Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 102 Årsrapport 2021 NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER (Beløp i hele tusen) Akk. av-/nedskrivning pr. 1.1.20 1 250 226 409 307 750 018 0 31 564 2 441 115 + Ordinære avskrivninger 51 421 100 456 47 311 0 3 538 202 726 - Avskrivning på oppskrivning 0 0 -6 709 0 0 -6 709 - Tilbakeført avskrivning -31 235 -25 536 -8 284 0 0 -65 055 + Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Akk. av-/nedskrivning pr. 31.12.20 1 270 412 484 227 782 336 0 35 102 2 572 077 + Ordinære avskrivninger 68 629 100 724 85 991 0 6 799 262 143 - Avskrivning på oppskrivning 0 0 -6 449 0 0 -6 449 - Tilbakeført avskrivning 0 -130 -848 0 0 -978 + Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Akk. av-/nedskrivning pr. 31.12.21 1 339 041 584 821 861 030 0 41 901 2 826 793 Balanseført verdi pr. 31.12.20 487 932 235 660 424 298 1 833 840 30 990 3 012 720 Balanseført verdi pr. 31.12.21 448 505 316 346 1 336 468 1 264 285 21 319 3 386 923 Økonomisk levetid 25–70 år 3–30 år 0–50 år Restlevetid Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrivning i noten og avskrivning i resultatet er forskjellig fordi avskrivning i resultatet defineres som ordinær avskrivning pluss netto av reversert anskaffelses- og avskrivningskost på utrangerte driftsmidler. (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Ordinær avskrivning i note 623 732 536 722 508 438 262 143 202 726 195 202 Restverdi ved avgang 8 961 41 543 184 199 32 781 184 Reverserte avsetninger fra fjoråret -4 486 5 908 -1 189 -5 539 5 517 -1 579 Avskrivning immaterielle eiendeler -5 623 1 020 1 020 0 1 020 1 020 Avskrivning i resultat 622 584 585 193 508 453 256 803 242 044 194 827 IMMATERIELLE EIENDELER (Beløp i hele tusen) Konsernet Lisenser Varemerker Andre immatr./Goodwill Sum Anskaffelseskost pr. 1.1.20 4 080 100 3 791 7 971 + Tilgang 0 0 13 424 13 424 Anskaffelseskost pr. 1.1.20 4 080 100 17 215 21 395 + Tilgang 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31.12.21 4 080 100 17 215 21 395 Akk. av-/nedskrivning pr. 1.1.20 3 060 0 2 148 5 208 + Ordinære avskrivninger 1 020 0 3 832 4 852 Akk. av-/nedskrivning pr. 31.12.20 4 080 0 5 980 10 060 + Ordinære avskrivninger 0 0 5 623 5 623 Akk. av-/nedskrivning pr. 31.12.21 4 080 0 11 603 15 683 Balanseført verdi pr. 31.12.20 0 100 11 235 11 335 Balanseført verdi pr. 31.12.21 0 100 5 612 5 712 Økonomisk levetid 4 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=