Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 107 NOTE 12 SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel Anleggsmidler 2 678 132 2 814 158 2 974 001 -261 285 -223 255 -110 479 Varelager -52 516 -31 858 -29 062 -51 816 -31 158 -29 062 Finansiell leasing 0 0 -1 604 0 0 0 Fordringer -4 699 -4 648 4 821 -2 277 -2 297 -899 Finansielle instrumenter -9 062 -29 383 -12 831 -9 062 -29 383 -12 831 Gevinst og tapskonto 11 497 14 369 17 963 10 193 12 740 15 926 Pensjonsmidler 812 593 589 146 544 981 566 992 435 115 446 899 Avskåret rentefradrag til fremføring 0 0 -532 0 0 0 Andre skatteøkende midlertidige forskjeller -699 202 -642 615 -668 061 0 0 0 Netto midlertidige forskjeller 2 736 743 2 709 169 2 829 676 252 745 161 762 309 554 Underskudd og godtgjørelse til fremføring -298 376 -667 324 -1 191 062 -11 075 0 0 Korrigering tidligere års feil -23 708 0 0 0 0 0 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen 2 414 659 2 041 845 1 638 614 241 670 161 762 309 554 Utsatt skatt/skattefordel 531 225 449 206 360 495 53 167 35 588 68 102 Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet 531 225 449 206 360 495 53 167 35 588 68 102 Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad 279 754 404 700 277 108 233 293 327 069 238 421 Permanente forskjeller -99 262 -252 189 -140 741 -151 741 -252 234 -144 416 Grunnlag for årets skattekostnad 180 492 152 511 136 367 81 552 74 835 94 005 Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/ skattefordel 125 847 378 710 82 473 -65 591 131 240 8 536 Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring -436 461 -531 221 -218 840 0 0 0 Avskåret rentefradrag som ikke beskattes i år -11 684 0 0 -11 684 0 0 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet -141 806 0 0 4 277 206 076 102 540 Mottatt konsernbidrag direkte balanseført 0 0 0 26 128 109 896 96 885 Avgitt konsernbidrag direkte balanseført 0 0 0 -41 480 -315 971 -199 425 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) -141 806 0 0 -11 075 0 0 Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (22 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 0 0 3 377 45 337 22 559 Sum betalbar skatt 0 0 0 3 377 45 337 22 559 Endring i utsatt skatt/skattefordel 82 019 88 711 61 006 17 580 -32 514 1 878 Korrigering tidligere års feil -14 834 0 0 1 512 0 0 Skattekostnad (22 % av grunnlag for årets skattekostnad) 67 185 88 711 61 006 22 469 12 822 20 681 Avstemming av årets skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad 279 754 404 700 277 108 233 293 327 069 238 421 Beregnet skatt 22 % 61 546 89 034 60 964 51 324 71 955 52 453 Skattekostnad i resultatregnskapet 67 185 88 710 61 006 22 469 12 822 20 681 Differanse 5 639 323 42 -28 855 -59 133 -31 772 Differansen består av følgende: 22 % av permanente forskjeller -21 838 -55 482 -30 963 -33 383 -55 492 -31 772 Andre forskjeller 27 477 55 158 31 005 4 528 -3 641 0 Sum forklart differanse 5 639 323 42 -28 855 -59 133 -31 772 Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i skattekostnaden 0 0 0 3 377 45 337 22 559 Skattevirkning av konsernbidrag 0 0 0 -3 377 -45 337 -22 559 Tidligere års feil 5 216 0 0 5 216 0 0 Betalbar skatt i balansen 5 216 0 0 5 216 0 0

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=