Sporveien årsrapport 2020

114 Årsrapport 2020 Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo Telephone +47 45 40 40 63 Fax Internet www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Sporveien AS Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Sporveien AS' årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 314 246 000, og et overskudd i konsernregnskapet på kr 315 990 000. Årsregnskapet består av: • selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og • konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening: • er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter • gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sporveien AS per 31. desember 2020 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. • gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Sporveien AS per 31. desember 2020 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. Penneo Dokumentnøkkel: ON3EQ-D7M4Z-UECH3-SNP25-SVLST-EA7JZ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=