Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 103 Det er foretatt tilleggsavskrivninger med MNOK 36 på infrastrukturen i 2021. Fordelt med MNOK 25 mot trikk, hvor økt kjøring de senere årene har redusert levetiden på en del anlegg samt nødvendige nedskrivninger for å kunne ta imot de nye trikkene. MNOK 11 mot T-bane hvor økt kjøring de senere årene har redusert levetiden på en del anlegg. Nedskrivningen er utført i samarbeid mellom teknisk ledelse (banesjefene) og økonomi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmiddelets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid, er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi, og verdifallet forventes å ikke være forbigående, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Anlegg under utførelse er pågående investeringsprosjekter som ikke er avsluttet. Når disse prosjektene blir avsluttet, vil de bli aktivert som anleggsmidler. Estimat for fullføringsgrad beregnes på utført produksjon på alle vesentlige investeringsprosjekter. Leieavtaler (leasing) klassifiseres som operasjonelle eller finansielle i samsvar med avtalens reelle innhold. Dersom det vesentlige av økonomisk risiko og kontroll knyttet til underliggende objekt er overført til leietaker i konsernet Sporveien AS, klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. For avtaler klassifisert som operasjonelle leieavtaler, er leien behandlet som en driftskostnad. IMMATERIELLE EIENDELER Lisenser Består av brukerlisenser til selskapets ERP-system og avskrives lineært over fire år. Det var ingen tilgang i året. Goodwill Unibuss Tur AS ervervet 1.1.2017 turbussvirksomheten i Moss Turbiler AS. Overtagelsen av turbussvirksomheten ga en regnskapsmessig Goodwill på TNOK 1 850. Denne avskrives over tre år. VOGNMATERIELL TRIKKER Vognmateriell trikker er f.o.m. 2017 reklassifisert fra varelager til varige driftsmidler. Begrunnelsen for reklassifiseringen er at vognmateriellet er vurdert iht. samme restlevetid som sporvognene. Restlevetiden for vognene er fastsatt i Trikkeprogrammet sin fremdriftsplan der alle nåværende trikker blir skiftet ut med nye trikker i løpet av 2024. Vognmateriell trikker samt reparasjonsdelene for trikk er satt opp i egen kolonne i noten. FINANSIELL LEIE AV BUSSER Unibuss AS har inngått leiekontrakter med garanterte restverdier på busser. Leiekontraktene er i regnskapet behandlet som investering. Selskapet har rett til kjøp av bussene ved kontraktens utløp eller forlengelse av kontrakten. Balanseført verdi av finansiell leie av busser er TNOK 5 477 pr 31.12.2021. OPERASJONELL LEIE AV BUSSER Unibuss AS har pr 31.12.2021 inngått avtale om operasjonell leie for 302 busser. Alle busser har en gjenkjøpsavtale med garantert gjenkjøpspris av leverandør. Hensikten er at konsernet skal tilbakelevere bussene til leverandør etter endt leieperiode. Avtalene utløper med 140 busser i 2022, 94 busser i 2023, 21 busser i 2024, og 47 busser i 2025. Kostnadsført leie i 2021 utgjør TNOK 101 204 (TNOK 106 294 i 2020). ANDRE LEIEAVTALER Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS (driftsselskapene) leier infrastruktur og kjøper drifts- og vedlikeholdstjenester fra enheter i morselskapet. Godtgjørelse for leie og vedlikehold av infrastruktur og vognmateriell avtales med varighet fem år. Leiebeløpet var i 2021 MNOK 57,3 for T-bane og MNOK 158,3 for trikk. Driftsselskapene leier vogner av Sporveien Vognmateriell AS. For 2021 var leiebeløpet MNOK 523,5 for T-bane og MNOK 215,4 for trikk. Driftsselskapene leier lokaler av Sporveien AS. Leiebeløpet var i 2021 på MNOK 8,8 for T-bane og MNOK 4,9 for trikk. Leieavtalene løper for ett år av gangen dersom ikke en av partene har endret den innen 1.3 året før. Driftsselskapene inngår i rammeavtale for konsernet som gjelder leasing av biler. Løpende leasingavtaler pr. bil har individuelle løpetider. Rammeavtale for leasing/biladministrasjon - gjelder for alle nye uttak av biler. Bilparken skal fornyes fortløpende etter hvert som kontrakt på bil utløper. Totale leiekostnader for Sporveien T-banen AS i 2021 var TNOK 72,4 og for Sporveien Trikken AS TNOK 746,5.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=