Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 88 Årsrapport 2021 I 2021 hadde 100 av medarbeiderne i konsernet foreldrepermisjon, 28 kvinner og 72 menn. Kvinnene tok i gjennomsnitt ut 23 uker permisjon, mot 29 i 2020. Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjoner for mennene var 12, mot 15 i 2020.* Av Sporveiens medarbeidere var det i 2021 16,4 prosent av kvinnene som jobber deltid og 15,6 prosent av mennene. Medarbeidere som jobber deltid knytter seg hovedsakelig til stillinger i trikk, T-bane og buss som dekker opp helge- og kveldsarbeid. Disse stillingene er svært populære for studenter og øvrige som ønsker inntekt ved siden av andre beskjeftigelser. Det er muligheter for å øke den enkeltes stillingsprosent da Sporveien har flere typer arbeidsplaner for deltidsarbeidere, hvilket tilpasses fortløpende innenfor gitte rammer. Sporveien har ikke gjort kvantitative undersøkelser for å identifisere hvor stor andel av deltidsstillingene som er ufrivillig deltid, men dette skal gjennomføres i løpet av 2022. Sporveien er opptatt av å gi alle like muligheter, rettigheter og betingelser, og at urettmessige lønnsforskjeller ikke skal forekomme. FREMTIDSUTSIKTER Inngangen til 2022 er preget av usikkerhet, av flere årsaker. Omikronvarianten av koronaviruset har skapt en voldsom oppblomstring av smitte, men blir samtidig beskrevet av helsemyndighetene som en sannsynlig vei ut av pandemien. Ved månedsskiftet januar-februar 2022 kom det lettelser i koronarestriksjonene, og regjeringen signaliserte at en full gjenåpning av samfunnet er nært forestående. Norge har vært gjenåpnet tidligere i pandemien, og det gjenstår å se hvordan smitten utvikler seg og om den varslede gjenåpningen blir varig. Det er også vanskelig å forutsi hvor raskt reisetallene vil utvikle seg tilbake mot normalen når samfunnet åpner opp igjen. Mange har blitt vant til hjemmekontor og setter pris på mer fleksibilitet i arbeidshverdagen. Det kan innebære at det blir færre arbeidsreiser fremover enn det var før pandemien, men det kan også bety at folk vil bruke fleksibiliteten med hjemmekontor til å reise utenom rushtidene. Kollektivtilbudet står foran store løft de neste fem-ti årene, med nye trikker, Fornebubanen, nye Majorstuen T-baneknutepunkt og nytt signalsystem, CBTC, som de største prosjektene. De vil gjøre det gode kollektivtilbudet i Oslo enda bedre og bidra til å innfri så vel nasjonale som lokale mål om nullvekst i biltrafikken og reduksjon av klimagassutslipp. Sporveien har holdt godt tempo i arbeidet med prosjektene selskapet har ansvar for gjennom pandemien. Det gjør at både T-banen og Trikken er godt posisjonert for videre vekst. Fornebubanen er på sikt alene ventet å tilføre ti millioner passasjerer årlig til T-banenettet, og det framtidige signalsystemet, CBTC, vil legge til rette for å frakte flere passasjerer raskere og like sikkert. Trikken får på sin side 87 nye trikker i drift fra 2024. Den nye vognparken vil gjøre det mulig å doble kapasiteten, til 100 millioner reiser årlig. I februar 2022 vedtok bystyret også kjøp av 20 nye vogner til T-banen (med mulighet for ytterligere ni, dersom det skaffes finansiering for disse ni). Vognkjøpet er nødvendig for å for å legge til rette for veksten som vil komme med Fornebubanen. Til tross for svikten i ekspress- og turbussmarkedet i pandemien, står også Unibuss godt rustet til å vokse videre. Ved utgangen av 2021 vant Unibuss to store anbud i Oslo som gir selskapet en sterk markedsposisjon i hovedstadsområdet og et godt utgangspunkt for videre vekst. Som Norges ledende operatør av elbusser, har selskapet også opparbeidet verdifull erfaring til å konkurrere om nye fremtidige kontrakter i et fremtidig utslippsfritt anbudsmarked. Inntektssvikten i kollektivtrafikken og Oslopakke 3 er likevel bekymringsfull. Dersom dette ikke blir kompensert for, kan inntektssvikten true dagens gode kollektivtilbud og Sporveiens evne til å ta vare på de store verdiene i kollektivsystemet. Det er årlig behov for om lag 1,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens skinnegående infrastruktur, men det settes per i dag av for lite midler gjennom Oslopakke 3. I løpet av en fireårs periode vil etterslepet derfor øke med 1,5 milliarder kroner. Konsekvensen vil kunne bli et dårligere tilbud til de reisende som følge av flere feil og i verste fall nedstengning av banestrekninger. Situasjonen i Ukraina, med Russlands invasjon og omfattende internasjonale sanksjoner, påvirker verdensøkonomien blant annet knyttet til økt inflasjonspress gjennom høyere energi- og råvarepriser og utfordringer i verdens forsyningskjeder. Økte priser i markedet vil slå inn i forhold til Sporveiens kostnadsnivå. Normalt vil det være usikkerhet knyttet til vurderingen av fremtidige forhold og endringer for konsernet. Styret retter en stor takk til alle medarbeidere i Sporveien for innsatsen som er nedlagt i 2021. *Foreldrepermisjon: Tall for 2020 ble justert fra henholdsvis 16 og 7,4 uker etter at fjorårets rapport gikk i trykken.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=