Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 82 Årsrapport 2021 ved årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet i tråd med regnskapslovens 3–3a. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i eller etter regnskapsåret som har betydning for denne forutsetningen, eller for årsregnskapet ellers. Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte årsregnskapet. Konsernets resultat I 2021 oppnådde Sporveien et årsresultat på 212,5 MNOK (2020: 316,0 MNOK). Omsetningen totalt var 5 020 MNOK i 2021 (2020: 4 730 MNOK). Resultatet var noe svakere enn forventet i nok et år preget av pandemien. Både T-banen og Trikken leverte god og stabil drift gjennom 2021. Situasjonen var mer utfordrende for Unibuss, som opplevde fortsatt svikt i markedet for ekspress- og turbuss. Høye strømpriser medførte i tillegg at kostnadene til kjørestrøm for T-banen og Trikken økte med 88 MNOK, til tross for at Sporveien sikret deler av innkjøpene. Konsernet gjennomførte ekstraordinære nedskrivninger med 36 MNOK på infrastrukturen i 2021, med følgende fordeling: 25 MNOK mot trikk, hvor økt kjøring de senere årene har redusert levetiden på en del anlegg samt nødvendige nedskrivninger for å kunne ta imot de nye trikkene. 11 MNOK mot T-bane, hvor økt kjøring de senere årene har redusert levetiden på en del anlegg. Kontantstrøm og økonomisk stilling Konsernets netto kontantstrøm per 31.12.2021 var 148 MNOK (2020: 227,5 MNOK). Årets investeringer utgjorde 1 758,2 MNOK (2020: 2 794,1 MNOK). Investeringene ble finansiert med 862,9 MNOK (2020: 1 228,0 MNOK) fra operasjonelle aktiviteter og 1 043,3 MNOK (2020: 1 793,7 MNOK) fra finansieringsaktiviteter. Forskjellen mellom kontantstrøm fra drift og driftsresultat skyldes i hovedsak endringer i arbeidskapital, forskjell mellom kostnadsført og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger, samt avskrivninger. Soliditet Ved utgangen av 2021 var konsernets egenkapitalgrad 30,2 prosent (2020: 30,4 prosent). Endringen på 0,2 prosentpoeng skyldes litt svakere resultat i 2021. Den langsiktige gjelden har økt som følge av lånefinansierte investeringer i trikkebaser og nye trikker. Investeringene vil gi nye inntekter og kontantstrøm til å sikre konsernets evne til å betjene gjelden. Likviditet Likviditetsreserven var 2 489,6 MNOK (2020: 2 342,0 MNOK) ved utgangen av 2021. Av dette var 400 millioner kroner ubenyttet kassakreditt. VIRKSOMHETENE Sporveien T-banen AS (T-banen) T-banen fikk i 2021 et resultat etter skatt på -11 MNOK (2020: 43,7 MNOK). Selskapet fraktet 73 millioner passasjerer, 38,7 prosent færre enn i normalåret 2019. Reisetallene var tilbake på 85 prosent av normalen etter gjenåpningen sent i september 2021, men falt igjen mot slutten av året grunnet nye nasjonale tiltak mot pandemien. T-banen leverte svært god driftskvalitet gjennom året, med punktlighet på 87,7 prosent og regularitet på 99,6 prosent. Regulariteten har ikke vært høyere siden 2015. Godt smittevern, effektiv samhandling med tillitsvalgte og sterkt engasjement blant medarbeiderne bidro til at T-banen opprettholdt tilstrekkelig bemanning gjennom året, til tross for pandemien. Systematisk forbedringsarbeid medvirket til at verkstedet leverte enda flere vogner, selv om det pågikk anleggsarbeid ved Ryen base gjennom 2021. T-banen leverte i tillegg gode resultater innen trafikksikkerhet, med forbedringer på flere områder. T-banen ble i 2021 rangert som verdens mest kostnadseffektive metrosystem i en sammenlignende undersøkelse av ledende metrosystemer verden over (CoMet og Nova). T-banen hevdet seg også i toppsjiktet i flere andre kategorier. Sporveien Trikken AS (Trikken) Trikken fikk i 2021 et resultat etter skatt på -10,5 MNOK (2020: 32,7 MNOK). Selskapet fraktet 28 millioner passasjerer, 47,2 prosent færre enn i normalåret 2019. Nasjonale og kommunale koronatiltak gjorde at svikten i reisetallet i 2020 vedvarte i 2021. Passasjertallet steg i perioder med lettelser i restriksjonene og var generelt høyere i helgene enn på ukedagene. Nøkkeltall 2021 2020 2019 Driftsinntekter (MNOK) 1 954,7 2 031,4 1 931,2 Årsresultat (MNOK) -11 43,7 7,0 Antall reiser (mill.) 73 74 119,4 Kundetilfredshet (%) * * 98 Regularitet (%) 99,6 99,5 99,3 *Grunnet pandemi er det ikke gjennomført målinger av kundetilfredshet • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=