Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 94 Årsrapport 2021 (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad 279 754 404 700 277 108 233 293 327 069 238 421 Periodens betalte skatt -2 571 0 -8 302 -2 571 0 -5 933 Avskrivninger 629 355 541 132 510 425 262 143 203 746 196 222 Nedskrivning/reversering anleggsmidler 210 19 676 0 0 0 0 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger pensjonsordninger -223 148 -43 549 32 915 -131 877 11 784 2 924 Resultatandel fra datterselskaper 0 0 0 -129 768 -269 011 -132 194 Endring i varelager -50 153 -48 344 -5 026 -48 594 -46 868 -6 344 Endring i kundefordringer -236 562 219 455 -141 140 -231 776 200 564 -112 734 Endring i vareleverandørgjeld 154 074 26 226 -152 878 7 957 6 308 -12 278 Endring i andre tidsavgrensingsposter 311 955 108 665 667 184 129 400 132 427 141 057 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 862 914 1 227 961 1 180 286 88 207 566 019 309 141 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 17 758 0 0 0 0 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -714 862 -1 236 792 -60 779 -453 683 -640 079 -864 927 Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 0 -13 424 -1 941 0 0 0 Innbetalinger på lånefordring konsern (korts. /langs.) 0 0 0 77 408 -444 187 85 963 Innbetalinger på andre lånefordringer (korts. /langs.) 28 387 28 598 39 170 28 597 28 598 28 597 Utbetaling ved kjøp av aksjer 0 -45 0 0 -45 0 Utbetalinger på fremmed fin. prosjekter (korts. /langs.) -1 089 496 -1 572 491 -2 314 510 -1 089 496 -1 572 491 -2 314 300 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 758 213 -2 794 154 -2 338 060 -1 437 174 -2 628 204 -3 064 667 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetaling kassekreditt 0 0 0 -145 682 613 423 445 071 Innbetalinger gjeld konsernselskaper 0 0 0 0 78 1 661 Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts. /langs.) 162 000 433 948 580 750 162 000 346 000 580 750 Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts. /langs.) -208 159 -212 772 -681 073 -53 348 -71 944 -674 750 Innbetalinger på fremmed fin. prosjekter (korts. /langs.) 1 089 496 1 572 491 2 314 300 1 089 496 1 572 491 2 314 300 Innbetalinger av konsernbidrag 0 0 0 375 241 252 437 80 006 Utbetalinger av konsernbidrag 0 0 0 -341 474 -262 573 -28 763 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 043 337 1 793 667 2 213 977 1 086 233 2 449 912 2 718 276 Netto kontantstrøm for perioden 148 038 227 474 1 056 203 -262 734 387 727 -37 250 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 1 941 611 1 714 137 657 934 983 991 596 264 633 514 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2 089 649 1 941 611 1 714 137 721 257 983 991 596 264 Denne består av: Bankinnskudd mv. 2 089 649 1 941 611 1 714 137 721 257 983 991 596 264 Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Kontantstrømoppstilling

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=