Sporveien årsrapport 2020

Årsrapport 2020 95 ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk. Øvrige regn- skapsprinsipper er presentert som en del av den enkelte note. NOTE 1 VIRKSOMHETSOMRÅDER (Beløp i hele tusen) *VEDLIKEHOLD T-BANE TRIKK BUSS ELIMINERING KONSERNET Resultat Annen driftsinntekt 2 533 313 2 031 424 1 082 813 1 663 259 -2 581 011 4 729 798 Sum inntekter 2 533 313 2 031 424 1 082 813 1 663 259 -2 581 011 4 729 798 Driftskostnader før avskrivning 1 673 078 1 976 888 1 041 933 1 493 398 -2 581 391 3 603 906 Driftsresultat før av/nedskrivning 860 235 54 536 40 880 169 861 380 1 125 892 Av-/nedskrivning 498 078 76 0 108 458 -1 743 604 869 Driftsresultat 362 157 54 460 40 880 61 403 521 023 Balanse Anleggsmidler 10 880 135 19 425 4 427 758 588 -2 724 452 8 938 123 Omløpsmidler 4 605 080 355 636 205 948 431 967 -2 732 468 2 866 163 Gjeld 10 220 146 316 383 156 938 858 548 - 3 341 091 8 210 924 Investeringstilganger 640 011 0 0 534 686 1 174 697 *Omfatter vedlikehold av infrastruktur og vogner, samt utleie av eiendom. Samlede husleieinntekter for konsernet utgjør MNOK 172,2 (MNOK 166,7 i 2019), mens totale reklameinntekter er på MNOK 107,4 (129,5 i 2019). Konsernets driftsinntekter stammer i hovedsak fra virksomhet i Oslo. Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder etter de tjenester det enkelte selskap tilbyr, samt morselskapet bestående av verkstedenheten, infrastrukturenheten, innkjøp og logistikkenheten, eiendomog konsernsenteret. Inndelingen er i overensstemmelse med den inndelingen selskapet benytter for interne rapporterings- og styringsformål. I kolonnen for eliminering inngår transaksjoner mellom forretnings­ områdene, og som er eliminert i konsernoppstillingen. Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=