Sporveien årsrapport 2021

VIRKSOMHETEN | Del 3 Årsrapport 2021 43 TRIKK VIKTIGE PROSJEKTER GREFSENVEIEN NEDRE Oppgraderingen av Grefsenveien nedenfor Storo startet høsten 2019 og ble ferdigstilt i desember 2021. Noen etterarbeider blir utført i løpet av våren 2022. Dette er siste trinn i fornyelsen av trikketraseen i Grefsenveien. Opparbeidelse av Storokrysset gjenstår i påvente av ny reguleringsplan. GREFSEN BASE Ombyggingen av Grefsen verksted og vognhall sto ferdig i 2021. Dermed er Trikkens baser på Holtet og Grefsen oppgradert til mottak og drift av 87 nye SL18-trikker. STORGATA I Storgata er det gjennomført en stor fornyelse av blant annet gatedekke, spor og holdeplasser. Prosjektet startet før jul i 2018 og trikken var tilbake sommeren 2021. Omkjøringstraseen i Christian Krohgs gate og Stenersgata ble fjernet høsten 2021. Noen etterarbeider gjennomføres i løpet av våren 2022. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Sporveien og Bymiljøetaten, med sistnevnte som byggherre. BISPEGATA Opprustningen av Bispegata var ferdig i 2021. Trikken tok i bruk sporene allerede høsten 2020, da den nye trikketraseen mellom Gamlebyen og Bjørvika sto klar til bruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Sporveien og Bymiljøetaten, hvor sistnevnte har vært byggherre. ØSTENSJØBANEN ETTERSTAD–HELLERUD Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud skal oppgraderes. Reguleringsplanen for strekningen Bryn–Hellerud, med ny trasé via en 400 meter lang tunell, ble vedtatt i Oslo bystyre i juni 2020. Detaljprosjektering, grunnerverv og inngåelse av avtaler er ferdig, og forberedende arbeider er igangsatt. Reguleringsplan for den andre strekningen med Brynseng stasjon er under behandling. MAJORSTUEN T-BANEKNUTEPUNKT Majorstuen stasjon skal bygges ut med 4 spor til plattform på ett plan under bakken. Hele anlegget strekker seg over ca. 1,5 kilometer og omfatter sammenkoblingen av banene fra vest, stasjonsanlegg, og nye spor med fordeling av togene mot øst til både eksisterende sentrumstunell og en eventuell ny tunell. Arbeidet med forprosjekt for hele anlegget er igangsatt og vil pågå til 2023. Det blir også gjort en kost-/nyttevurdering av Volvatsvingen som en integrert del av T-baneknutepunktet. Detaljregulering av anleggene under bakken er startet og vil gå parallelt med regulering av overflaten, der byutvikling på Sporveiens tomt står sentralt. RYEN BASE Arbeidet med å bygge om verkstedet på Ryen startet i 2019 og skal pågå frem til sommeren 2022. Prosjektet omfatter fire nye arbeidsstasjoner for MX-tog, nytt anlegg for lakkering av deler og utvidelse av komponentverkstedet. I tillegg blir det bygget ny sidebygning med garderobeanlegg, kantine og kontor- og møteromsfasiliteter. ETTERSTAD BASE Sporveien varslet i november 2020 oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Etterstad base. Hensikten er å utrede muligheten for å legge infrastrukturbasen for T-banen under lokk, med bolig- og næringsbebyggelse oppå. STRØMFORSYNING Fornyelsesprogrammet for banestrømforsyningen for å sikre bedre kapasitet og stabilitet er inntil videre stilt i bero på grunn av manglende finansiering. FELLESSTREKNINGEN MAJORSTUEN–HELSFYR Vedlikeholdet i T-banens sentrumstunell ble startet i 2018 og gjennomføres som ett prosjekt over flere år. Arbeidet i 2021 omfattet blant annet tunellsikring og bytte av sporveksler og strømskinner. Aktivitetene ble lagt til kvelder, utvidede netter og helger og medførte korte stengeperioder med alternativ transport. TØYEN REDNINGSTRAPP Tøyen T-banestasjon skal oppgraderes til dagens standard for brannsikkerhet, med ny redningstrapp fra plattformene slik at stasjonen har to uavhengige rømningsveier. Det er startet et forprosjekt for å avklare detaljutforming, anleggsgjennomføring og kostnadsramme. Forventet byggestart er i 2023. T-BANEN VIKTIGE PROSJEKTER HMS-ansvarlig Dereje Asefa jobber hver dag for at infrastrukturen vedlikeholdes og oppgraderes i tråd med lover, regler og rutiner.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=