Sporveien årsrapport 2017

Årsrapport 2017 75 ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 RESULTATREGNSKAP (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1,2,3 4 749 416 4 559 945 4 374 975 1 381 100 1 326 117 1 342 373 Inntekt ved salg av eiendeler 5 100 0 0 5 100 0 0 Sum driftsinntekter 4 754 516 4 559 945 4 374 975 1 386 200 1 326 117 1 342 373 Driftskostnader Varekostnad 2,14 1 389 953 1 317 691 1 371 168 337 321 327 970 381 617 Lønnskostnad 4,17 2 275 155 2 235 052 1 984 597 604 341 625 617 547 022 Avskrivning på varige driftsmidler 7 270 289 268 169 266 624 185 806 187 493 212 995 Nedskrivning på varige driftsmidler 7 16 114 9 334 2 879 16 144 0 545 Annen driftskostnad 2,3,5,7 575 629 531 509 579 777 217 844 174 164 189 868 Sum driftskostnader 4 527 141 4 361 755 4 205 045 1 361 426 1 315 244 1 332 047 DRIFTSRESULTAT 227 375 198 191 169 930 24 774 10 873 10 326 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 8 0 0 0 155 978 152 023 118 739 Renteinnt. fra foretak i samme konsern 0 0 0 5 647 7 103 6 599 Annen renteinntekt 9 5 266 38 083 33 586 5 204 37 772 33 294 Annen finansinntekt 9 10 735 9 944 4 092 10 351 9 944 4 092 Sum finansinntekter 16 001 48 027 37 678 177 180 206 843 162 724 Finanskostnader Rentekostn. til foretak i samme konsern 0 0 0 6 761 7 677 9 399 Annen rentekostnad 9 52 438 66 732 71 743 50 378 62 855 69 538 Annen finanskostnad 9 21 995 0 0 19 986 0 0 Sum finanskostnader 74 433 66 732 71 743 77 125 70 532 78 937 NETTO FINANSPOSTER (58 432) (18 704) (34 065) 100 055 136 311 83 787 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 168 943 179 487 135 865 124 829 147 184 94 113 Skattekostnad på ordinært resultat 6 36 047 34 557 22 836 -6 175 4 147 (17 024) ORDINÆRT RESULTAT 132 897 144 929 113 029 131 004 143 037 111 137 ÅRSRESULTAT 132 897 144 929 113 029 131 004 143 037 111 137 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Mottatt konsernbidrag 0 0 (2 365) Overføringer annen egenkapital 131 004 143 037 113 502 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 131 004 143 037 111 137

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=