Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 109 NOTE 14 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN (Beløp i hele tusen) 2021 2020 2019 Langsiktige fordringer Enebakkveien 310 AS 0 5 873 0 Unibuss AS 372 349 426 664 0 Bussanlegg AS 153 750 162 600 139 450 Sum 526 099 595 137 139 450 Kortsiktige fordringer Kundefordringer 14 643 61 003 0 Mottatt konsernbidrag 58 843 375 241 252 437 Andre fordringer 63 165 130 075 202 579 Sum 136 651 566 319 455 016 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 0 503 0 Avgitt konsernbidrag 91 965 341 474 262 573 Konsernkontoordning 1 051 078 1 765 338 1 151 915 Annen kortsiktig gjeld 3 740 4 745 5 170 Sum 1 146 783 2 112 060 1 419 658 Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter rapporteringsperioden, samt poster som knytter seg til den ordinære driftssyklusen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Alle langsiktige fordringer over har en rente på 3 mnd. NIBOR pluss 0,90% Enebakkveien 310 AS Rammelån m/forfall 31.12.29 Unibuss AS Serielån m/forfall innen 17.8.23 Bussanlegg AS Serielån m/forfall innen 31.12.33 NOTE 15 INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Konsernet har kjøpt navnet Sporveien Oslo AS (tidligere Sporveien AS) av tidligere rettighetshaver. I regnskapet er datterselskapet klassifisert som investering i aksjer. Kostpris var TNOK 45. I februar 2020 kjøpte Sporveien AS aksjer i Lilleakerveien Holding AS. I regnskapet er datterselskapet klassifisert som investering i aksjer. Kostpris var TNOK 45. Selskapene blir ikke konsolidert inn i konsernregnskapet da dette ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. NOTE 16 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. Det finnes bundne bankinnskudd i konsernet. Dette gjelder en depositumkonto i Bussanlegg AS på MNOK 9,7. Sporveien Vognmateriell AS har egen skattetrekkskonto. Innestående pr 31.12.2021 er TNOK 735. Rammen for kassekreditt i konsernet er på MNOK 400. Konsernet hadde innestående likvider på MNOK 2 092 pr. 31.12.2021.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=