Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 95 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk. Øvrige regnskapsprinsipper er presentert som en del av den enkelte note. *Omfatter vedlikehold av infrastruktur og vogner, samt utleie av eiendom. Samlede husleieinntekter for konsernet utgjør MNOK 227 (MNOK 172 i 2020), mens totale annonseinntekter er på MNOK 107 (MNOK 107 i 2020). Konsernets driftsinntekter stammer i hovedsak fra virksomhet i Oslo. Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder etter de tjenester det enkelte selskap tilbyr, samt morselskapet bestående av verkstedenheten, infrastrukturenheten, innkjøp og logistikkenheten, eiendom og konsernsenteret. Inndelingen er i overensstemmelse med den inndelingen selskapet benytter for interne rapporterings- og styringsformål. I kolonnen for eliminering inngår transaksjoner mellom forretningsområdene, og som er eliminert i konsernoppstillingen. Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. NOTE 1 VIRKSOMHETSOMRÅDER (Beløp i hele tusen) *VEDLIKEHOLD T-BANE TRIKK BUSS ELIMINERING KONSERNET Resultat Annen driftsinntekt 2 533 579 1 954 673 1 064 792 1 887 817 -2 420 498 5 020 363 Sum inntekter 2 533 579 1 954 673 1 064 792 1 887 817 -2 420 498 5 020 363 Driftskostnader før avskrivning 1 636 688 1 969 534 1 078 842 1 756 146 -2 419 739 4 021 471 Driftsresultat før av/nedskrivning 896 891 -14 861 -14 050 131 671 -759 998 892 Av-/nedskrivning 517 104 0 0 107 224 -1 744 622 584 Driftsresultat 379 787 -14 861 -14 050 24 447 0 376 308 Balanse Anleggsmidler 11 415 384 74 292 16 266 672 254 -2 769 666 9 400 160 Omløpsmidler 4 184 039 221 350 267 765 528 613 -2 004 382 3 100 904 Gjeld 10 013 808 236 965 230 595 857 670 -2 516 433 8 717 754 Investeringstilganger 1 862 194 0 0 15 272 0 1 877 466 Regnskapsprinsipper NOTER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=