Sporveien årsrapport 2021

Del 4 | SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT 64 Årsrapport 2021 Etikk og antikorrupsjon Sporveien har klare retningslinjer for medarbeidernes opptreden mot hverandre og samarbeidspartnere, og nulltoleranse mot korrupsjon. Vårt etiske regelverk skal bidra til å sikre god etisk praksis og sette felles rammer og standarder for alle som jobber for og representerer Sporveien. Regelverket beskriver blant annet tydelig forbud mot korrupsjon og hvordan ansatte skal forholde seg til situasjoner med representasjon, gaver og reiser. Styret i Sporveien vedtar det etiske regelverket og behandler forslag til endringer basert på innspill fra Compliance-enheten. Samtlige ansatte og innehavere av verv i Sporveiskonsernet, samt prosjektleder, konsulenter, og andre innleide ressurser, er omfattet av det etiske regelverket. Sporveiens Compliance- enhet bidrar med opplæring og trening til ansatte, ledergrupper og prosjektgrupper ved behov. Alle nye ansatte mottar og må undertegne Sporveiens etiske regelverk. I tillegg gjennomførte nyansatte i 2021 et obligatorisk, interaktivt e-læringskurs om jobbrelaterte etiske problemstillinger og utfordringer. Kurset ble lansert i 2018 som obligatorisk for alle ansatte og gir trening i å håndtere dilemmaer knyttet til varsling, rus, mobbing, arbeidsmiljø, sosiale medier, korrupsjon, bijobber, interessekonflikter og habilitet. I 2021 ble det gjennomført oppfriskningskurs i enkelte av disse temaene. Sporveien har også utarbeidet etiske og sosiale krav til leverandører. Alle leverandører må signere en egenerklæring ved inngåelse av avtale med konsernet. Egenerklæringen inneholder blant annet krav knyttet til forretningsetikk, miljø og arbeidstakerrettigheter. Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser har til hensikt å fremme et seriøst og anstendig arbeidsliv. Sporveien følger Oslomodellen i den grad dette er hensiktsmessig og mulig. Vi har seriøsitetsbestemmelser i våre standardkontraktsvilkår mot leverandører. Varsling Både ansatte og innleide har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold, enten gjennom nærmeste overordnede, direkte til Compliance-enheten eller via ekstern varslingskanal. Varsling kan skje konfidensielt og/eller anonymt. Sporveien har etablert et eget varslingsråd som vurderer og behandler mottatte varsler fra ansatte eller nærstående til konsernet. Varslingsrådet skal sørge for en forutsigbar, forsvarlig og trygg behandling av varslingssaker og fremmer anbefalinger til tiltak. Informasjonssikkerhet Digitaliseringen av Sporveien, sammenmed et stadig mer krevende trusselbilde, gjør det nødvendig å prioritere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen. I 2021 ble sentral infrastruktur i IT- og OT-miljøene sikkerhetstestet. I ettertid er flere tiltak iverksatt for å bedre informasjonssikkerheten i Sporveien. I 2022 etableres en metodikk for sammenlikning av ulike typer risiko for å bedre forståelsen av totalrisiko og prioritering av tiltak. To informasjonssikkerhetshendelser ble avdekket i 2021. Begge ble meldt til Datatilsynet. Nærmere undersøkelser viste kun en meget begrenset mulig lekkasje av personopplysninger. De få berørte ble varslet. Informasjonsforvaltning I 2021 har Sporveien startet jobben med å få på plass et rammeverk for forbedret informasjonsforvaltning. Dette er et viktig bidrag til å oppnå et av målene i Best 2025 strategien: Jobbe enda smartere. Sporveien har også i 2021 hatt fokus på brukeradopsjon og endringsledelse som er viktige elementer under digital omstilling. Prosjektet Digital arbeidsglede, som starter i 2022, har som mål å skape en felles og helhetlig forståelse for bruk av digitale samhandlingsverktøy i M365 for berørte ansatte. I 2021 begynte Sporveien og Unibuss med et prosjekt for å fornye og forbedre informasjonsflyten i selskapene ved hjelp av Microsoft Yammer. 500 ansatte i Unibuss testet ut verktøyet med stor suksess. I 2022 skal resten av Sporveien og Unibuss ta kommunikasjonsløsningen i bruk. I en organisasjon som Sporveien, hvor svært mange ansatte ikke tilbringer arbeidsdagen sin på kontor, er lett tilgjengelig informasjon og muligheten for gjensidig dialog svært viktig. Sporveien jobber gjennom prosjektet Senter for innbyggerdialog for å forbedre håndteringen av innbyggerhenvendelsene som kommer til konsernet. I 2021 ble det etablert en prosjektgruppe som har kartlagt dagens håndtering av henvendelser og vurdert hvordan Sporveien skal behandle dem fremover, inkludert ved hjelp av teknologi. Dette arbeidet fortsetter i 2022. SKIKKELIGE FOLK AMBISJON: VI SKAL SIKRE GOD ETISK PRAKSIS I ALT VI GJØR OG OPPTRE RESPEKTFULLT MOT HVERANDRE OG ANDRE MÅLOMRÅDE:

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=