Sporveien årsrapport 2021

Del 4 | SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT 62 Årsrapport 2021 Antallet ansatte i konsernet ble redusert fra 3 730 i 2020 til 3 589 ansatte ved utgangen av 2021. Personalet er variert og preget av mangfold. Våre ansatte har bakgrunn fra mange forskjellige land. Rundt hver fjerde medarbeider representerer en minoritetsgruppe. Medarbeiderne har også variert kompetanse, og spennet i alder er stort. Rekrutteringsbehov uendret Sporveien (eksklusive Unibuss) ansatte 139 nye medarbeidere i 2021. Rekrutteringsbehovet var på samme nivå som i tidligere år. Det interne jobbmarkedet var relativt upåvirket av pandemien, og 84 medarbeidere fikk nye stillinger internt i 2021. Dette var tilnærmet samme antall som i 2020. Grunnet tidvis høyt smittetrykk og pandemirestriksjoner ble mange rekrutteringsprosesser gjennomført digitalt. Sporveien ønsker god kjønnsbalanse på alle nivåer, og dette blir vektlagt i rekrutteringsprosessene. I 2021 sto kvinner for 25 prosent av alle ansettelsene. Snittalderen på nyansatte var 32 år. For å velge den best kvalifiserte kandidaten vektlegger Sporveien likebehandling gjennom objektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser. Dette gjelder både ved internt og eksternt utlyste stillinger. Sporveien legger også vekt på å ta imot nyansatte og introdusere dem til virksomheten på en god måte. Pandemien og bruk av hjemmekontor gjorde at dette var mer krevende i 2021 enn i et normalår, derfor viet lederne ekstra innsats til å ivareta nyansatte. Alle nyansatte gjennomførte digitale introduksjonskurs i 2021. Bredt tilbud om kompetanseutvikling Sporveien er opptatt av å tilby helhetlige utviklings- og opplæringsplaner for så vel medarbeidere som ledere. I tillegg til kurs rettet mot ledere og nyansatte, tilbyr Sporveien også et rikt utvalg kurs innenfor trafikksikkerhet, trikk- og togfremføring, samt vedlikehold av infrastruktur og vogner. I 2021 ble det avholdt nærmere 900 kurs for rundt 3 000 deltakere. En stor andel av kursene ble løst digitalt. Traineeprogrammet er en viktig satsing for Sporveien. Det bidrar til å sikre konsernet kritisk kompetanse og stimulere til nytenking. Investeringene i traineenes faglige og personlige utvikling har skapt reelle gevinster og læring på tvers i konsernet. Tidligere og nåværende traineer er etterspurte og motiverte for en videre fremtid i Sporveien. I 2021 startet lederutviklingsprogrammet Sporveisløftet. Det er et lederutviklingsprogram for alle ledere i Sporveien og Unibuss. Målet med Sporveisløftet er å løfte vår evne til å levere på konsernstrategien BEST 2025 ved å aktualisere strategien i ledernes hverdag og utvikle deres personlige lederskap. Organisasjonsmåling Sporveien gjennomfører regelmessige målinger for å ta pulsen på organisasjonen, sette kultur, ledelse og arbeidsmiljø på agendaen, og fremme gode historier fra arbeidsplassen. Siste undersøkelse, fra 2020, viste at Sporveiens medarbeidere verdsetter Sporveien som en trygg og god arbeidsplass, og opplever å ha god balanse mellom jobb og fritid. Stolthet over arbeidsplassen og opplevelsen av fellesskap er også klare styrkefunn i målingen. Åtte av ti medarbeidere mener at Sporveien er et flott sted å arbeide, alt tatt i betraktning. Neste måling blir gjennomført høsten 2022. Sykefraværet preget av koronapandemien Sporveien opplevde en liten økning i sykefraværet fra 9,39 prosent i 2020 til 9,94 prosent i 2021. Korrigert for pandemirelatert fravær, viste likevel fraværet en forsiktig forbedring til 8,36 prosent i 2021, ned fra 8,45 prosent året før. Sykefraværet har ligget over 8 prosent i lengre tid og har vist seg utfordrende å redusere, til tross for mange målrettede tiltak og fokus på forebygging. Utviklingen i 2021 var relativ stabil, TALL OG FAKTA OM NABODIALOGEN I 2021 Sporveien var byggherre for 30 prosjekter med hver sin dedikerte kommunikasjonsrådgiver. Deres oppgave er å sørge for at de som blir berørt mottar god informasjon om prosjektene. Det ble sendt ut 45 nyhetsbrev, nabokort og beboerbrev/informasjonsskriv, enten på e-post eller via ordinær post. Det ble avholdt 10 informasjonsmøter, særmøter og én til én-møter med interessenter. Antall møter er naturlig nok lavt på grunn av koronapandemien og myndighetenes smittevernrestriksjoner. Sporveiens e-postkonto for nabohenvendelser mottok om lag 950 e-poster, en nedgang på 550 henvendelser sammenlignet med 2020. Sporveien sendte 144 SMS-meldinger om ulike tiltak til naboer og berørte parter, mot 309 i 2020 og 201 i 2019. I alt 7 600 adresser og 67 000 personer mottok sms-varsel fra Sporveien om ulike tiltak. • • • • • • DRIFTIGE FOLK MÅLOMRÅDE: AMBISJON: VI SKAL VÆRE EN GOD ARBEIDSGIVER OG DYRKE DRIFTIGHET OG NY KOMPETANSE

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=