Sporveien årsrapport 2018

56 Årsrapport 2018 Del 4 | SAMFUNNSANSVAR 6 364 søknader til 187 utlyste stillinger, noe somvitner om stor interesse for å jobbe i Sporveien. For å sikre at den best kvali­ fiserte kandidaten velges vektlegger Sporveien likebehandling gjennom objektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser, både for internt og eksternt utlyste stillinger. Det ble gjennomført fire introduksjonskurs for nyansatte. Medarbeider- og lederutvikling Sporveien er opptatt av å kunne tilby helhetlige utviklings- og opplæringsplaner for så vel medarbeidere som ledere. Strategien Best 2020, HMS, kultur, verdier og lederskap er sentrale tema i konsernets kompetanseutvikling. Sporveiens HR-funksjon arbeider med å tilby relevante utviklingspro- grammer for ledere, samt med å drive tilpassede prosesser for leder- og teamutvikling i ulike deler av organisasjonen. Sporveiens kompetansesenter tilbyr et rikt utvalg kurs innenfor temaene trafikksikkerhet, trikk- og togframføring og vedlikehold av infrastruktur og vogner. I 2018 ble det avholdt 733 kurs for i alt 3 800 deltakere, samt 3 950 e-læringskurs. Dette var en betydelig økning i kursaktiviteten fra 2017, spesielt innen e-læringskurs. Antall kurs i 2017 var henholdsvis 660 og 2 300. I 2018 startet Sporveien traineeprogrammet «På nytt spor», som er en nysatsning som går over 18 måneder med fire deltakere. Sporveien gjennomførte også et talentprogram med 22 deltagere som sammen representerer mangfoldet i konsernet. Sykefraværet gikk ned Sykefraværet i Sporveien ble redusert til 8,2 prosent i 2018, fra 8,6 prosent året før. Dermed snudde den negative utviklingen i sykefraværet fra årene før. Dette var viktig for Sporveien som IA-bedrift. Gjennom 2018 arbeidet Sykefraværsteamet og HMS-avdelingen i Sporveien spesielt med å synliggjøre og forsterke alle de gode, lokale tiltakene som gjøres for å forebygge og redusere sykefravær i organisasjonen. Videre ble det gjennomført månedlige kurs i sykefraværsoppfølging for ledere, verne- ombud og tillitsvalgte. Parallelt fokuserte Sporveien på å tilrettelegge arbeid og intern arbeidsutprøving for arbeids- takere med nedsatt funksjonsevne. Helseuken 2018 hadde rekordstor deltagelse og har blitt et viktig, årlig forebyggende sykefraværstiltak der medarbeiderne kan få kontrollert kolesterol, blodtrykk og blodsukker, og få influensavaksine. Videre så Sporveien meget gode resultater fra prosjektet Helse for fremtiden, som er et tilbud for medarbeidere som er i fare for å miste helsegod- kjenning eller har helseutfordringer, som kan gi sykefravær eller er sykemeldte. Deltakerne følges opp med trening og kostholdsveiledning, og Sporveien opplever at prosjektet gir betydelige reduksjoner i sykefraværet og fører medarbeidere tilbake i full jobb. Arbeid med psykisk helse var et nytt satsingsområde i 2018. Sporveien er opptatt av å se hele mennesket. Ved å tilby kurs i mestring og psykisk helse ønsker konsernet å styrke kunn- skapen innen fagområdet og hvordan medarbeiderne kan få hjelp til selvhjelp. I 2018 startet Sporveien også et prosjekt om skiftarbeid og helse, som vil fortsette i 2019. Mange av våre medarbeidere jobber i skiftordninger, og i samråd med Stami vil Sporveien undersøke hvilke konsekvenser dette har for de ansattes helse. I 2019 vil Sporveien videre fokusere på å gjennomføre hand- lingsplanene for sykefravær på avdelingsnivå, øke kompe- tanse innen helse, miljø og sikkerhet, og øke trivselsfaktorene fra organisasjonsmålingen som ble utført i 2018. Færre personskader I 2018 ble det registrert 173 personskader blant ansatte i Sporveien (ikke inkludert Unibuss), hvorav 21 var person- skader som førte til fravær, mot 30 i 2017. De hyppigste årsakene til skadene var vold, fall og lett fysisk skade. Totalt ble det registrert 628 HMS-avvik i løpet av 2018, mot 443 HMS-avvik i 2017. Rapporteringen av avvik er svært viktig for å kunne jobbe målrettet med forebygging, og Sporveien ønsker derfor å ha en åpen og tillitsbasert rapporteringskultur. Unibuss rapporterte 36 skader med fravær i 2018, men deler av konkurransemessige hensyn ikke tall utover dette. Aktivt Akan-arbeid Sporveien stiller strenge sikkerhetskrav til medarbeidere og har tydelige sikkerhetsprosedyrer. Forebygging av rus-, alkohol- og spillproblemer er et sentralt element i sikker- hetsarbeidet, der Sporveiens Akan-utvalg er en viktig bidrags- yter. I tillegg til å gi informasjon til ansatte i Sporveien, gjen- nomfører utvalget kurs, kampanjer og rustester, og bidrar i den nye satsingen på psykisk helse. Akan-utvalget gjenspeiler mangfoldet i Sporveien, og medlemmene sitter tett på den operative driften. •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=