Sporveien årsrapport 2020

Årsrapport 2020 69 STYRING | Del 5 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Sporveien er et kommunalt eid selskap og legger Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring til grunn for virksomheten. God eierstyring og selskapsledelse er en viktig forutsetning for verdiskaping, samfunnsoppdrag og samfunnsansvar. Utøvelse og etterlevelse skjer på grunnlag av aksjelov, kommunalt regelverk og etablerte normer. Sporveien har kontinuerlig fokus på effektiv, systematisk og enhetlig styring av konsernet med tilstrekkelig formalisering, dokumentasjon og etterrettelighet. Vårt styringssystem samler styringsdokumenter og beskriver hvilke rammer og verktøy som støtter organisasjonen i arbeidet med å oppnå Sporveiens målsetting. Det er tre hovedmål: 1) Gi pålitelig og effektiv styringsinformasjon. 2) Sikre gode resultater gjennommålrettet, effektiv og sikker drift. 3) Sikre etterlevelse av interne og eksterne krav og lovverk. Våre styrende dokumenter innbefatter blant annet Styre­ instruks, Konsernsjefsinstruks, Etisk regelverk og Konsern­ policy for risikostyring og internkontroll. Styrende doku- menter blir gjennomgått jevnlig og de legger grunnlaget for utøvelse av god eierstyring og selskapsledelse i Sporveien. Styreinstruksen ble sist endret 30.08.2017. Den gjenspeiler aksjelovens krav bygget på beste praksis innenfor risikostyring og internkontroll, samt krav til etikk og samfunnsansvar. Det etiske regelverket er gjort kjent for alle ansatte og er tilgjen- gelig på selskapets nettside. Det ble revidert i 2017. Oppdatert versjon av Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll ble vedtatt i 2019. Policyen utgjør et felles rammeverk og fast- setter prinsipper og ansvar for risikostyring og internkontroll. 2. VIRKSOMHET Sporveien er et kollektivtransportkonsernmed aktivitet i Norge. Morselskapet SporveienAS eies av Oslo kommune ved Byråds- avdelingen for miljø og samferdsel. Hovedkontor er i Oslo. Mål, strategier og risikoprofil for virksomheten Virksomheten fremgår av vedtektene: Sporveien AS har som formål selv, eller gjennom deltakelse i og samarbeid med andre selskaper, å forestå persontransport, samt annen virk- somhet i naturlig forbindelse med dette. Det er arbeidet med ny strategiplan for 2021–2025 Helhetlig og samlet rapportering til styret av Sporveiens mest sentrale risikoområder forbundet med eierstyring og selskapsledelse skjer minimum årlig. Compliancerapportering presenteres årlig til styret. Bevisst samfunnsansvar i virksomhetsstyringen Vi har retningslinjer som ivaretar at hensynet til omverdenen, medarbeidere og samarbeidspartnere blir integrert i verdi­ skapingen, inklusive nulltoleranse mot korrupsjon. Vårt etiske regelverk skal sikre god etisk praksis og sette felles rammer. Styret vedtar de etiske reglene på bakgrunn av innspill fra complianceenheten. Styret holdes jevnlig opp­ datert om arbeid og saker knyttet til etisk regelverk, eks­ empelvis i årlig compliance-rapportering. Det ble ikke gjort endringer i regelverket i 2020. Regelverket beskriver blant annet tydelig forbudet mot korrupsjon og hvordan ansatte skal forholde seg til situasjoner med representasjon, gaver og reiser. Andre bestemmelser i regelverket omhandler varsling, interessekonflikter og habilitet, rus, mobbing og arbeidsmiljø, sosiale medier, bijobber. Samtlige ansatte og personer med verv, samt konsulenter, prosjektledere og andre innleide ressurser til konsernet Sporveien AS med datterselskaper er omfattet av det etiske regelverket. De må undertegne på at de har lest og forstått dette. De gjennomfører obligatorisk e-læringskurs om etiske problemstillinger som kan oppstå i virksomheten. Alle nye ansatte og innleide skal ta kurset ved oppstart i Sporveien. Complianceenheten er alltid tilstede på introduksjons­ samlinger for nyansatte. I tillegg holdes egne gjennomganger og kurs, for ansatte med et særskilt behov gitt stilling, ansvar eller aktivitet, bl.a. for ledere. Sporveiens rutine for innhen- ting av habilitets- og relasjonserklæring er oppdatert i 2020. Sporveien har utarbeidet etiske krav til leverandører. Kravene ble revidert og oppdatert i 2020. De er vedtatt av styret. Alle leverandører må signere på en egenerklæring ved inngåelse av avtale med konsernet. Egenerklæringen inneholder blant annet krav knyttet til forretningsetikk, lønns- og arbeids- vilkår, arbeidstakerrettigheter, miljø og habilitet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=