Komplett Bank årsrapport 2020

Bankbransjen i endring 3
Kort om Komplett Bank 4
2020 i tall 6
Administrerende direktør har ordet 8
Aksjonærinformasjon 10
Styret 12
Ledelsen 14
Eierstyring og selskapsledelse 16
Rapport om bærekraft (ESG) 22
Årsberetning 30
Erklæring om årsregnskap og årsberetning 38
Regnskap 41
Oppstilling over resultat og totalresultat 42
Oppstilling av finansiell stilling 43
Oppstilling over kontantstrømmer 44
Oppstilling over endringer i egenkapitalen 45
Noter til regnskapet 46
Note 1 Regnskapsprinsipper 47
Note 2 Utlån til og fordringer på kunder 53
Note 3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 84
Note 4 Sertifikater og obligasjoner 84
Note 5 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 85
Note 6 Aksjonærer 86
Note 7 Spesifikasjon av gjeld 88
Note 8 Poster utenom balanse 89
Note 9 Kapitaldekning 89
Note 10 Spesifikasjon av renter og provisjoner 91
Note 11 Ytelser til ansatte og innleide samt godtgjørelser til tillitsmenn 92
Note 12 Spesifikasjon av kostnader 98
Note 13 Skatt 98
Note 14 Aksjeopsjonsprogram 100
Note 15 Likviditets- og renterisiko 102
Note 16 Resultat per aksje og nøkkeltall 105
Note 17 Nærstående parter og øvrige opplysninger 106
Note 18 Risikostyring 106
Note 19 Klassifisering av finansielle instrumenter 107
Note 20 Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 108
Note 21 Alternative resultatmål 109
Note 22 Leieavtaler 111
Note 23 Endring av sammenligningstall 112
Note 24 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler 113
Note 25 Oppdatering vedrørende covid-19 113
Note 26 Hendelser etter balansedagen 113
Revisjonsberetning 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=