Sporveien årsrapport 2021

Del 3 | VIRKSOMHETEN 40 Årsrapport 2021 Forvalter og fornyer vognparken Sporveien Vognmateriell AS (Vognmateriell) har økonomisk ansvar for T-banevognene (MX3000) og trikkene (SL79 og SL95) gjennom hele livsløpet, fra anskaffelse via vedlikehold og oppgraderinger til avhending. Selskapet, som tidligere het Oslo Vognselskap, har siden 2006 satt av midler til å investere i nytt materiell når dagens T-banevogner og trikker må avhendes. Vognmateriell setter også av midler til planlagt og verdibevarende vedlikehold, og til fornyelser og oppgraderinger. Ved feil eller mangler som skyldes beskaffenheten på materiellet, hviler ansvaret på selskapet. Ved utgangen av 2021 hadde Vognmateriell sju ansatte, som bidrar i vedlikeholdsprosessene hos operatørene og i prosjektene for anskaffelse av nye trikker og T-banevogner. Året oppsummert I 2021 oppnådde Vognmateriell et årsresultat på 123,5 millioner kroner som i sin helhet blir overført til vognanskaffelsesfondet. Selskapet arbeidet med flere fornyelses-, oppgraderings- og utviklingsprosjekter på MX3000, for å forbedre produksjonen til operatørene i form av bedre vogntilgjengelighet, regularitet, pålitelighet og reiseopplevelser. I 2021 ble også det store oppgraderingsprogrammet MLU for MX3000 ferdigstilt. Det har omfattet lakkering, reparasjon av sår og skader, ny merking og mindre oppgraderinger i førerrom og kupeer. Programmet er en del av den langsiktige materiellforvaltningen og er utgangspunkt for nye levetidsforlengende tiltak. Arbeidet med å kartlegge hvordan levetiden til dagens T-banevogner kan forlenges fortsatte i 2021. Selskapet ser gode muligheter for å oppgradere og modernisere dagens vogner, men samtidig beholde selve skjelettet i vognene. Vognmateriell jobber også for å redusere energibruken i T-banevognene, med mål om å øke energieffektiviteten med fem prosent og realisere årlige energibesparelser på 5–10 millioner kroner innen 2025. Som et ledd i dette arbeidet startet selskapet i 2021 implementeringen av nye og energibesparende LED-lys i vognene. Selskapet leder arbeidet med å forberede materialgjenvinning av de gamle trikkene når de skal avhendes. Kompetansen fra dette arbeidet blir nyttig i arbeidet med å anskaffe nye T-banevogner. I 2021 arbeidet Sporveien Vognmateriell i tillegg med prosjekter knyttet til: Nye, utvendige sikkerhetsbelger på MX-togene for å redusere risikoen for fall mellom tog og plattform Installasjon av validatorer for billett-registrering på MX-togene for Ruter Oppgraderinger av passasjertelleutstyr (APC) og passasjerinformasjonssystem (PIDAS) Nye HMI-skjermer i førerrom i MX-togene Nytt vedlikeholdsprogram for utfasingen av SL95 og SL79 Tilpasset vedlikehold basert på plan for utfasing Instrukser for mindre oppgraderinger av interiør og eksteriør på SL95 og SL79 Sporveien Vognmateriell bidrar til å forvalte de store investeringene i rullende materiell på en god måte. I 2021 ferdigstilte selskapet store oppgraderinger av T-banevognene og forberedte overgangen til nye trikker. VIDERE UTVIKLING Sporveien Vognmateriell har som ambisjon å ha en vognpark i verdensklasse i 2024. Det betyr at selskapet skal sørge for at dagens T-banevogner er så godt vedlikeholdte og oppgraderte at kundene fremdeles oppfatter dem som moderne, attraktive og konkurransedyktige. Når den nye trikkevognparken er på plass i 2024, vil Oslo ha en unik posisjon blant verdens kollektivbyer i form av to helt homogene og moderne vognparker. SPORVEIEN VOGNMATERIELL • • • • • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=