Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 112 Årsrapport 2021 (Beløp i hele tusen) Garantikreditor Gjelder Utløper Beløp Unibuss AS Oslo kommune Vognløyver inntil oppsigelse 19 983 Oslo kommune Vognløyver inntil oppsigelse 6 711 Oslo kommune Vognløyver inntil oppsigelse 2 984 Oslo kommune Vognløyver inntil oppsigelse 201 Vestfold og Telemark Fylkeskommune Kontraktsgaranti 30.09.2024 14 070 Ruter AS Kontraktsgaranti 31.12.2021 22 000 Ruter AS Kontraktsgaranti inntil oppsigelse 14 000 Ruter AS Kontraktsgaranti 02.10.2022 27 000 Ruter AS Påkravsgaranti 30.07.2025 18 000 Ruter AS Påkravsgaranti 30.07.2025 22 000 Ruter AS Kontraktsgaranti 30.05.2023 19 000 Ruter AS Kontraktsgaranti 30.05.2023 36 000 Måkeveien 2 AS Leie anlegg 31.01.2025 950 Circle K AS Leie kontor 31.07.2022 1 434 Avinor (for Unibuss Ekspress) Selvskyldnergaranti 01.05.2025 500 NOTE 20 GJELD PROSJEKTER (NETTO) (Beløp i MNOK) Oversikt fremmedfinansierte prosjekter 2021 2020 2019 Kostnads- ramme Økonomisk sluttdato CBTC signalanlegg 462 376 274 687 2028.12 Ryen base med sporanlegg 610 366 143 648 2022.10 Tilpasning ny trikk (TNT) 483 444 343 500 2022.06 Fellesstrekningen Helsfyr-Majorstuen 466 386 269 478 2022.02 Fellesstrekning Etterstad–Hellerud 263 180 116 300 2024.06 Majorstuen trikketiltak 234 230 83 240 2022.03 Storgata 208 141 83 207 2022.09 Bispegata 171 156 63 173 2022.01 Grefsenveien 144 154 92 155 2022.02 Ekebergbanen, signal og hovedspor 136 136 120 145 2022.05 Sum av andre prosjekter 638 948 989 1 043 Krav til egenandeler i prosjektportefølje -5 -5 -59 Sum pådrag fremmedfinansierte prosjekter 3 811 4 576 Fakturert -4 180 4 576 Prosjektlager 29 Netto balanseført -340 De to foregående år er ikke summert fordi de er kun ment å vise utvikling i aktive prosjekter, og ikke den totale porteføljen for foregående år. Det vesentligste av konsernets inntekter er i henhold til kontrakter som inngås med Ruter AS. Ruter AS mottar offentlige tilskudd fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune som viderefaktureres til konsernet Sporveien AS. Dette er offentlige midler til finansiering av utøvelsen av definerte tjenester og investeringer i kollektivtrafikken. Tilskuddet er sammenstilt i samme periode som tilsvarende kostnader/ investeringer. På denne måten opptrer Sporveien AS som utbygger på vegne av selskapene som mottar de offentlige tilskuddene. Flere av de forhåndsdefinerte investeringene og tilhørende bevilgede midler strekker seg over flere år. De eksterne finansieringskildene faktureres i henhold til investeringsprosjektenes fremdrift. Konsernet Sporveien AS fører investeringstilskudd etter nettometoden. Konsernets investeringer i infrastruktur kjørevei er foretatt ut ifra samfunnsøkonomiske hensyn, og i mindre grad besluttet med basis i bedriftsøkonomiske kriterier. Alternativ nytteverdi og virkelig verdi av investeringene i et annenhåndsmarked er usikre. Nettometoden gir et godt bilde av konsernets

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=