Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 84 Årsrapport 2021 stå ferdig til åpningen av Fornebubanen. Enheten jobber også med anskaffelsen av nytt signalsystem (CBTC) til T-banen og deltar i arbeidet med Fornebubanen og planleggingen av ny sentrumstunell. IE opprettholdt høy anleggsaktivitet gjennom hele 2021 og passerte blant annet viktige milepæler på veien mot å få de nye trikkene i drift. I tillegg til aktivitetene i Trikke- og T-baneprogrammene, arbeidet IE med å elektrifisere Sporveiens bussanlegg. Trikkeprogrammet IE har gjennom flere år arbeidet med å modernisere infrastrukturen og oppgradere trikkebasene for å kunne ta i bruk nye trikker i Oslo. I 2021 ferdigstilte IE de siste av de mest trafikkerte trikketraseene, samt basen på Grefsen. Den tredje av de 87 nye trikkene ankom Oslo i 2021, og testkjøring pågikk gjennom hele året. Fremover skal infrastrukturen i Pilestredet og nedre del av Ekebergbanen rustes opp. Sporveien bistår i tillegg i utredningen av trikketraseen for Briskebylinjen. Ferdigstilte prosjekter i 2021: Grefsenveien nedenfor Storo ble ferdigstilt høsten 2021. Det var siste trinn i fornyelsen av traseen i Grefsenveien. Oppgraderingen av Storokrysset gjenstår i påvente av ny reguleringsplan. Grefsen base sto ferdig etter ombygging av verksted og vognhall. Dermed er trikkens baser på Holtet og Grefsen oppgradert til mottak og drift av de nye trikkene. Storgata har fått et betydelig ansiktsløft og sto klar sommeren 2021. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Sporveien og Bymiljøetaten, med sistnevnte som byggherre. Pågående prosjekter: Pilestredet og nedre del av Ekebergbanen: Sporveien planlegger opprustning av trikketraseene i Pilestredet og på nedre del av Ekebergbanen i tiden fremover. Arbeidene består blant annet i å bytte slitt infrastruktur. Briskebytrikken: Sporveien deltar i arbeidet for å finne gode løsninger for at trikken skal kunne kjøre over Briskeby også når dagens eldre trikker fases ut av drift og erstattes med de 87 nye, moderne trikkene til Oslo innen utgangen av 2024. T-baneprogrammet T-baneprogrammet har til formål å samordne prosjekter knyttet til T-banen i Oslo, i det som blir et storstilt løft av T-banetilbudet. Prosjektene er til dels avhengige av hverandre, og de er i stor grad finansiert med midler fra Oslopakke 3. Ansvaret for prosjektene er dels plassert i Sporveien og dels hos Ruter og Fornebubanen. Nytt signalsystem CBTC innebærer en kraftig modernisering av T-banens signalsystemer med teknologi som vil øke kapasiteten og driftsstabiliteten, gi kortere reisetid og bedre punktlighet. Prosjektet skal være ferdig i 2028. En viktig milepæl i 2021 var inngåelse av kontrakt med leverandør av CBTC-teknologien, se eget punkt under. Ryen base er under ombygging. Det blir etablert nye arbeidsstasjoner og verkstedfasiliteter, samt en ny fløy med blant annet kontorer og kantine. Arbeidet vil pågå til sommeren 2022. Østensjøbanen Etterstad–Hellerud skal oppgraderes. I 2021 ble det satt i gang forberedende arbeid på strekningen Bryn-Hellerud, der det blant annet skal bygges en 400 meter lang tunell. Reguleringsplan for strekningen med Brynseng stasjon er under behandling. Fornebubanen vil utvide T-banenettet med ny linje mellom Majorstuen og Fornebu Majorstuen T-baneknutepunkt er under planlegging. Sporveien leder forprosjektet om den nye stasjonen som skal legge til rette for innfasing av Fornebubanen og en ny fellestunell. Nye T-banevogner skal anskaffes for å møte kapasitetsøkningen fra Fornebubanen. I 2021 arbeidet Sporveien med forprosjektet om bestilling av nye vogner. Vognbehov og baseløsning med ny T-banetunell gjennom byen vil bli vurdert i samarbeid med Ruter. Ny sentrumstunell skal bygges mellom Tøyen og Majorstuen, med Sporveien som byggherre. Ruter leder utredningen av trasévalg og plassering av stasjoner. Andre T-baneprosjekter Fornyelsen av banestrømforsyningen er viktig av hensyn til kapasitet, stabilitet og energieffektivitet, men er stilt i bero på grunn av manglende finansiering. Fellestrekningen Majorstuen–Helsfyr er gjenstand for et flerårig vedlikeholdsprosjekt. I 2021 utførte IE blant annet arbeid med tunellsikring og bytte av sporveksler og strømskinner. Tøyen T-banestasjon skal oppgraderes til dagens standard for brannsikkerhet, blant annet med ny redningstrapp. Byggestart er planlagt til 2023. Etterstad base skal oppgraderes for å øke kapasiteten og modernisere T-banedriften. Sporveien utreder mulighetene for å legge basen under lokk, med bolig- og næringsbygg over. Nytt signalsystem CBTC Innføringen av CBTC-teknologi – Communication Based Train Control – blir et generasjonsskifte for T-banen i Oslo. Systemet • • • • • • • • • • • • • • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=