Sporveien årsrapport 2021

Del 3 | VIRKSOMHETEN 46 Årsrapport 2021 Testkjøring i Oslo godt i gang Trikkeprogrammet omfatter anskaffelse av 87 nye trikker, utvikling av trikkebasene på Grefsen og Holtet og flere infrastrukturoppgraderinger. Sporveien leder programmet og samarbeider med Ruter, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten om gjennomføringen. Vognanskaffelse Testkjøring av SL18 fortsatte i 2021. Gjennom året har trikken vært gjennom omfattende testing og prøvekjøring på nattestid, for å bli klar til å ta imot passasjerer på nyåret 2022. Når testperioden og prøvekjøringen avsluttes, starter innfasingen av nye trikker for fullt. Innfasingen av SL18 er planlagt å starte i løpet av 2022. Infrastrukturoppgraderinger På tross av pandemien var det aktivitet i alle infrastrukturprosjekter i 2021, og mye vedlikeholdsetterslep ble innhentet. Sporveien ferdigstilte prosjektet Grefsenveien nedre og Bymiljøetaten gjorde seg ferdig med arbeidene i Bispegata og Storgata. Kun etterarbeider gjenstår i disse prosjektene, som vil bli utført i løpet av våren 2022 når det er varmere i været. Fremover skal trikkeinfrastrukturen i Pilestredet rustes opp. Dagens trikketrasé for Briskebylinjen er under utredning, og Sporveien bistår i arbeidet for å finne en best mulig løsning. Tiltak på holdeplasser og baser SL18 legger til rette for et universelt utformet trikketilbud. Holdeplasser og plattformer vil gradvis bli tilrettelagt for best mulig tilgjengelighet for alle brukergrupper. Tiltak på inntil 80 plattformer vil pågå parallelt med prøvedrift og innfasing av de nye trikkene. Sporveien og Ruter samarbeider for å avdekke tilgjengelighetsgap og lage en plan for utbedring av de resterende holdeplassene. Trikkebasene på Holtet og Grefsen er modernisert. Utviklingen av trikkebasene er en sentral del av Trikkeprogrammet, fordi nye trikker krever nye fasiliteter i verkstedene og mer plass til parkering og verkstedopphold. Målet er å sikre en effektiv og moderne trikkedrift i årene som kommer. Den nye trikken (SL18) har vært gjennom omfattende testing i Oslo for å bli klar til å ta imot passasjerer. Målet fremover er å sluttføre oppgraderinger på infrastrukturen og gjennomføre tiltak for universell utforming på trikkeholdeplasser. TRIKKEPROGRAMMET FREMTIDENS BYREISE Trikkeprogrammet skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser. Fremtidens byreise er begrepet som blir brukt for å fortelle hva Trikkeprogrammet omfatter og skal gi Oslo. GEVINSTER Et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Bedre rutetilbud og kapasitet med 87 nye trikker. Nye trikker og oppgradert infrastruktur med moderne standard. Bidrag til byutvikling og mer attraktive gater og byrom. Redusert kostnadsnivå for drift og vedlikehold. ORGANISERING Oppdragsgiver: Oslo kommune. Samarbeidspartnere: Ruter, Bymiljøetaten og Sporveien. Programledelse: Sporveien. FINANSIERING Trikkeanskaffelse: Kostnadsramme på 4 145 MNOK vedtatt av Oslo bystyre. Infrastruktur: Anslått til 3 200 MNOK ved oppstarten av Trikkeprogrammet. Bystyret fastsetter kostnadsramme for de største enkeltprosjektene. Baseutvikling: Kostnadsramme er fastsatt til 1 083 MNOK. Trikkeanskaffelsen og baseinvesteringene finansieres av Oslo kommune og belastes driftsbudsjettet gjennom levetiden. Finansiering av infrastruktur skjer med midler direkte fra Oslopakke 3. FREMDRIFT TRIKKEANSKAFFELSE 2015: Investeringsbeslutning 2016: Prekvalifisering av leverandører 2017–2018: Tilbud og kontraktsinngåelse 2021–2022: Testing av trikker 2022–2024: Leveranse og driftssetting av nye trikker • • • • • • • • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=