Sporveien årsrapport 2020

94 Årsrapport 2020 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad 404 700 277 108 78 769 327 069 238 421 66 977 Periodens betalte skatt 0 -8 302 -66 287 0 -5 933 -65 842 Avskrivninger 541 132 510 425 282 118 203 746 196 222 190 430 Nedskrivning/reversering anleggsmidler 19 676 0 15 321 0 0 4 711 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger pensjonsordninger -43 549 32 915 -84 252 11 784 2 924 -54 396 Resultatandel fra datterselskaper 0 0 0 -269 011 -132 194 -86 371 Endring i varelager -48 344 -5 026 -45 084 -46 868 -6 344 -42 388 Endring i kundefordringer 219 455 -141 140 119 539 200 564 -112 734 8 820 Endring i vareleverandørgjeld 26 226 -152 878 226 482 6 308 -12 278 88 780 Endring i andre tidsavgrensingsposter 108 665 667 184 684 210 132 427 141 057 683 036 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 227 961 1 180 286 1 210 816 566 019 309 141 793 757 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 236 792 -60 779 -1 117 132 -640 079 -864 927 -986 018 Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -13 424 -1 941 0 0 0 0 Innbetalinger på lånefordring konsern (korts. /langs.) 0 0 0 -444 187 85 963 22 793 Innbetalinger på andre lånefordringer (korts. /langs.) 28 598 39 170 26 414 28 598 28 597 28 598 Utbetaling ved kjøp av aksjer -45 0 0 -45 0 0 Utbetalinger på fremmed fin. prosjekter (korts. /langs.) -1 572 491 -2 314 510 -1 732 194 -1 572 491 -2 314 300 -1 732 194 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 794 154 -2 338 060 -2 822 912 -2 628 204 -3 064 667 -2 666 821 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetaling kassekreditt 0 0 0 613 423 445 071 70 033 Innbetalinger gjeld konsernselskaper 0 0 0 78 1 661 42 Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts. /langs.) 433 948 580 750 605 000 346 000 580 750 605 000 Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts. /langs.) -212 772 -681 073 -63 963 -71 944 -674 750 -43 348 Innbetalinger på fremmed fin. prosjekter (korts. /langs.) 1 572 491 2 314 300 1 432 000 1 572 491 2 314 300 1 432 000 Innbetalinger av konsernbidrag 0 0 0 252 437 80 006 203 183 Utbetalinger av konsernbidrag 0 0 0 -262 573 -28 763 -43 910 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 793 667 2 213 977 1 973 037 2 449 912 2 718 276 2 223 000 Netto kontantstrøm for perioden 227 474 1 056 203 360 941 387 727 -37 250 349 936 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 1 714 137 657 934 296 993 596 264 633 514 283 578 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 1 941 611 1 714 137 657 934 983 991 596 264 633 514 Denne består av: Bankinnskudd mv. 1 941 611 1 714 137 657 934 983 991 596 264 633 514 Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=