Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 96 Årsrapport 2021 NOTE 2 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Ruter AS eies av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkes- kommune (40 prosent), og har ansvaret for utviklingen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, med unntak av den som utføres av Vygruppen AS. Ruter AS kjøper transporttjenester fra Unibuss AS, Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS. Kontraktene for T-bane og trikk er ikke anbudsutsatt. Avtalene gjelder for fireårsperioden 2021-2024. Unibuss AS inngår anbudskontrakter med Ruter AS om levering av rutebusstjenester. I hovedsak er dette bruttokontrakter hvor kjøper har ansvar for billettinntekter. For disse kontraktene bærer Unibuss AS en risiko for at endringer i rute- og driftsopplegg ikke fanges opp av godtgjørelsesmodellen i kontraktene, og for at indeksene som regulerer godtgjørelsen i kontraktene avviker fra kostnadsutviklingen i bransjen. I et marked med lave marginer kan begge forhold resultere i ulønnsomme kontrakter. Unibuss AS estimerer forventet resultatutvikling i den enkelte kontrakt, og foretar avsetninger der nåverdijusterte inntekter er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper i kontraktsperioden. Det vesentligste av konsernets inntekter er i henhold til kontrakter som inngås med Ruter AS. Ruter AS mottar offentlige tilskudd og har inntekter fra billettsalg. Konsernet Sporveien AS fakturerer Ruter AS i tråd med fremforhandlede kjøreavtaler og finansieringsavtaler mellom partene. Inntektene finansierer utøvelsen av definerte tjenester og investeringer i kollektivtrafikken. Inntektene er sammenstilt i samme periode som tilsvarende kostnader/ investeringer. Konsernet Sporveien AS har gjennomført flere forskjellige transaksjoner med nærstående selskaper. Alle transaksjoner er foretatt som en del av den ordinære virksomheten, og betingelser er satt i henhold til prinsippet om armlengdes avstand. De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger: Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter rapporteringsperioden, samt poster som knytter seg til den ordinære driftssyklusen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Salg av tjenester til nærstående parter Ruter AS 5 614 558 5 916 775 5 715 025 1 155 919 1 673 602 1 583 865 Sum 5 614 558 5 916 775 5 715 025 1 155 919 1 673 602 1 583 865 Kjøp av tjenester fra nærstående parter Ruter AS 125 313 107 109 175 970 270 52 113 23 266 Sum 125 313 107 109 175 970 270 52 113 23 266 Balansen inkluderer følgende beløp vedrørende transaksjoner med nærstående selskaper: (Beløp i hele tusen) 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Ruter AS Kundefordringer 292 849 195 200 405 251 110 025 17 697 184 478 Annen kortsiktig fordring 28 597 28 597 28 597 28 597 28 597 28 597 Leverandørgjeld 14 273 8 948 26 406 2 413 12 3 758 Andre langsiktige fordringer 812 368 840 965 869 563 812 368 840 965 869 563

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=