Sporveien årsrapport 2017

28 Årsrapport 2017 Del 3 | VIRKSOMHETEN UNDERVEIS MOT FREMTIDENS BYREISE TRIKKEN Sporveien Trikken AS (Trikken) har ansvar for all trikkedrift i Oslo. Selskapet har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. Linje- nettet består av seks linjer. Virksomheten driftes fra Grefsen og Holtet. Ved utgangen av 2017 hadde Trikken 382 ansatte. Året oppsummert Trikken hadde 51 millioner påstigninger i 2017, en tilbake- gang på tre prosent fra året før. For å tilrettelegge for videre markedsutvikling på trikk, pågår det nå store infrastruktur- arbeider som vil påvirke trikkedriften på kort sikt. Kunde- tilfredsheten var på 98 prosent, en økning fra 96 prosent i 2016. Antall kjørte avganger (regularitet) var i 2017 på 99,5 prosent, som var over målsettingen på 99,4 prosent. Selskapet jobber aktivt for å holde kvaliteten på et høyt nivå. Trikken økte sitt rutetilbud i 2017 og følger sin målsetting om å levere enda flere avganger til flere reisende i perioden frem mot 2020. Fra april ble tilbudet utvidet med to linjer til Kjelsås, og i oktober fikk alle linjer 15 minutters frekvens. Samlet utgjør dette en produksjonsøkning på sju prosent. Trikken er inne i en periode med betydelig oppgraderinger av infrastruktur. De fleste av disse oppgraderingene skjer som en forberedelse til at nye, moderne trikker skal tas i bruk i Oslo. (Se nærmere omtale av Trikkeprogrammet, side 36.) For best å kunne ivareta helhetlige løsninger for byen, gjennomføres infrastrukturoppgraderingene i nært samarbeid med byens etater. Oppgraderingsprosjektene medførte i 2017 en del drifts- omlegginger i byen, blant annet i Trondheimsveien, Tullins gate, Thereses gate, Prinsens gate og på Holbergs plass. Tilgang på nok vogner er en forutsetning for at trikken skal kunne levere avganger og ruter i henhold til rutetabell. Den nåværende trikkeparken er aldrende, med stadig flere trikker som passerer 35 år. Trikken jobber derfor aktivt med tiltak for å opprettholde høye og stabile vognleveranser, og dette arbeidet fortsatte i 2017. Blant tiltakene er tilrettelegging for økt antall vedlikeholdstimer per verkstedarbeider. I tillegg planlegges vedlikeholdet slik at vognene kan utnyttes bedre til trafikk, og dette er en nødvendig forutsetning for at Trikken skal kunne utvide driftsdøgnet. Sporvognsdrift har vært en del av bybildet i hovedstaden i over 140 år. Nå oppgraderer Trikken infrastruktur og vogner og forbedrer vedlikehold og drift for å kunne ta i mot 87 nye trikker. Alt for å levere enda mer kollektivtransport for pengene. Trikkens ledergruppe ble i 2017 styrket for å legge til rette for økt produktfokus. Forsterkningene ble rekruttert både internt i Sporveien og eksternt. I 2017 reviderteTrikken sin strategi, og det er utarbeidet en egen virksomhetsplan somvil bli supplert med et eget risikostyringssystem. Høy sikkerhet er grunnleggende for Trikken. Selskapet har en nullvisjon for skader og ulykker. Det jobbes systematisk med å forbedre forholdene i de områdene av byen der risikoen for hendelser mellom trikk og fotgjenger er størst. Det var i løpet av 2017 tre jernbaneulykker og ni alvorlige jernbanehendelser knyttet til Sporveiens trikkedrift. Dette var en nedgang i ulykker og alvorlige hendelser sammenlignet med 2016.Takket være forbedringsarbeid i Trikken, samt god innsats fra førere og øvrig personell ble antall kollisjoner i 2017 redusert til 0,49 per 10 000 vognkilometer. Dette er det beste resultatet noen- sinne.Det tilsvarer mer en halvering av antall kollisjoner siden 2007, til tross for at annen trafikk har økt i sentrumsgatene. I 2017 hadde Trikken 6,8 prosent sykefravær i driftsdelen av virksomheten. Det har vært gode erfaringer med systematisk oppfølging av sykefravær blant ansatte i driftsdelen, og slik oppfølging har gitt forbedringer. Sykefraværet er imidlertid på 11,9 prosent i verkstedet, og det jobbes aktivt for å finne måter å redusere sykefraværet på. Videre utvikling Trikken har ambisjoner om å levere enda mer kollektivtrafikk for pengene i årene fremover, og vil øke produksjonen ved å etablere vogntilgjengeligheten på et stabilt høyt nivå og sikre høy tilgjengelighet på infrastrukturen. Produksjonsøkningen vil være et betydelig bidrag til konsernets forbedringsarbeid. Virksomheten vil legge vekt på kontinuerlige forbedringer i den daglige driften, og digitalisere arbeidshverdagen hvor det er hensiktsmessig. I årene fremover vil vi ha fokus på forberedelsene til «neste generasjons trikkedrift» med nye trikker, baser og infra- struktur.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=