Sporveien årsrapport 2017

38 Årsrapport 2017 Del 3 | VIRKSOMHETEN Bussanlegg AS eier, utvikler og leier ut infrastruktur for buss- drift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Selskapets sju bussanlegg har en samlet kapasitet til parkering, service og vask til over 500 busser. Året oppsummert Selskapet arbeider løpende med å forvalte og utvikle buss- anleggene. Utviklingen av anleggene handler i stor grad om kapasitetsutvidelser og tilrettelegging for fossilfri bussdrift, samt generell modernisering. I 2017 gjennomførte Buss- anlegg en ny kartlegging av anleggenes tekniske tilstand for å prioritere og målrette vedlikehold og fornyelser i årene som kommer. Det ble også laget en plan for oppgradering av verkstedene til nye forskrifter for utførelse av periodisk kjøretøykontroll som trer i kraft fra 2019. Alnabruanlegget ble som det første anlegget klargjort for nye forskrifter. Våren 2017 ble det tatt i bruk et nytt oppstillingsareal for busser på Stubberud i Groruddalen. Det nye arealet ble opparbeidet med strømforsyning, belysning, gjerder og innkjøringsport. Anlegget fungerer som tilleggsareal til Alnabruanlegget og har en samlet kapasitet på 30–50 busser. For anleggene på Skui og Bekkestua startet Bussanlegg et arbeid for å vurdere tiltak og løsninger for å effektivisere anleggene og øke verksted- og oppstillingskapasiteten. Eventuell gjennomføring vil først skje etter avtale med Ruter, somvil vurdere tilpasningene i sammenheng med nye anbud i vestregionen fra 2020. Pause- og toalettløsningene for bussførerne i Oslo holder lavere standard enn ønskelig og er flere steder helt fra- værende. Samtidig er det vanskelig å finne gode plasseringer ved linjenes endestoppesteder som er akseptable for byens planmyndigheter. Bussanlegg har derfor tatt initiativ til å utvikle et standard servicehus for bussførere som både gir et løft for arbeidsmiljøet og som har arkitektoniske kvaliteter som bidrar positivt til de omgivelsene huset plasseres i. STORT BEHOV FOR ØKT KAPASITET Bussanlegg AS skal legge til rette for vekst, e ektivitet og miljøvennlig utvikling av kollektivtra kken. Selskapet har en utfordrende oppgave med å sikre bussene nødvendig anleggskapasitet i de tette byområdene. Forprosjektet er ferdigstilt, og det er utarbeidet et forslag til utrullingsplan for nye servicehus. Økonomien i Bussanlegg er god, og årets resultatet etter skatt ble 17,9 millioner kroner. Selskapet venter at investerings- nivået vil øke vesentlig i årene som kommer, og styrker derfor egenkapitalen og evnen til å gjennomføre nødvendige fornyelser og utvidelser. Videre utvikling Bussanlegg oppdaterte sin forretningsplan i 2017. Selskapets ambisjoner er justert i forhold til endringer i ramme- betingelser og markedsgrunnlaget. Bussanlegg vil satse på å utvikle kapasitet, teknologi og fossilfrie energikilder i busstrafikken gjennom eksisterende anlegg. Selskapet vil styrke sin gjennomføringsevne og ha fokus på å utvikle drifts- effektive anlegg for Ruter og operatørene. I rapporten Behovsanalyse for bussanlegg frem mot 2030, konkluderer Ruter med at anleggskapasiteten for buss må økes betydelig det neste tiåret. Bussanlegg har fått gjennom- ført en kartlegging av eiendommer som kan være egnet for utvikling av nye baser for buss. Det er utfordrende å finne riktig lokaliserte arealer i den tette byen. Derfor fokuserer Bussanlegg på eiendommer hvor det er mulig å utvikle bussanlegg i kombinasjon med næring og bolig. Bussanlegg har tidligere laget et skisseprosjekt (Stubberud) som viser hvordan et moderne bussanlegg kan samlokaliseres med andre funksjoner i bymessig fortetting. Stubberud er et av alternativene som er til vurdering når Ruter AS, Plan- og bygningsetaten og Bussanlegg i et felles prosjekt kartlegger nye lokasjoner og økt anleggskapasitet i Oslo. Dette arbeidet startet opp i 2017. Anbefalinger vil foreligge i første halvår 2018. BUSSANLEGG

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=