Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 97 NOTE 3 KJØP OG SALG AV TJENESTER FRA/TIL SELSKAP I SAMME KONSERN (Beløp i hele tusen) 2021 2020 2019 Salg av tjenester til selskap i samme konsern Sporveien Media AS 2 897 2 863 2 697 Sporveien T-banen AS 872 988 929 757 862 167 Sporveien Trikken AS 494 047 509 089 501 179 Sporveien Vognmateriell AS 4 576 2 017 10 369 Unibuss AS 20 480 20 338 20 465 Bussanlegg AS 4 616 3 244 2 512 Sum 1 399 647 1 467 309 1 399 389 Kjøp av tjenester fra selskap i samme konsern Sporveien Trikken AS 0 352 0 Enebakkveien 310 AS 2 477 2 438 0 Sporveien vognmateriell AS 1 500 0 0 Unibuss AS 0 0 183 Sum 3 977 2 790 183 Sporveien AS utfører alt vedlikehold på trikkene og T-banevognene samt tilhørende infrastruktur. Rammeavtale om tjenestekjøp er inngått mellom partene Ruter AS og Sporveien T-banen AS og Ruter AS og Sporveien Trikken AS. Rammeavtalen om tjenestekjøp med Ruter AS dekker kostnadene til korrektivt og preventivt vedlikehold som faktureres datterselskapene fra Sporveien AS. Periodisk vedlikehold med lavere frekvens enn årlig, viderefaktureres fra Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS til Sporveien Vognmateriell AS. NOTE 4 VARER (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Produksjonsmateriell og reservedeler 367 026 296 215 245 774 358 087 288 835 239 870 Ukuransavsetning materiellbeholdning -52 516 -31 858 -29 761 -51 816 -31 158 -29 061 Sum varelager 314 510 264 357 216 013 306 271 257 677 210 809 Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige utgifter til ferdigstillelse og salg. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. I verkstedenheten i morselskapet er ukurans på T-banemateriell vurdert basert på omløpshastigheten på varene. Infrastrukturenheten i morselskapet benytter omløpshastigheten på varene som prinsipp for vurdering og beregning av ukuransavsetning. Vognmateriell trikker er fra og med 2017 reklassifisert til driftsmidler og er vurdert iht. restlevetid for vognene. I 2021 er restlevetiden for trikkevognene redusert til tre år i tråd med fremdriftsplanen i Trikkeanskaffelsen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=