Sporveien årsrapport 2017

32 Årsrapport 2017 Del 3 | VIRKSOMHETEN Infrastruktur og prosjekter driver en betydelig bygge- og anleggsvirksomhet knyttet til infrastrukturen for T-bane og trikk i Oslo og Akershus. Enheten er en strategisk deltaker i plan- og investeringsarbeidet, og bidrar til riktige prioriteringer av midler til infrastrukturtiltak. Videre vedlike- holder enheten eksisterende spor, skinner, strømforsyning, signal- og sikringssystemer og tuneller, og den forvalter verk- steder og andre tekniske bygg knyttet til trikk og T-bane. I tillegg har enheten ansvar for å ivareta kvalitet og standard på holdeplasser og stasjonsområder. Enheten overtok ansvaret for alle buss- og trikkeholdeplassene fra Bymiljøetaten i 2017. Infrastruktur og prosjekter har avdelinger på Etterstad, Holtet og Tøyen, og hadde 338 ansatte ved utgangen av 2017. Året oppsummert Bygge og anleggsaktiviteten er høy, og flere store prosjekter ble ferdigstilt i 2017. Trikkeprogrammet med tilhørende Samlet plan for tiltak på trikkens infrastruktur, fikk ferdigstilt prosjekter i Prinsensgate og på Ekebergbanen. T-banen har ferdigstilt bygging av likerettere på Veitvet og Huseby. For flere detaljer om disse og andre prosjekter, se neste side. Infrastruktur og prosjekter har en overordnet målsetting om å øke kostnadseffektiviteten. I 2017 identifiserte enheten flere viktige tids- og ressursbesparelser. Særlig har nye digitale og mobile verktøy, som har forbedret kommunikasjonsflyten og sporbarheten i arbeidsordreprosessene, bidratt til økt effektivitet i vedlikeholdsarbeidet. Infrastruktur og prosjekter jobber kontinuerlig med å effektivisere vedlikeholdsarbeidet innenfor den marginale tiden som er avsatt til vedlikehold. Vedlikeholdsvinduet ble i 2017 redusert ytterligere som en følge av økt tilbud for de reisende og lengre driftsdøgn. Enheten har forsterket arbeidet med energieffektivisering i samarbeid med Enova, som er en solid støttespiller, faglig og økonomisk. Arbeidet har redusert Sporveiens energibruk til produksjon av kollektivtransport. De største gevinstene av energieffektivisering og reduksjon av energitap kommer fra utskifting av likerettere, nye strømskinner, ny energieffektiv belysning og generell kabelforsterkning. I 2017 startet arbeidet Enheten Infrastruktur og prosjekter er avgjørende for å løse Oslos behov for skinnegående kollektivtra kk både i dag og i årene fremover. Prosjektporteføljen de neste tre årene er på 10 milliarder kroner. VI BIDRAR TIL KONKURRANSEKRAFT INFRASTRUKTUR OG PROSJEKTER med konsekvensutredning om innføring av klimavennlige energikilder til varmeproduksjon. For mer om energibruk og energieffektivisering, se klimaregnskapet på s. 44. Infrastruktur og Prosjekter arbeider målrettet med kompetanseutvikling. I 2017 ble 40 medarbeidere sertifisert i PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments), som er en internasjonalt anerkjent sertifisering for prosjektledelse. Enhetens banesjefer startet i 2017 et samarbeid for å styrke fagspesialistkompetansen internt i sammen med den interne opplæringsenheten. Tiltaket er et svar på sterkere konkurranse i arbeidsmarkedet, spesielt om fagarbeidere, og skal dessuten bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet og redusere sårbarheten ved turnover. Videre utvikling Tre av enhetens viktigste oppgaver er gjennomføringen av infrastrukturdelen og baseoppgradering i Trikke- programmet og innføringen av nytt signal- og sikringsanlegg. Infrastrukturoppgraderingene dreier seg hovedsakelig om å innhente det generelle vedlikeholdsetterslepet og oppgradere trikkenettet til ny standard tilpasset kravene til nye trikker. For mer omTrikkeprogrammet og det nye signal- og sikrings- anlegget, se prosjektomtaler på henholdsvis s. 36 og 34. Økt kjøring i trikke- og T-banenettet medfører økt slitasje og vedlikehold. Utvidelsen av driftsdøgnet med avganger både 20 minutter senere om kvelden og i snitt 20 minutter tidligere om morgenen, reduserer tiden som er tilgjengelig til vedlikehold. Dette skjerper behovet for god planlegging og økt basekapasitet for Infrastruktur og prosjekter. I 2017 etablerte Oslo kommune en egen etat for bygging av Fornebubanen. Sporveien er ikke byggherre i dette prosjektet, men har bidratt med personell til etatens organisasjon og er tett på prosjektet som deltaker i rådgivende gruppe. Infra- struktur og prosjekter vil drifte, forvalte og vedlikeholde banens infrastruktur, og skal sørge for god integrering av Fornebubanen i totalplanleggingen av fremtidens T-bane.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=