Sporveien årsrapport 2020

80 Årsrapport 2020 Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP OM VIRKSOMHETEN Sporveien AS er et integrert kollektivtransportkonsern med hovedkontor påTøyen i Oslo. Morselskapet eies 100 prosent av Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Sporveien er organisert som et integrert konsern med åtte heleide datterselskaper innen T-bane, trikk, vognmateriell, buss, bussanlegg, eiendom og forvaltning av trafikkreklame, samt morselskap med virksomhet innenfor områdene verk- steder, infrastruktur, prosjekter og konsernstaber. Datterselskapene SporveienT-banenAS og SporveienTrikken AS drifter all skinnegående kollektivtrafikk med T-bane og trikk i Oslo og Bærum. Selskapene leverer kollektivtrafikk på bestilling fra administrasjonsselskapet Ruter AS, som er eid av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkeskommune (40 prosent). Datterselskapet Unibuss AS konkurrerer om anbud i fri konkurranse med andre aktører i bussmarkedet. Unibuss AS er et av landets største og mest miljøvennlige bussel- skap og en aktiv pådriver for mer miljøvennlig elektrifisert kollektivtransport. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS (flybuss og ekspressbuss) og har drift i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og på Sørlandet. Datterselskapet SporveienVognmateriell AS eier og forvalter T-banevogner og trikker gjennom hele levetiden, fra anskaf- felse via vedlikehold og oppgraderinger, til avhending. Sporveiens datterselskap Bussanlegg AS eier og leier ut bussanlegg til kollektivtrafikken i Oslo ogViken, mens datter­ selskapet Sporveien MediaAS forvalter trafikkreklame på egne driftsmidler, stasjoner, holdeplasser og bygninger. Sporveien eier, forvalter og utfører vedlikehold og opp­ graderinger for all infrastruktur til trikk og T-bane, inkludert stasjoner, tuneller og bygninger. Selskapet har også ansvar for store utbyggingsprosjekter og forvalter en betydelig eiendomsmasse knyttet til kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Selskapet utfører også alt vognvedlikehold ved egne verksteder. MARKED OG STRATEGI Sporveiens samfunnsoppdrag er å skape mer kollektiv­ trafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til lavest mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Koronautbruddet og restriksjonene som fulgte gjennom 2020, understreket hvor samfunnskritisk Sporveiens oppdrag og virksomhet er. Arbeidsreiser med kollektivmidler ble kraftig redusert etter myndighetenes oppfordring – og senere pålegg – om hjemmekontor for alle det var mulig for. For mange var imidlertid hjemmekontor aldri et alternativ. Helsepersonell, ansatte i skoler og barnehager, butikkansatte, renholdere, transportører og en rekke andre yrkesgrupper jobbet gjennom store deler av pandemien og var avhengige av et stabilt og trygt kollektivtilbud. Da samfunnet stengte ned 12. mars 2020, hadde Sporveien allerede startet forberedelsene til å håndtere situasjonen. Konsernet satte krisestab i februar, forberedte organi­ sasjonen, gjorde risikovurderinger og utarbeidet rutiner for ulike scenarier. Den samme staben har ledet konsernets håndtering av pandemien, med støtte fra et operativt sekre- tariat. Det har vært tett samarbeid med vernetjenesten og de ansattes organisasjoner, og konsernsjefen har holdt en rekke informasjonsmøter for tillitsvalgte og verneombud. Sporveien har også rapportert status ukentlig til Oslo kommune, og samarbeidet tett med Ruter. Sporveien AS (Sporveien) leverer 62 prosent av all kollektivtrafikk i Oslo-området og er landets største kollektivkonsern målt i antall reiser. I likhet med øvrige deler av samfunnet, ble Sporveiens virksomhet sterkt påvirket av pandemien i 2020. Passasjertallet sank fra 269 millioner reisende i 2019 til 155 millioner i 2020. Konsernet brukte betydelige ressurser på å opprettholde et godt tilbud til de reisende samtidig som det ble arbeidet med smitteverntiltak for både passasjerer og ansatte. I 2020 var konsernets årsresultat 316,0 millioner kroner, mot 216,1 millioner kroner i 2019. MER BÆREKRAFTIG MOBILITET FOR PENGENE ÅRSBERETNING FOR SPORVEIEN AS 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=