Sporveien årsrapport 2021

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT | Del 4 Årsrapport 2021 63 men fraværet varierte mellom de ulike enhetene. Det er også vanskelig å konkludere om utviklingen i nok et pandemiår. FRISK-prosjektet ble gjennomført i 2021. Det er et strategisk prosjekt med mål om å skape varige reduksjoner i sykefraværet i Sporveien. Det omfattet tre arbeidsstrømmer: sykefraværsledelse, styring og oppfølging, og rammer og organisering. Basert på objektive kriterier ble det definert en målgruppe med ansatte med relativt høyt fravær. Ledere for ansatte i denne gruppen fikk ekstra oppfølging, kursing og bistand, og dette ble positivt mottatt av de aktuelle lederne. Prosjektet vurderte i tillegg hvordan bruken av interne støttefunksjoner, som bedriftshelsetjenesten, sykefraværsteam og HR, kan optimaliseres. Disse funksjonene bidrar allerede i arbeidet med å redusere fraværet, tilrettelegge på arbeidsplassen og få sykemeldte tilbake i jobb. Funn og erfaringer fra FRISK-prosjektet danner utgangspunktet for videre tiltak for å redusere sykefraværet og fremme et godt og trygt arbeidsmiljø i 2022. Bedriftshelsetjenesten (BHT) gjennomførte mange digitale kurs i 2021, både i HMS og sykefraværsoppfølging, med fokus på forebygging. De digitale kurstilbudene til ansatte er svært populære og blir videreført i 2022, blant annet med mer e-læring. Det er godt samarbeid med NAV Arbeidslivsenter og IA-bransjeprogram, og jobbes med søknader og prosjekter som er støttet av IA-midler. Noen tiltak er det ikke mulig eller hensiktsmessig å gjennomføre før det er mulig å møtes fysisk. Antallet skader ned I 2021 registrerte Sporveien (unntatt Unibuss) 412 HMS-avvik, hvorav 43 personskader. Det var en nedgang fra 68 personskader i 2020. Av personskadene førte 10 til fravær, mot 13 året før. Sporveien har etablert et godt systematisk HMS-arbeid og jobber aktivt for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og forebygge personskader. Mindre kontakt med publikum og færre billettkontroller gjennom koronapandemien har også bidratt til å redusere antallet skader. Akan-arbeid Sporveien stiller strenge sikkerhetskrav til medarbeiderne. Forebygging av rus-, alkohol- og spilleproblemer utgjør et sentralt element i sikkerhetsarbeidet. Sporveiens Akan-utvalg og Akan-kontakter er viktige bidragsytere i dette arbeidet. Akan-utvalget er et underutvalg av AMU. Sporveien deltok på nettverkssamling i ALOR (arbeidsliv og rus), og bidro der med innlegg om AKAN under pandemien. I 2021 ble det utpekt ny AKAN-koordinator i Sporveien. *Foreldrepermisjon: Tall for 2020 ble justert fra henholdsvis 16 og 7,4 uker etter at fjorårets rapport gikk i trykken. LIKESTILLING OG MANGFOLD Sporveien har lenge vært et selskap preget av et rikt fellesskap der medarbeiderne i stor grad reflekterer befolkningen i Oslo. For Sporveien er det en selvfølge at alle ansatte har like rettigheter. Det gjelder så vel ansettelsesmuligheter, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter som beskyttelse mot trakassering. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretar konsernet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. KVINNER I SPORVEIEN Kvinner er fremdeles i mindretall i Sporveien. Totalt sett var kvinneandelen 14 prosent ved utgangen av 2021. Kvinnelige ledere som rapporterte til konsernsjef, utgjorde 50 prosent. Kvinneandelen av ledere i de to øverste ledernivåene var 30 prosent. Sporveien ønsker en kjønnsbalansert virksomhet og ledergruppe, og vi fortsetter å ha dette som fokus i rekrutteringsprosessene. LIKELØNN Kartleggingen av likelønn gjort i 2021, viser at kvinner i gjennomsnitt tjener 108 prosent av menns lønn i Sporveien (eksklusive Unibuss). Blant ledere direkte under konsernledelsen tjener imidlertid kvinner 88 prosent av menns lønn. Rundt 30 prosent av de ansatte er omfattet av kollektive avtaler, som er kjønnsnøytrale og basert på ansiennitet og stillingskoder. I denne gruppen tjener kvinner 92 prosent av menns lønn, men forskjellen er knyttet til mindre overtid, ansiennitet og turnus blant kvinner. UTTAK AV FORELDREPERMISJON I 2021 hadde 100 av medarbeiderne i konsernet foreldrepermisjon, 28 kvinner og 72 menn. Kvinnene tok i gjennomsnitt ut 23 uker permisjon, mot 29 i 2020. Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjoner for mennene var 12, mot 15 i 2020.* DELTIDSARBEID Av Sporveiens medarbeidere var det i 2021 16,4 prosent av kvinnene som jobbet deltid og 15,6 prosent av mennene. Medarbeidere som jobbet deltid knyttet seg hovedsakelig til stillinger i trikk, T-bane og buss som dekker opp arbeid kveld og helg. Disse stillingene er svært populære for studenter og øvrige som ønsker inntekt ved siden av andre beskjeftigelser. Det er muligheter for å øke den enkeltes stillingsprosent da Sporveien har flere typer arbeidsplaner for deltidsarbeidere, hvilket tilpasses fortløpende innenfor gitte rammer. Sporveien har ikke gjort kvantitative undersøkelser for å identifisere hvor stor andel av deltidsstillingene som er ufrivillig deltid, men dette skal gjennomføres i løpet av 2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=