53 093 49 367 182 439 -36 120 80 067 -77 810 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 537 125 503 274 486 902 288 137 176 672 244 229 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -405 756 -167 888 -787 458 -312 195 -60 550 -469 842 Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -5 930 -100 0 -4 080 -100 0 Innbetalinger på lånefordring konsern (korts. /langs.) 24 804 24 212 0 29 320 36 570 0 Utbetalinger på lånefordring konsern (korts. /langs.) 0 0 0 0 0 -121 564 Innbetalinger på andre lånefordringer (korts. /langs.) 0 0 0 28 598 28 597 0 Utbetalinger på fremmed fin. prosjekter (korts. /langs.) -759 264 -1 139 075 -1 255 097 -759 264 -1 139 075 -1 255 097 Innbetalinger ved utbytte og konsernbidrag, kjøp av aksjer 0 -45 0 0 -45 234 101 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 146 146 -1 282 896 -2 042 555 -1 017 621 -1 134 603 -1 612 402 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetaling kassekreditt 0 0 0 0 74 437 0 Netto utbetaling kassekreditt 0 0 -2 677 -30 909 0 -2 677 Innbetalinger gjeld konsernselskaper 0 0 0 3 466 0 0 Utbetalinger gjeld konsernselskaper 0 0 0 0 -2 784 -78 746 Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts. /langs.) 30 600 347 192 372 983 30 600 280 000 295 000 Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts. /langs.) -364 503 -309 904 0 -291 189 -247 842 -29 195 Innbetalinger på fremmed fin. prosjekter (korts. /langs.) 834 000 1 034 000 1 274 000 834 000 1 034 000 1 274 000 Innbetalinger av konsernbidrag fra Morselskapet 0 0 0 202 879 118 255 0 Utbetalinger av konsernbidrag til Morselskapet 0 0 0 -117 882 -6 534 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 500 097 1 071 288 1 644 306 630 965 1 249 532 1 458 382 Netto kontantstrøm for perioden -108 924 291 666 88 652 -98 519 291 601 90 209 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 405 917 114 251 25 600 382 097 90 496 287 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 296 993 405 917 114 252 283 578 382 097 90 496 Denne består av: Bankinnskudd mv. 296 993 405 917 114 252 283 578 382 097 90 496 Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=