Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 87 Forskning og utvikling Sporveien gjennomfører initiativer og prosjekter som er å betrakte som digital innovasjon og tilfører ny kunnskap til virksomhetene. Initiativene går over flere år. Utgifter til egen forskning og utvikling kostnadsføres løpende, og materialiserer seg i skattefradragsordningen SkatteFUNN. Konsernets FoU har de senere årene handlet om utvikling av metodikk som forbedrer trikkens regularitet og punktlighet, kontinuerlig avlesning av togdata, samt optisk og infrarød måling kan sammen med ny sensorteknologi sette konsernet i stand til bedre å forutse og planlegge vedlikehold av vogner. Det ble imidlertid ikke kostnadsført noe under skattefradragsordningen SkatteFUNN i 2021. Organisasjon Konsernet hadde 3 589 ansatte ved utløpet av 2021, en nedgang på 141 ansatte fra 2020. Medarbeiderne i konsernet var fordelt som følger (2020-tall i parentes): Sporveien T-banen: 596 (618) Sporveien Trikken: 414 (437) Unibuss: 1 660 (1 738) Sporveien Vognmateriell: 7 (8) Sporveien AS: 912 (907) Sporveien gjennomfører organisasjonsmålinger hvert annet år. Siste måling, gjort i 2020, viste at medarbeiderne verdsetter Sporveien som en trygg og god arbeidsplass, opplever fellesskap og generelt er stolte over arbeidsplassen. Kompetansetilbudet i Sporveien har gjennomgått en storstilt digitalisering under pandemien. I 2021 ble det avholdt nærmere 900 kurs med totalt ca. 3 000 deltakere. De fleste kursene var digitale. Sporveien tilbyr helhetlige utviklings- og kompetanseplaner for medarbeidere på alle nivåer og startet i 2021 Sporveisløftet, som skal aktualisere den nye strategien i hverdagen til ledere. Sporveiens seniorpolitikk har som mål å sikre en inkluderende arbeidsplass og beholde relevant kompetanse. Det er en forutsetning at alle iverksatte seniortiltak bidrar til å opprettholde drift og produksjon. Sporveien følger et prinsipp om at lederlønninger skal være konkurransedyktige og følge lederens ansvar og prestasjoner, uten at konsernet er lønnsledende. Fastsettelse av godtgjørelser til konsernsjefen og ledere er nærmere beskrevet i note 5 til årsregnskapet. HMS Sporveien opplevde en liten økning i sykefraværet fra 9,39 prosent i 2020 til 9,94 prosent i 2021. Korrigert for pandemirelatert fravær, viste likevel fraværet en forsiktig forbedring til 8,36 prosent i 2021, ned fra 8,45 prosent året før. Konsernet fortsetter arbeidet for å få ned sykefraværet, som er høyere enn ønsket. I 2021 ble det gjennomført et prosjekt kalt FRISK med mål om å skape varige reduksjoner i sykefraværet, rettet spesielt mot en målgruppe ansatte med relativt høyt fravær. Funn fra prosjektet legger grunnlaget for nye tiltak i 2022. Bedriftshelsetjenesten bidro gjennom 2021 til det forebyggende arbeidet, blant annet med kurs i HMS og oppfølging av sykefravær. I 2021 fortsatte nedgangen i personskader fra 2020. Sporveien registrerte 412 HMS-avvik (mot 513 i 2020), hvorav 43 var personskader, mot 68 personskader året før. Systematisk og forebyggende HMS-arbeid, samt mindre publikumskontakt og færre billettkontroller, er sannsynlige årsaker til nedgangen. Tallene inkluderer ikke Unibuss. Likestilling og mangfold Sporveien har lenge vært et selskap preget av et rikt fellesskap der medarbeiderne i stor grad reflekterer befolkningen i Oslo. For Sporveien er det en selvfølge at alle ansatte har like rettigheter. Det gjelder så vel ansettelsesmuligheter, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter som beskyttelse mot trakassering. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretar konsernet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Ved utgangen av 2021 var kvinneandelen i Sporveien 14 prosent totalt sett. Andelen kvinner i de to øverste ledernivåene er imidlertid 30 prosent, og halvparten av lederne som rapporterer til konsernsjefen, er kvinner. I styret er to av de fem aksjonærvalgte medlemmene kvinner. Sporveien ønsker god kjønnsbalanse på alle nivåer, og dette blir vektlagt i rekrutteringsprosesser. I 2021 sto kvinner for 25 prosent av alle ansettelsene. Kartleggingen av likelønn gjort i 2021, viser at kvinner i gjennomsnitt tjener 108 prosent av menns lønn i Sporveien (eksklusive Unibuss). Blant ledere direkte under konsernledelsen tjener imidlertid kvinner 88 prosent av menns lønn. Rundt 30 prosent av de ansatte er omfattet av kollektive avtaler, som er kjønnsnøytrale og basert på ansiennitet og stillingskoder. I denne gruppen tjener kvinner 92 prosent av menns lønn, men forskjellen er knyttet til mindre overtid, ansiennitet og turnus blant kvinner. • • • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=