Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 99 NOTE 6 PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Konsernets pensjonsordninger omfatter både ytelsesordninger og innskuddsordninger, og klassifiseringen er avhengig av det økonomiske innholdet i pensjonsordningen. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er en 70 prosent ordning som ble lukket i 2003 for konsernet Unibuss, i 2015 for Sporveien AS, Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS og i 2019 for Sporveien Vognmateriell AS. Ansettelser etter dette opptjener pensjon etter innskuddsbasert ordning. Ved beregning av årets pensjonskostnad for de ytelsesbaserte ordningene, benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Etter endt amortisering av estimatavviket har konsernet ingen «korridor» for aktuarielle endringer. Dette medfører at aktuarielle tap og gevinster pr. 31.12.2021, regnskapføres i sin helhet påfølgende regnskapsår. Pensjonskostnadene knyttet til konsernets innskuddsordninger kostnadsføres etter hvert som tilskuddet opptjenes av de ansatte. Innskuddsbaserte pensjonsordninger er ordninger hvor konsernets plikt er begrenset til betaling av avtalt bidrag, og hvor den aktuarielle risikoen og investeringsrisikoen faller på den enkelte ansatte. Ytelsesordningen forvaltes av Oslo Pensjonsforsikring AS. Innskuddsordningen er en spareordning som forvaltes av Storebrand Livsforsikring AS. Ytelsesordningen Dette er en bruttoordning. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansiert gjennom en forsikringsordning. Pr. 31.12.2021 omfatter forpliktelsen 5 863 ansatte, tidligere ansatte og pensjonister i konsernet, hvorav 3 684 i morselskapet. Aktuarberegningene er utført pr. 31.12.2021. I beregningene inngår avtalefestet pensjon (AFP) og forpliktelser knyttet til førtidspensjonering som dekkes over selskapets drift. For AFP 62 er det lagt til grunn en uttakstilbøyelighet på 40 prosent for ansatte som ikke har rett til å gå av før fylte 67 år etter nærmere vilkår. Regnskapsmessig er arbeidsgiveravgift lagt direkte på periodens pensjonsopptjening. I tillegg er det også beregnet arbeidsgiveravgift på netto overfinansiering pr. 31.12.2021. Denne arbeidsgiveravgiften er inkludert i bruttoforpliktelsen pr. 31.12.2021. Verdijustert avkastning på pensjonsmidlene for 2020 ble 9,3 prosent. Diskonteringsrenten er beregnet med bakgrunn i påslagsmetoden, som også er benyttet tidligere år. Det er tatt utgangspunkt i 10 års rentebytteavtale (1,90 prosent), en rentedifferanse mellom 10 og 25 års rentebytteavtale på -17 punkter, og for kredittrisiko på 56 punkter. Diskonteringsrenten blir dermed 2,29 prosent. Aktuariell gevinst i 2021 er på 44,6 MNOK fordelt på alle selskapene. Den aktuarielle gevinsten kan tilskrives at avkastningen ble betydelig høyere enn de langsiktige forventningene, og dermed mer enn utlignet det aktuarielle tapet som oppstod gjennom høyere lønns- og G-vekst enn forutsetningene. Innskuddsordningen Innskuddsordningen er etablert med sparesats 6 prosent på inntekt mellom 0 og 7,1G mens inntekt mellom 7,1G og 12G gir 9 prosent sparing. Hos Unibuss er de sparesatsene 5 prosent og 8 prosent. Det er ingen sparing for lønn utover 12G. Ved utgangen av 2021 er det 3 560 ansatte som har innskuddsordning i konsernet, hvorav 562 i morselskapet. Privat AFP har en sparing på 2,5 prosent inntil 7,1G i 2021.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=