Sporveien årsrapport 2021

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT | Del 4 Årsrapport 2021 61 • • • • • • • • mulig ulempe for omgivelsene. Alle Sporveiens prosjekter skal inkludere en kommunikasjonsrådgiver. Vedkommendes rolle er å sørge for at de som blir berørt av prosjekter i nærmiljøet, enten som privatpersoner, næringsdrivende eller tjenesteytere, får god informasjon om arbeidets omfang og varighet. I forbindelse med prosjektene gjennomfører Sporveien blant annet: Informasjonsmøter i forkant av anleggsoppstart Særmøter og én-til-én-møter for å informere om fremtidige prosjekter og for å lytte til innspill fra naboer og andre som blir berørt av arbeidene Arbeidsmøter, ved behov, for å få bidrag til gode løsninger i anleggsperioden Utsendelse av informasjon per post Utsendelse av elektroniske nyhetsbrev på e-post i anleggsperioden Oppslag i nabolag der vi arbeider SMS-varsling ved planlagt helge- og nattarbeid Informasjon via informasjonsnettside på internett Høy aktivitet i prosjektene I 2021 var det høy anleggsaktivitet i Sporveien, til tross for en krevende koronapandemi med tilhørende smittevernrestriksjoner. Det ble flere steder gjennomført oppgradering av trikkeinfrastrukturen, blant annet for å innhente vedlikeholdsetterslep og forberede innfasingen av de nye trikkene til Oslo. Sporveien brukte mye tid på å følge opp naboer, blant annet langs Grefsenveien og Sandakerveien nedenfor Storo, og i Pilestredet og Trondheimsveien. Anleggsarbeidene i disse områdene berørte mange mennesker. Beboere nedenfor Storokrysset måtte forholde seg til trikk på enkeltspor gjennom drøye to år med anleggsarbeid. Det ble gjennomført nattarbeid når enkeltsporet ble flyttet fra et område langs trikketraseen til et annet. Sporveien har kontaktet nærliggende skoler, barnehager og næringsdrivende, blant annet for å informere om trafikksikkerhet for skolebarn som beveger seg nær anleggsområdet. Grefsenveien nedreprosjektet var ferdig i desember, som planlagt. Kun mindre væravhengige etterarbeider skal gjennomføres våren 2022. Les mer om Grefsenveien nedre-prosjektet på side 52. Gjennom hele året informerte og fulgte Sporveien opp berørte naboer langs trikkelinjene der det foregikk testkjøring med den nye trikken. Sporveien brukte også betydelige ressurser på oppfølging av naboer som blir berørt av planlagte vedlikeholdsarbeider på T-banen og av den planlagte oppgraderingen av Østensjøbanen. Sporveien har hatt løpende kontakt med skoleledelse og FAU ved Brynseng og Østensjø skoler, samt Fagerlia Vel, for å få innspill til hvordan trafikkavvikling og nabodialog bør skje i anleggsperioden. I forbindelse med ny T-banetrasé på Østensjøbanen og støyreduserende tiltak på T-banen, er naboer blitt informert om varighet og omfang av arbeidene. SMS-varslingssystem i bruk Sporveien tok i bruk SMS-varsling i 2018 for å gi bedre informasjon og varsling ved støyende arbeider og oppstart av omfattende prosjekter. I 2021 varslet Sporveien via SMS om 144 ulike tiltak. SMS-er om tiltakene nådde ut til 7 600 adresser og 67 000 privatpersoner og bedrifter. Mottakerne gir generelt gode tilbakemeldinger og opplever Sporveiens informasjonsflyt som profesjonalisert, tydelig og proaktiv. Mottakere uten registrert mobil får taleoppringning via fasttelefon og/eller informasjon på e-post. Varslingsdekningen ved bruk av SMS og e-post er på hele 98 prosent. Om støyende arbeider Sporveien har behov for å utføre støyende arbeider i forbindelse med vedlikehold, modernisering og utbyggingsprosjekter. Som anleggseier og utbygger må Sporveien etterleve konkrete krav og grenseverdier for støy. Så langt det lar seg gjøre blir støyende arbeider lagt til dagtid for å minimere belastningen for naboene. Enkelte arbeider på eller i nærheten av T-bane- eller trikkespor krever imidlertid stans i kjøring og må derfor utføres i perioder av døgnet uten trafikk. Sporveien varsler naboer om planlagt nattarbeid via SMS, elektroniske nyhetsbrev, oppslag, flyveblader og/eller beboerbrev per post, men har dispensasjon til å løse akutte behov og uforutsette reparasjoner uten å varsle. Støy er ett av seks innsatsområder i Sporveiens miljøstrategi. Gjennom strategien vil konsernet legge til rette for økt produksjon innenfor gjeldende støykrav. Blant tiltakene er å vurdere konsekvenser for støypåvirkning ved større endringer i produksjonen og driftsdøgnet, og ved anskaffelser av nytt vogn- og arbeidsmateriell. Systematisk vedlikehold av vogner og infrastruktur, for eksempel pussing av skinnene, er også viktig for å redusere støy fra driften. Skinnepussere reduserer støy og forlenger levetiden T-banevogner og trikker sliter på skinnene når de kjører, og slitte skinneganger skaper støy og slitasje på vognmateriellet. Sporveien henter hvert år inn ekspertise som sliper skinnegangen, men mange steder oppstår det bølger og skader på skinnene kort tid etter sliping. Sporveien har i 2021 besluttet å kjøpe to skinnepussere, til henholdsvis T-bane og trikk, for å drive mer kontinuerlig vedlikehold av skinnene. Skinnepusserne vil optimalisere kontaktflaten og friksjonen mellom skinner og hjul, og fjerne ujevnheter. Under kjøring av T-bane og trikk vil det bety mindre støy og vibrasjoner for omgivelsene. Regelmessig skinnepussing er også ventet å forlenge levetiden til skinner og vognmateriell betraktelig, og gi store besparelser knyttet til vedlikehold.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=