Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 106 Årsrapport 2021 Konsernet har langsiktig gjeld på MNOK 5 408. Av dette er MNOK 5 191 gjeld til Oslo kommune med fastrente med ulike løpetid. Av MNOK 5 191 er MNOK 1 875 uten renterisiko i 2022 da rentekostnaden faktureres til Ruter i sin helhet. Gjeld på MNOK 827 knyttes til trikkeanskaffelsen og rentekostnadene resultatføres ikke, men kostnadsføres på prosjektet for senere aktivering. Sporveien Vognmateriell har gjeld til Oslo kommune på MNOK 2 542 og er eksponert mot normal renterisiko ved rullering av fastrenten. Første renterullering er i 2024. Utover dette har Sporveien langsiktig gjeld på MNOK 207 som er eksponert mot NIBOR risiko. Konsernet har en kontantbeholdning pr 31.12.2021 på MNOK 2 092. Kontantbeholdningen er plassert i bankinnskudd i ulike banker. Rentebetingelsene er NIBOR + marginpåslag. Finansinntektene vil være eksponert mot renterisiko i forbindelse med endringer i NIBOR. Valutarisiko Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til NOK på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter. På selskapets driftsside er valutaeksponeringen moderat, men de store prosjektene, anskaffelsen av nye trikker, nytt signal- og sikringssystem til T-banen og kjøp av busser vil ha utbetalinger hovedsakelig i utenlandsk valuta. Valutarisikoen og eventuell sikring i slike store anskaffelser behandles i hvert prosjekt isolert. Trikkeanskaffelsen har utarbeidet en sikringsstrategi for valutarisikoen prosjektet er eksponert mot. Alle transaksjoner i prosjektet er tilnærmet sikret 100 prosent frem til omtrent midten av 2023. Transaksjoner etter dette skal delvis sikres innen et gitt tidsrom. Total sikringsgrad for anskaffelsen skal være minimum ca. 60 prosent når strategien er implementert. Kraftprisrisiko Konsernet er storforbruker av strøm, og har dermed vesentlig risiko mot pris på strøm. Rammene for prisrisiko på strøm er fastsatt i konsernets strategi for risikostyring, og skal tilpasses ved hjelp av fastprisavtaler som er tilpasset konsernets forventede forbruksprofil. Konsernet har hatt fastprisavtaler for ca. 25 prosent av forbruket i 2021. For 2022 og 2023 er det en sikringsgrad på henholdsvis ca. 50 prosent og 10 prosent. Konsernets har kjøpt fastprisavtaler for nærmere MNOK 65 for 2022 som er tilpasset forbruksprofilen og er fordelt som følger: Markedsverdien av sikringene er pr. 31.12.2021 MNOK 28,4. Likviditetsrisiko Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Kassakredittordningen på MNOK 400 ble ikke benyttet i løpet av 2021. Sporveien AS har i løpet av 2021 hatt en relativt stabilt høy likviditetsreserve, og likviditetsrisikoen vurderes som lav. 0 3 6 9 12 15 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % jan. 22 feb. 22 mar. 22 apr. 22 mai. 22 jun. 22 jul. 22 aug. 22 sep. 22 okt. 22 nov. 22 des. 22 -3 Sikringskostnader (MNOK) Forventet gevinst/tap (MNOK) Sikringsgrad SIKRINGSKOSTNADER (MNOK)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=