Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 85 innebærer en halvautomatisering av T-banen og vil gjøre det mulig å øke kapasiteten vesentlig, uten å bygge mer. Togene vil kunne kjøre tettere, med samme sikkerhet. Erfaringer fra andre byer som har tatt i bruk systemet, viser at det i tillegg har god effekt på energieffektiviteten under kjøring. Arbeidet med CBTC er et eget prosjekt i Sporveien, med rundt 50 årsverk. I 2021 ble det inngått avtale med Siemens om leveransen av teknologien, som skal være ferdig implementert i 2028. Fra før er det inngått kontrakt med Telia om å bruke mobilnettet til å styre T-banen. Det ble også inngått avtale med ICE som underleverandør av supplerende abonnementer til Telias mobilnett. Bussanlegg AS Bussanlegg fikk i 2021 et resultat etter skatt på 13,3 MNOK (2020: 13,4 MNOK). Selskapet fortsatte arbeidet med å sikre busstrafikkens anleggskapasitet og fasiliteter for miljøvennlig kjøring gjennom 2021. Det nye anlegget på Skui og utvidelsen av anlegget på Rosenholm sto begge ferdige i 2021. Anleggene på Mortensrud, Stubberud og Alnabru skal alle være tilrettelagt for elektriske busser i 2022. Bussanlegg har i tillegg gjennomført en mulighetstudie som konkluderte at det er mulig å etablere et nytt anlegg under Bjerke travbane. Det kan gi kapasitet til 140 ekstra elektriske leddbusser. Ny anleggskapasitet i Follo og Lørenskog blir også vurdert, i samarbeid med Ruter. Gjennom året samarbeidet Bussanlegg med Ruter for å sikre førerne trygge pausefasiliteter under pandemien. Nye pausefasiliteter ble etablert på Åsbråten, Snarøya, Voksen skog og Galgeberg som del av et strategisk løft av førernes arbeidsmiljø. Sporveien Media Sporveien Media oppnådde et årsresultat etter skatt på 0,4 MNOK i 2021 (2020: 0,1 MNOK). Selskapet bidro med 107 MNOK til å styrke kollektivtilbudet. Omsetningen i 2021 var tilfredsstillende og på linje med fjoråret. Pandemien hemmet markedet for trafikkreklame, særlig i første halvår 2021, men omsetningen økte betydelig i andre halvår. Sporveien Medias oppgave er å bidra økonomisk til kollektivtrafikken og skape positive opplevelser for de reisende. I 2021 jobbet selskapet særlig med å dokumentere effekt og videreutvikle de digitale og analoge mulighetene for trafikkreklame. Det ble gjennomført hyppige drift- og vedlikeholdsoppdrag for å holde lehus og materiell i orden. RISIKOSTYRING OG RISIKO Sporveien er eksponert for både operasjonell og finansiell risiko, samt compliance-risiko. Konsernet har etablert rutiner for å overvåke og følge opp risiko med tiltak og risikoavlastning. God risikohåndtering er avgjørende for verdiskapingen i Sporveien, og risikostyring er integrert i forretningsaktivitetene. Styret gjennomgår årlig selskapets risikostyring og internkontroll (se nærmere omtale i kapitlet Eierstyring og selskapsledelse). Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll ble revidert og vedtatt av styret i oktober 2019. Sporveiens Risk Management Forum (RMF) har til oppgave å fremme samhandling og læring om risikostyring og internkontroll i konsernet. RMF er rådgivende og forberedende organ for styrende organer i saker som gjelder risikostyring og internkontroll. Dette inkluderer å forberede rapporteringen om konsernets samlede risikobilde og risikoreduserende tiltak til styret. Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner. Styre-/ledelsesansvarsforsikringen dekker Sporveien AS med datterselskaper og alle selskaper hvor Sporveien AS har bestemmelsesinnflytelse eller minst 50 prosent eierinteresse. Forsikringen gjelder for nåværende, tidligere og fremtidige styremedlemmer og ansatte i ledelsen, og andre ansatte med et selvstendig ledelsesansvar. Operasjonell risiko Produksjon av kollektivtransport innebærer risiko for ulykker og skader på mennesker og eiendom, men T-bane og trikk er blant de sikreste transportsystemene i Norge (se nærmere omtale av resultatene i kapitlet Samfunnsansvar og bærekraft). Sporveien arbeider systematisk for å sikre liv og helse til så vel reisende som ansatte. Kollektivtrafikken er samfunnskritisk og har opprettholdt tilbudet til reisende gjennom hele pandemien. I tillegg til usikkerheten omkring tilgjengelig personell, har de omfattende smitteverntiltakene krevd store ressurser og utfordret evnen til å levere samme kapasitet som normalt. Sporveien oppdaterer regelmessig egne risikoanalyser og konsernets beredskapssystem i tråd med endringer i risikobildet og sikkerhetsmyndighetenes trusselvurderinger. I 2021 gjennomførte Sporveien 24 beredskapsøvelser (ti for Trikken og 14 for T-banen) og sju rene sikringsøvelser. Grunnet pandemien ble øvelsene med nødetatene begrenset til fire øvelser med Politiets Beredskapstropp - DELTA, en med OBRE Redningsavdeling og to øvelser med Forsvarets ABC-skole, OBRE kjemikaliedykkere og AMK sine CBRN-ambulanser. Sporveien Trikken har oppdatert sitt taktiske planverk for de nye trikkene og gjennomført en rekke øvelser sammen med Oslo Brann og Redning (OBRE) for å teste redningsutstyr. Sporveien arbeider målrettet med informasjonssikkerhet og beredskap for å håndtere den økende trusselen knyttet til

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=