Sporveien årsrapport 2018

40 Årsrapport 2018 Del 3 | VIRKSOMHETEN Bussanlegg AS eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Selskapets sju bussanlegg har en samlet kapasitet til parkering, service og vask til over 500 busser. Nye miljøkrav og veksten i busstrafikken forutsetter videreutvikling og utvidelse av bussanleggene. Dette arbeidet står i fokus hos Bussanlegg, som arbeider parallelt med å etablere tilleggsarealer til eksisterende anlegg og langsiktig utvikling av nye bussanlegg. Året oppsummert Ruters ambisjon om fossilfri busstrafikk innen 2020 og de elektriske bussene som skal settes i drift gjennom Romeriksanbudet, krever at det blir etablert ladekapasitet for busser på anleggene Alnabru, Klemetsrud og Brubakk- veien. Alnabru blir klargjort for full elektrifisering og vil bli Europas største anlegg av sitt slag. Arbeidet pågikk gjennom hele 2018 med søknadsprosesser, konseptbeskrivelser og prosjektering. Byggearbeidene starter tidlig i 2019, og anleggene skal tas i bruk på forsommeren. De pågående elektrifiseringsprosjektene er kostnadsberegnet til ca. 30 millioner kroner. Bussanlegg utarbeidet i 2017 en mulighetsstudie av hvordan bussanleggene Skui og Bekkestua kan videreutvikles før bussanbudet i Akershus vest starter sommeren 2020. I 2018 ble det gjennomført et teknisk forprosjekt for begge anleggene, og forslagene er innarbeidet i Ruter sine anleggsbeskrivelser for det kommende bussanbudet. Begge anlegg er planlagt tilrettelagt for elektrisk bussdrift og økt kapasitet, og Skui bussanlegg skal i tillegg oppgraderes med fullstendige verk- stedfunksjoner. Byggestart er planlagt til sommeren 2019 og samlet er investeringene i de to anleggene forventet å beløpe seg til 160 millioner kroner. I 2018 ble de fire største bussanleggene oppdatert med nytt utstyr for periodisk kjøretøykontroll slik at de tilfreds- stiller nye krav gjeldene fra 2019. Videre ble det etablert nytt parkeringsareal for 50 busser på Rosenholm. Tilleggsarealet til VEKST OG ELEKTRIFISERING I FOKUS Bussanlegg AS skal legge til rette for vekst, effektivitet og miljøvennlig utvikling for kollektivtrafikken. Økt anleggskapasitet og tilrettelegging for elektriske busser er viktige innsatsområder for selskapet, som har en utfordrende oppgave i de tettbygde byområdene. Alnabruanlegget på Stubberud er bygget om og utvidet ytter- ligere med samlet kapasitet til 45 leddbusser. På bakgrunn av uhellene med oljetanker i Sporveien (se side 50) gjennomgikk også Bussanlegg sine rutiner. Parallelt pågikk arbeidet med sanering av oljetanker som benyttes til oppvarming. Investeringsbehovet i bussanleggene er ventet å bli høyt i årene som kommer, drevet av fossilfri teknologi, kapasitetsvekst og teknologiske endringer. I 2018 ble det inngått en overordnet avtale med Ruter som tar utgangs- punkt i at Bussanlegg finansierer investeringer i egne anlegg, mens Ruter betaler for tiltakene gjennom økt husleie. Økonomien i Bussanlegg er god, og årets resultat etter skatt ble 12 millioner kroner. Selskapet legger vekt på å styrke egen- kapitalen og evnen til å gjennomføre nødvendige fornyelser og utvidelser. Videre utvikling På Mortensrud er det igangsatt arbeid med å etablere et nytt anlegg som kan avlaste Klemetsrudanlegget. Tomta kan bli berørt av utbyggingen av E6 (Manglerudforbindelsen). Dersom de pågående planprosessene åpner for langsiktig bruk til vårt formål, er det aktuelt å inngå en leieavtale med grunneier med opsjon på kjøp. Bussanlegg har i samarbeid med Vedal utvikling gjennom- ført et forprosjekt om hvordan Østre Aker vei 60 (Økern) kan utvikles til et kombinasjonsanlegg med næring, bolig og et helelektrisk bussanlegg med parkering i kjeller og verksted- fasiliteter ut mot Østre Aker vei. Planer og investeringsbehov vil bli lagt fram for Ruter i 2019. Bussanlegg arbeider med å etablere bedre pause- og toalett- løsninger for bussførere (servicehus). Det planlegges nye servicehus på Granholtet ogÅsbråtenmed sikte på realisering i 2019. Man har så langt ikke lyktes å finne løsning for fasiliteter i Vika, men det jobbes for å finne leiemuligheter i området. • BUSSANLEGG

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=