Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 105 Anskaffelseskost pr. 31.12.21 Inng. balanse 2021 Resultat 2021 Konsernbidrag 2021 Andre endringer 2021 Utgående balanse pr. 31.12.21 Sporveien T-banen AS 89 451 58 678 -11 049 11 049 0 58 678 Sporveien Trikken AS 67 232 53 437 -10 507 10 507 0 53 437 Unibuss AS 151 261 332 010 11 188 0 0 343 198 Sporveien Media AS 120 7 838 429 0 0 8 267 Bussanlegg AS 162 900 233 378 13 332 0 0 246 710 Enebakkveien 310 AS 72 798 75 412 2 894 -2 894 0 75 412 Sporveien Vognmateriell AS 1 223 093 1 459 694 123 482 11 443 -16 346 1 578 273 Sum 1 766 855 2 220 447 129 769 30 105 -16 346 2 363 975 I Sporveien AS er det bokført MNOK 108 i kjøpesum utover bokført EK i Bussanlegg AS. Dette er en del av anskaffelseskosten fra 2008 knyttet til salg av Alnabru og Klemetsrud fra Sporveien AS til Bussanlegg AS. Til sammen utgjør dette i størrelsesorden MNOK 58,6. Meravskrivning utgjør årlig MNOK 1,7. Dette er eliminert i konsernregnskapet. Sporveien AS kjøpte selskapet Enebakkveien 310 AS 6.8.2018. Dette selskapet eier tomteverdier på Skullerud. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Sporveien AS og alle selskaper der morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskap følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konserndannelsen skjer både ved stiftelse av nye selskaper og kjøp av eksisterende selskaper. Datterselskap Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. NOTE 10 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER En stor andel av Sporveien Vognmateriell AS sin overskuddslikviditet vil i de nærmeste årene benyttes til å del-finansiere utbygging av nytt signalanlegg. Behov for ekstern finansiering vil bli tilsvarende redusert. Sporveien Vognmateriell AS har låneavtaler med Oslo kommune. I 2013 ble det avtalt et tillegg til disse låneavtalene. Denne tilleggsavtalen innebærer at fremtidige rentereguleringer vil skje den 01.01 det angjeldende år, og da til ny rente som fastsettes som det foregående års gjennomsnittlige 10 års SWAP rente. Rentebindingsperioden vil være 10 år av gangen. NOTE 11 FINANSIELL MARKEDSRISIKO Konsernet Sporveien AS benytter finansielle sikringsinstrumenter for å redusere effekten av svingningene i markedsrenter (NIBOR) og energipriser. Endret markedsverdi for sikringsinstrumenter gjort for regnskapsperioder senere enn balansedato, er hensyntatt i resultatregnskapet inneværende år. Sporveien AS er eksponert mot flere typer markedsrisikoer, og benytter diverse instrumenter for å sikre seg mot disse risikoene. I 2019 ble Sporveien Vognmateriell AS blitt et datterselskap av Sporveien AS, dette medfører en betydelig økning i langsiktig gjeld og sammensetningen av gjeldsporteføljen. I tillegg har kontantbeholdningen økt betydelig på bakgrunn av denne organisasjonsmessige endringen. Renterisiko Gjelden i konsernet er tatt opp i Sporveien AS samt datterselskapene Sporveien Vognmateriell og Unibuss. Sporveien Vognmateriell ble en del av konsernet i 2019 og endrer renterisikoen for konsernet betydelig. Gjeld mot Oslo kommune har 5 eller 10 års rentebinding.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=