Sporveien årsrapport 2017

76 Årsrapport 2017 BALANSE PER 31. DESEMBER 2017 (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet EIENDELER Noter 2017 2016 2015 2017 2016 2015 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 7 3 160 100 0 3 160 100 0 Goodwill 7 1 285 0 0 0 0 0 Sum immaterielle eiendeler 4 445 100 0 3 160 100 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 849 029 868 934 963 960 512 953 513 438 598 529 Kjørevei 7 671 034 724 604 783 467 671 034 724 604 783 467 Anlegg under utførelse 7 164 575 190 489 208 089 164 575 190 489 208 089 Maskiner, rullende materiell 7 525 272 553 768 478 816 221 055 251 409 203 719 Driftsløsøre 7 68 592 0 0 68 592 0 0 Sum varige driftsmidler 2 278 502 2 337 795 2 434 332 1 638 209 1 679 940 1 793 804 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 8 0 0 0 600 442 565 338 480 224 Lån til foretak i samme konsern 11 0 0 0 260 563 302 240 338 810 Investeringer i aksjer og andeler 10 45 45 0 45 45 0 Andre fordringer 2 935 196 988 598 1 012 810 926 808 984 003 1 012 600 Overfinansiert pensjonsforpliktelse 17 499 673 600 880 765 671 395 427 495 311 610 980 Sum finansielle anleggsmidler 1 434 914 1 589 523 1 778 481 2 183 284 2 346 936 2 442 614 SUM ANLEGGSMIDLER 3 717 861 3 927 418 4 212 813 3 824 653 4 026 976 4 236 418 OMLØPSMIDLER Varer 14 165 903 162 633 156 295 162 077 160 089 154 008 Fordringer Kundefordringer 2 498 526 520 802 563 478 162 598 141 674 171 397 Fordring prosjekter (netto) 12 134 317 59 581 0 134 317 59 581 0 Andre fordringer 133 436 166 012 217 435 106 866 111 641 168 950 Fordringer på konsernselskap 11 0 0 0 316 714 290 072 233 751 Sum fordringer 766 279 746 395 780 912 720 496 602 967 574 098 Bankinnskudd, kontanter o.l. 13 296 993 405 917 114 252 283 578 382 097 90 496 SUM OMLØPSMIDLER 1 229 174 1 314 945 1 051 460 1 166 151 1 145 153 818 602 SUM EIENDELER 4 947 036 5 242 363 5 264 273 4 990 805 5 172 129 5 055 020 Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=