Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 86 Årsrapport 2021 • • • • • • cybersikkerhet. Hensynet til sikkerhet er en viktig årsak til valget om å bruke mobilnettet til å styre T-banen når CBTC-teknologien blir innført. Finansiell risiko Konsernet Sporveien AS har finansiell risiko innenfor flere områder, herunder renterisiko gjennom lån og kontantbeholdning, og valutarisiko. Konsernet benytter finansielle sikringsinstrumenter for å redusere effekten av svingningene i markedsrenter (NIBOR) og valutakurser. Kjørestrøm utgjør en betydelig kostnad for konsernet. Konsernet har utarbeidet en strategi for strømsikring for å redusere risiko på dette området. Compliance-risiko Sporveien har null toleranse for korrupsjon. Dette er tydelig nedfelt i konsernets felles etiske retningslinjer, som gjelder for alle ansatte og personer med verv, konsulenter og prosjektledere, og innleide ressurser. Markedsrisiko Sporveien AS er eksponert mot flere typer markedsrisikoer. Konsernet har inngått flerårige kjørekontrakter for trikk og T-bane med lav markedsrisiko. De gjeldende kjørekontraktene for trikk og T-bane er gyldige for perioden 2021–2024. Det er knyttet risiko til ekspress- og turbildriften. Denne virksomheten er sterkt negativt påvirket av pandemien, men aktiviteten utgjør en liten andel av konsernets totale virksomhet. Den anbudsbaserte rutebusskjøringen utgjør majoriteten av Unibuss sine leveranser og har kontrakter på opptil 8 + 2 år. SAMFUNNSANSVAR Seks målområder danner rammen om Sporveiens arbeid med bærekraft: Smart tur, Ren tur, God tur, God nabo, Driftige folk og Skikkelige folk. De beskriver konsernets prioriteringer for å sikre at samfunnsoppdraget blir løst på best mulig vis for de reisende, innbyggerne, naboer, ansatte og miljøet, og etter høy etisk standard. Sporveiens eier, Oslo kommune, har høye klima- og miljøambisjoner og klare forventninger om å sikre gode sosiale forhold. Dette er blant annet nedfelt i kommunens prinsipper for god eierstyring og i Oslomodellen, som har til formål å sette Oslo kommune i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Målområdene for bærekraft gjenspeiler kommunens ambisjoner og forventninger, og Oslomodellen er integrert i Sporveiens prosesser. Da Sporveien utviklet konsernstrategien Best 2025, var FNs 17 bærekraftsmål del av kunnskapsgrunnlaget. Som stor leverandør av kollektivtrafikk og arbeidsgiver for rundt 3 600 ansatte, kan Sporveien bidra til å innfri flere av bærekraftsmålene. Denne ambisjonen er tydelig i så vel konsernets visjon og strategi, som i målområdene for samfunnsansvar og bærekraft. Klima og miljø Det overordnede målet for Sporveiens miljøstrategi er å produsere reiser med minst mulig miljøbelastning. Strategien setter klare mål for konsernets arbeid med klima og miljø: Redusere egne klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 2014 Redusere energibruken og kun bruke fornybar energi innen 2025 Redusere miljøbelastningen fra anskaffelser, utbygging og drift Redusere avfallsmengdene fra utbygging og drift, og oppnå kildesorteringsgrad på 90 prosent innen 2030 Redusere andre utslipp til luft og vann, og forebygge uønskede hendelser Legge til rette for økt produksjon innenfor gjeldende støykrav I 2021 utgjorde klimagassutslippene fra driften 8 200 tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang fra 8 300 tonn i 2020. Utslippstallene er beregnet med lokasjonsbasert metode og omfatter konsernet unntatt Unibuss og Bussanlegg. I årsrapporten for 2020 rapporterte Sporveien klimagassutslipp på 8 700 tonn, men tilgang på bedre data har gjort at tallet er nedjustert til 8 300 tonn. Utslipp i 2014 var beregnet med markedsbasert metode, hvilket gir null utslipp fra kjørestrøm innkjøpt med opprinnelsesgaranti, mens den øvrige elektrisitetsbruken får langt høyere utslippsfaktor. I 2014 var utslippet 58 609 tonn CO2-ekvivalenter, hvilket gir mål om utslipp på 2 930 tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Per 2021 er utslippet redusert til 14 539 tonn (2020: 13 822 tonn), en nedgang på 75,2 prosent i forhold til 2014, et godt steg i riktig retning mot måltallet for 2030. Strøm, særlig til kjøring av trikk og T-bane, er den største kilden til utslipp av klimagasser fra driften. Konsernet jobber løpende med å redusere energibruken gjennom tiltak i infrastrukturen og T-banevognene, og forventer lavere energibruk med de nye trikkene enn tilfellet var med de gamle. I 2021 oppnådde Sporveien en kildesorteringsgrad på 91 prosent, korrigert for forurensede masser og slam. Konsernet arbeider også med avfallsforebygging og sirkularitet på et overordnet plan, herunder tiltak for å forlenge levetiden til T-banevognene og for å sikre maksimal materialgjenvinning når de gamle trikkene skal avhendes.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=