Komplett Bank årsrapport 2019

Bankbransjen er under endring 3
Kort om Komplett Bank 4
2019 i tall 6
Administrerende direktør har ordet 8
Aksjonærinformasjon 10
Eierstyring og selskapsledelse 12
Erklæring om samfunnsansvar 18
Ledelsen 20
Årsberetning 22
Erklæring om årsregnskap og årsberetning 30
Styret 32
Regnskap 35
Oppstilling over resultat og totalresultat 36
Oppstilling av finansiell stilling 37
Oppstilling over kontantstrømmer 38
Oppstilling over endringer i egenkapitalen 39
Noter til regnskapet 40
Note 1 Regnskapsprinsipper 41
Note 2 Utlån til og fordringer på kunder 47
Note 3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 79
Note 4 Sertifikater og obligasjoner 79
Note 5 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 80
Note 6 Aksjonærer 81
Note 7 Spesifikasjon av gjeld 83
Note 8 Poster utenom balanse 84
Note 9 Kapitaldekning 84
Note 10 Spesifikasjon av renter og provisjoner 86
Note 11 Ytelser til ansatte og innleide samt godtgjørelser til tillitsmenn 87
Note 12 Spesifikasjon av kostnader 91
Note 13 Skatt 91
Note 14 Aksjeopsjonsprogram 93
Note 15 Likviditets- og renterisiko 94
Note 16 Resultat pr. aksje og nøkkeltall 98
Note 17 Nærstående parter og øvrige opplysninger 99
Note 18 Risikostyring 99
Note 19 Klassifisering av finansielle instrumenter 100
Note 20 Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 101
Note 21 Hendelser etter balansedagen 102
Note 22 Alternative resultatmål 102
Note 23 Leieavtaler 105
Revisjonsberetning 106
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=