Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 81 men konsernet har lyktes med dette gjennom gode smittevernrutiner. Koronapandemien har skapt usikkerhet knyttet til markedet for kollektivtrafikk på lengre sikt. Oppfordringene om å unngå kollektivreiser, har åpenbart satt preg på reisetallene de siste to årene. Flere reisende har valgt å gå, sykle eller bruke bil, men det gjenstår å se om endringene i reisevaner blir langvarige. Perioder med lettelser i koronarestriksjonene har ført mange reisende tilbake til kollektivtrafikken, og før den siste nedstengningen i desember 2021 nærmet passasjertallet seg normalnivå både for trikk og T-bane. Nedgangen i passasjerer har også redusert inntektene fra kollektivtrafikken. Staten har kompensert for bortfallet av inntekter ut 2021, og i januar 2022 økte regjeringen bevilgningene til den fylkeskommunale kollektivtrafikken for å dekke tapte billettinntekter. Oslo kommune bevilger også ekstra penger til Ruter i kommunebudsjettet for 2022. Det gjenstår imidlertid å se om disse bevilgningene er tilstrekkelige til å opprettholde dagens tilbud og, i neste ledd, videreutvikle tilbudet og kapasiteten i den takten byen trenger. Videreutviklingen avhenger også av bompengeinntektene til Oslopakke 3, som faller i takt med det økende antallet elbiler. Sporveiens fremskrivninger viser at vedlikeholdsetterslepet vil øke dersomOslopakke 3 ikke blir tilført større midler. Dette gir økt risiko for feil og mangler ved infrastrukturen i årene fremover, noe som igjen vil påvirke leveransekvaliteten totalt sett. Det nasjonale målet om nullvekst i biltrafikken og Oslo kommunes ambisiøse klimamål taler likevel til kollektivtrafikken og Sporveiens fordel. Det samme gjør befolkningsveksten i Oslo. Den har riktignok stagnert under pandemien, men Oslo kommune forventer likevel at byen må ta imot rundt 100 000 ekstra innbyggere innen 2040. Det understreker viktigheten av å jobbe langsiktig for å sikre tilstrekkelig kapasitet i kollektivtrafikken. Best 2025 Sporveien startet i 2021 en ny strategiperiode – kalt Best 2025 – som bygger videre på de gode resultatene fra de to foregående periodene der konsernet realiserte forbedringsgevinster på nær én milliard kroner. Utgangspunktet for Best 2025 er konsernets nye visjon, Bærekraftig mobilitet for alle, som understreker hvor viktige Sporveiens produkter er for å innfri Oslo kommunes mål om å gjøre byen grønnere, kutte klimagassutslippene og tilby mobilitetsprodukter som er tilgjengelige for alle. Fire strategisk prioriterte områder danner rammen om Best 2025: Fornøyde reisende Jobbe enda smartere Fornye kollektivtrafikken Gripe kommersielle muligheter Sporveien vil fortsette forbedringsarbeidet i Best 2025 og har satt som mål å realisere gevinster på 250 millioner kroner i årlig effekt innen strategiperioden er over. Gevinstene kommer i tillegg til forbedringsarbeidet på nær en milliard kroner i årlig effekt fra de to foregående strategiperiodene. Gevinstene skal komme på tvers av de fire strategiske prioriteringsområdene og fra alle deler av virksomheten. Sporveien har en integrert forretningsmodell, der selskapet styrer vogner, personell, verksteder, infrastruktur og trafikk i ett, helhetlig system. Med kontroll over hele verdikjeden kan konsernet optimalisere hvert enkelt ledd i kjeden og samhandlingen mellom leddene. Ved utgangen av 2021 hadde Sporveien realisert 60 millioner av målsettingen i Best 2025. Best 2025 er tett knyttet til Oslo kommunes mål om en grønnere og bedre by. Bærekraft utgjør viktige deler av fundamentet i strategien og skal prege alt konsernet beslutter og gjør. I 2021 fikk T-banen førsteplass og Trikken andreplass for andre år på rad i BIs kåring Norsk bærekraftbarometer, en god bekreftelse av konsernets viktige samfunnsoppdrag og bidrag til å gjøre byen mer bærekraftig. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Konsernregnskapet omfatter Sporveien AS med datterselskaper og er utformet som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Årsregnskapet for konsernet Sporveien AS er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og stilling • • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=