Sporveien årsrapport 2020

46 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN Fremtidens byreise Trikkeprogrammet skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser. Fremtidens byreise er begrepet som blir brukt for å fortelle hva Trikkeprogrammet omfatter og skal gi Oslo. Gevinster • Et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud • Bedre rutetilbud og kapasitet med 87 nye trikker • Nye trikker og oppgradert infrastruktur med moderne standard • Bidrag til byutvikling og mer attraktive gater og byrom • Redusert kostnadsnivå for drift og vedlikehold Organisering Oppdragsgiver: Oslo kommune Samarbeidspartnere: Ruter, Bymiljøetaten og Sporveien Programledelse: Sporveien Finansiering • Trikkeanskaffelse: Kostnadsramme på 4 145 MNOK vedtatt av Oslo bystyre. • Infrastruktur: Anslått til 3 200 MNOK. Bystyret fastsetter kostnadsramme for de største enkelt­ prosjektene. • Baseutvikling: Kostnadsramme er fastsatt til 1 083 MNOK. Trikkeanskaffelsen og baseinvesteringene finansieres av Oslo kommune og belastes driftsbudsjettet gjennom levetiden. Finansiering av infrastruktur skjer med midler direkte fra Oslopakke 3. Fremdrift trikkeanskaffelse 2015: Investeringsbeslutning 2016: Prekvalifisering av leverandører 2017–2018: Tilbud og kontraktsinngåelse 2020–2021: Testing av trikker 2021–2024: Leveranse og driftssetting av nye trikker Trikkeprogrammet omfatter anskaffelse av 87 nye trikker, utvikling av trikkebasene og flere infrastrukturoppgraderinger. Sporveien leder programmet og samarbeider tett med Ruter, Bymiljøetaten ogVann- og avløpsetaten om gjennomføringen. Vognanskaffelse Til tross for utfordringer knyttet til koronapandemien, ble den første nye trikken levert til Oslo i september og avduket under et digitalt arrangement. Testkjøringen av den nye trikken startet i henhold til plan høsten 2020 og vil fortsette i 2021, etter hvert også med passasjerer om bord. Når testkjøringen avsluttes, vil serieproduksjonen starte. Innfasingen av de nye trikkene er planlagt å starte i løpet av 2021. Infrastrukturoppgraderinger Mye av et mangeårig vedlikeholdsetterslep på trikkeinfra- strukturen ble innhentet i 2020. Selv under koronapandemien var det aktivitet i alle prosjekter. Grefsenveien ovenfor Storokrysset, Thorvald Meyers gate og Majorstuen ble ferdigstilt i 2020. Det ble også ferdig­ stilt infrastrukturarbeider i Frognerveien, på Skarpsno og i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Bymiljøetaten er prosjekteier for Bispegata og Storgata, som begge er planlagt ferdigstilt i 2021. Sporveien er prosjekteier for opprustningen av Grefsenveien nedenfor Storokrysset, som skal være ferdig i desember 2021. Det gjenstår å ruste opp trikkeinfrastrukturen i Pilestredet, og fremtidig trikketrasé for Briskebylinjen er uavklart. Tiltak på holdeplasser De nye trikkene åpner for å nå målet om at trikketilbudet skal være universelt utformet. Holdeplassene vil gradvis bli satt i stand for en best mulig tilgjengelighet for alle brukergrupper. Tiltak på holdeplassene vil pågå parallelt med testkjøring og innfasing av de nye trikkene. Baseutvikling Holtet base ble gjenåpnet i mai 2020. Grefsen base forventes å være ferdigstilt i 2021. Utvikling av trikkebasene er en sentral del av Trikkeprogrammet fordi flere og lengre trikker krever ombygging av dagens vognhall og verkstedlokaler, samt mer plass til parkering og verkstedopphold. Målet er å sikre en effektiv og moderne trikkedrift i årene som kommer. • Flere samtidige gateopprustningsprosjekter ble ferdigstilt i 2020, og Holtet base ble gjenåpnet. Den første nye trikken ankom Grefsen vognhall i september og testkjøringen er godt i gang. FØRSTE NYE TRIKK LEVERT TIL OSLO TRIKKEPROGRAMMET

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=