Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 108 Årsrapport 2021 Det forutsettes at selskapet går med overskudd i fremtiden. Dette muliggjør utnyttelse av utsatt skattefordel. I konsernet benyttes konsernbidrag for å utnytte skatteposisjoner i de enkelte selskapene. Konsernet driver skattepliktig virksomhet, og skattekostnaden beregnes etter reglene i skatteloven. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investering i datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres utsatt skatt til nominelt beløp. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen. NOTE 13 SELSKAPSKAPITAL (Beløp i hele tusen) Konsernet Aksjekapital Overkurs Fond for vurderingsforskjeller Vogn- anskaffelsesfond Annen egenkapital Sum Endring av egenkapital Pr. 1.1.20 304 535 490 315 263 686 810 090 1 408 746 3 277 372 Overføring til/fra fond 0 0 189 906 131 369 -321 275 0 Disponert fra årets resultat 0 0 0 0 315 990 315 990 Pr. 31.12.20 304 535 490 315 453 592 941 459 1 403 461 3 593 362 Overføring til/fra fond 0 0 143 528 113 363 -256 891 0 *Andre transaksjoner 0 0 0 0 -22 620 -22 620 Disponert fra årets resultat 0 0 0 0 212 569 212 569 Pr. 31.12.21 304 535 490 315 597 120 1 054 822 1 336 519 3 783 311 (Beløp i hele tusen) Morselskapet Aksjekapital Overkurs Fond for vurderingsforskjeller Vognanskaffelsesfond Annen egenkapital Sum Endring av egenkapital Pr. 1.1.20 304 535 490 315 263 686 0 2 263 887 3 322 423 Overføring til/fra fond 0 0 189 906 0 -189 906 0 Disponert fra årets resultat 0 0 0 0 314 246 314 206 Pr. 31.12.20 304 535 490 315 453 592 0 2 388 227 3 636 669 Overføring til/fra fond 0 0 143 528 0 -143 528 0 *Andre transaksjoner 0 0 0 0 -22 620 -22 620 Disponert fra årets resultat 0 0 0 0 210 825 210 825 Pr. 31.12.21 304 535 490 315 597 120 0 2 432 904 3 824 874 *Andre transaksjoner: Skyldes feil i skatteberegningene for 2019 og 2020 i Sporveien Vognmateriell AS. Konsernets frie egenkapital er pr. 31.12.2021 MNOK 2 460. Vognanskaffelsesfondet viser midler avsatt til vognanskaffelser etter selskapets vedtekter § 3.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=