Sporveien årsrapport 2021

STYRING | Del 5 Årsrapport 2021 73 Bedriftsforsamlingen i Sporveien AS besto ved utgangen av 2021 av: Pål Martin Sand (leder), Andreas Mjærum Behring (nestleder), Leif Ingholm, Svein Olav Lunde, Sidsel Sandelien, Anne Johanne Enger, Anders Holten Skånlund, Trond Helge Hem, Therese Ustvedt (aksjonærvalgt vara), Linda Amundsen, Raymond Lorentzen, Per Petterson og Mukhtar Ahmad. Ved utgangen av 2021 besto disse styrene av: Sporveien AS Einar Skaarseth Enger (styreleder) (8), Stine Rolstad Brenna (6), Ola Floberg (8) Arne Giske (8), Bjørn Kjerand Haugland (7) og Helga Nes (8). Sven Rune Aasen (4) gikk ut av styret i juli 2021 og Sores Yuzer (4) ble valgt inn. Tall i parentes er antall styremøter deltatt. Sporveien T-banen AS Cato Hellesjø (styreleder), Per Magne Mathisen, Marianne Vik, Margrete Hansen, Birte K. W. Sjule, Iftikhar Hussain, Berit Oksdøl og Faizan Afzal. Sporveien Trikken AS Cato Hellesjø (styreleder), Per Magne Mathisen, Tore Andreas Reinlie Elton, Iver Gård, Margrete Hansen, Marianne Vik, Anders Rygh og Ayse Belgic Liu. Unibuss AS Cato Hellesjø (styreleder), Johan Leif Øverland, Mukhtar Ahmad, Marianne Vik, Per Petterson, Bjørn Granviken og Hildegunn Naas-Bibow. Sporveien Vognmateriell AS Marianne Vik (styreleder), Tomm Otto Bråten, Birte Sjule og Anders Rygh. Sporveien Media AS Margrete Hansen (styreleder), Anders Rygh, Birte K. W. Sjule, Erling Kittelsen og Ellen Rogde. Bussanlegg AS Margrete Hansen (styreleder), Per Magne Mathisen, Magnus Hellerud Rongved og Ole-Anders Tangen. til samfunnsansvar, omverdenen og ansatte i Sporveiens verdiskaping. Sporveien har også en egen varslingsordning. Det foreligger egen rutine for varsling som vedtatt av styret (sist i 2019). Både ansatte og innleide har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold, enten gjennom nærmeste overordnede, direkte til Compliance-enheten eller via ekstern varslingskanal. Varsling kan skje konfidensielt og/eller anonymt. Sporveien har etablert et eget varslingsråd som vurderer og behandler mottatte varsler fra ansatte eller nærstående til konsernet. Varslingsrådet skal sørge for en forutsigbar, forsvarlig og trygg behandling av varslingssaker og fremmer anbefalinger til tiltak. Varsling inngår i den årlige compliance-rapporteringen til styret. Sporveiens internkontroll skal bidra til målrettet og effektiv drift og risikohåndtering, pålitelig rapportering og etterlevelse av krav og lovverk. Compliance-enheten sjekker etterlevelse av interne rutiner og regelverk ved testing av internkontroll og monitorering. Dette bistår styret i å påse kvalitet og effektivitet innenfor virksomhets- og risikostyring, eierstyring og selskapsledelse. 11. GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse til styret oppgis i note 5 til årsregnskapet. Godtgjørelse til styret er ikke resultatavhengig, og styremedlemmene deltar ikke i insentiv- eller opsjonsprogrammer. 12. GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret tilsetter konsernsjef og fastsetter tilsettingsvilkårene for denne. Styrets kompensasjonskomité evaluerer årlig konsernsjefens arbeids- og lønnsvilkår, og gjennomgår betingelsene til øvrige ledende ansatte. Konsernsjefen har fullmakt til å fastsette lønn og annen kompensasjon for konsernets øverste ledelse, innenfor de prinsipper for lederlønn som er fastsatt av styret. Godtgjørelse til konsernsjef er beskrevet i note 5 til årsregnskapet. Medlemmer av konsernledelsen mottar ikke ekstra godtgjørelse for styreverv i datterselskap. 13. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Sporveien legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter, med størst fokus på de som berøres direkte av vår virksomhet. Vår informasjon til eier, långivere og finansmarkedene skal gi tilstrekkelig grunnlag til å kunne vurdere underliggende verdier og risiko i selskapet. For å sikre forutsigbarhet skal eier og finansmarkedene likebehandles, og informasjon skal kommuniseres til rett tid. Sporveiens rapportering av finansiell informasjon skal være preget av gjennomsiktighet og skal gi relevant, utfyllende og pålitelig oversikt over strategier, mål og resultater, samt konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=