Sporveien årsrapport 2020

92 Årsrapport 2020 BALANSE PER 31. DESEMBER 2020 (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet EIENDELER Noter 2020 2019 2018 2020 2019 2018 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 7 11 335 2 712 2 140 100 1 120 2 140 Goodwill 7 0 51 668 0 0 0 Sum immaterielle eiendeler 11 335 2 763 2 808 100 1 120 2 140 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 881 580 876 776 899 058 424 299 464 862 488 282 Kjørevei 7 487 930 563 615 611 365 487 930 563 615 611 365 Anlegg under utførelse 7 1 871 943 1 384 032 818 175 1 833 839 1 326 315 816 028 Maskiner, rullende materiell 7 4 223 884 4 134 591 545 265 235 661 287 423 297 609 Driftsløsøre 7 30 989 55 235 67 338 30 989 55 014 67 337 Sum varige driftsmidler 7 496 327 7 014 249 2 941 201 3 012 719 2 697 230 2 280 621 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 9 0 0 0 2 220 448 2 030 540 681 126 Lån til foretak i samme konsern 13 0 0 0 595 137 139 450 225 413 Investeringer i aksjer og andeler 14 300 255 45 90 45 45 Andre fordringer 2 841 015 869 613 908 783 841 015 869 613 898 210 Overfinansiert pensjonsforpliktelse 6 589 146 553 678 578 308 435 115 446 899 449 822 Sum finansielle anleggsmidler 1 430 461 1 423 546 1 487 136 4 091 805 3 486 547 2 254 616 SUM ANLEGGSMIDLER 8 938 123 8 440 558 4 431 145 7 104 624 6 184 897 4 537 377 OMLØPSMIDLER Varer 4 264 357 216 013 210 987 257 677 210 809 204 465 Fordringer Kundefordringer 2 300 672 520 127 378 987 65 948 266 512 153 778 Andre fordringer 2 359 522 364 633 194 717 340 235 290 360 117 660 Fordringer på konsernselskap 13 0 0 0 566 319 455 016 228 858 Sum fordringer 660 194 884 760 573 704 972 502 1 011 888 500 296 Bankinnskudd, kontanter o.l. 15 1 941 611 1 714 137 657 934 983 991 596 264 633 514 SUM OMLØPSMIDLER 2 866 163 2 814 910 1 442 625 2 214 170 1 818 961 1 338 275 SUM EIENDELER 11 804 286 11 255 468 5 873 770 9 318 793 8 003 858 5 875 652 Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=