Komplett Bank årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Innhold Kort om Komplett Bank 4 2021 i tall 6 Administrerende direktør har ordet 8 Aksjonærinformasjon 10 Styret 12 Ledelsen 14 Eierstyring og selskapsledelse 15 Rapport om bærekraft (ESG) 21 Årsberetning 30 Erklæring om årsregnskap og årsberetning 38 Regnskap 41 Noter til regnskapet 46 Revisjonsberetning 89

Komplett Bank Årsrapport 2021 3

Kort om Komplett Bank Forbrukslån 78 000 kunder 6 304 millioner kroner netto utlån Kjøpsfinansiering 175 000 kunder 491 millioner kroner netto utlån Kredittkort 63 000 kunder 603 millioner kroner netto utlån Sparekonto 39 000 kunder 7 933 millioner kroner innskudd Komplett Bank (“Banken”) er en nisjebank som arbeider for å skape langsiktige verdier gjennom å tilby ulike finansieringsløsninger til forbrukere primært i det nordiske markedet. I et marked som i økende grad er digitalt, fokuserer Komplett Bank på å skape kundeverdi gjennom fleksible løsninger og effektive og kundevennlige prosesser. Komplett Bank følger en vekststrategi basert på geografisk og produktmessig diversifisering og ekspansjon. I produktporteføljen inngår forbrukslån, kredittkort, kjøpsfinansieringsprodukter og sparekontoer med attraktive renter. 4 Kort om Komplett Bank

Lysaker 4. kvartal 2015 Digital og skalerbar organisasjon med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo Komplett Bank sin strategi bygger på en digital, skalerbar og effektiv driftsmodell med lave kostnader og en sterk risikokontroll. Dette er muliggjort gjennom en sentralisert selskapsstruktur, moderne systemer og digitale prosesser. Komplett Bank tilbyr sine låneprodukter i Norge, Sverige og Finland. I tillegg tilbyr Banken sparekontoer i det norske, svenske og tyske innskuddsmarkedet. Komplett Banks strategiske veikart for geografisk og produktmessig ekspansjon: Norge Kredittkort Kjøpsfinansiering Sparekonto Finland Sverige EU 1. kvartal 2014 3. kvartal 2017 1. kvartal 2014 1. kvartal 2017 2. kvartal 2019 - - 1. kvartal 2018 1. kvartal 2019 2. kvartal 2018 1. kvartal 2020 - - - 4. kvartal 2018 (EUR) Forbrukslån Tyskland Norge Sverige Finland Komplett Bank Årsrapport 2021 5

2021 i tall Netto utlån (millioner kroner) Ved utgangen av 2021 hadde Komplett Bank 7,4 milliarder kroner i netto utlån og rundt 261 000 utlånskunder spredt over ulike produkter og markeder. Komplett Bank er velkapitalisert med ren kjernekapitaldekning på 20,7 % per 31. desember 2021. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 - - - 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Utlån Norge Kredittkort Utlån Finland Kjøpsfinansiering Utlån Sverige Distribusjon av netto utlån per produkt Distribusjon av lånekunder per produkt kr 7,4 milliarder 261 000 Utlån Norge 44 % Kredittkort 8 % Utlån Finland 24 % Kjøpsfinansiering 7 % Utlån Sverige 17 % Utlån Norge 15 % Kredittkort 24 % Utlån Finland 11 % Kjøpsfinansiering 46 % Utlån Sverige 4 % 6 2021 i tall

Nøkkeltall Tall i millioner 2021 2020 2019 2018 2017 Resultatposter Netto renteinntekter 884 1 069 1 115 960 670 Sum inntekter 876 1 100 1 176 1 031 709 Driftskostnader -415 - 388 - 442 - 339 - 222 Tap på utlån -739 - 364 - 454 - 249 - 119 Resultat etter skatt -209 263 203 331 274 Resultat per aksje (kroner) -1,19 1,36 1,11 1,91 1,60 Balanseposter Netto utlån til kunder 7 398 8 361 8 496 7 844 5 461 Innskudd fra kunder 7 934 8 992 8 520 7 366 4 330 Sum egenkapital 1 964 2 304 1 850 1 620 1 402 Andre nøkkeltall Ren kjernekapitaldekning 20,7 % 22,7 % 21,2 % 20,0 % 25,7 % Kapitaldekning 24,0 % 26,3 % 22,4 % 21,4 % 27,8 % Kostnadsprosent 47,4 % 35,2 % 37,6 % 32,9 % 31,4 % Tapsprosent 9,4 % 4,3 % 5,6 % 3,7 % 2,7 % Avkastning på egenkapital ( jusert) 6,6 % 14,7 % 17,2 % 22,6 % 27,0 % Markedspris per aksje (kroner) 7,7 9,0 12,5 12,6 19,0 Antall utstående aksjer (millioner) 187 187 184 173 171 Markedsverdi (millioner kroner) 1 447 1 680 2 298 2 176 3 256 Netto utlånsvekst -11,5% Netto utlån (kroner) 7,4 mrd Avkastning på egenkapital ( justert) 6,6% Ren kjernekapitaldekning 20,7% Komplett Bank Årsrapport 2021 7

Administrerende direktør har ordet Resultat Siden starten i 2014 har Banken vært rigget for sterk volumvekst. Regulatoriske endringer og covid-19-pandemien har imidlertid begrenset Bankens vekstmuligheter og ført til at vi tar med oss en høy kostnadsbase inn i 2021. Samtidig legger sterk konkurranse også press på utlånsrenter og marginer. Porteføljen av lån, hovedsakelig utstedt i 2019 og tidligere, hadde i tillegg ikke en kredittkvalitet som viste seg å ikke tilfredsstille våre standarder. Samlet har disse faktorene påvirket de økonomiske resultatene negativt. Som et svar på denne negative utviklingen og for å forberede Banken på fremtidige utfordringer har vi iverksatt flere tiltak. Vi har gjennomført flere kostnadstiltak gjennom året, solgt porteføljer av misligholdte lån, inngått løpende salgsavtaler av misligholdte lån (”forward flow”) i alle land vi opererer i, og innført en mer dynamisk prispolitikk. Det er derfor oppmuntrende at vi allerede nå ser forbedringer som følge av de første tiltakene vi har iverksatt. Strategi Vårt fokus og vår ambisjon er å revitalisere Banken, og det er gjennomført en omfattende analyse av alle deler av virksomheten. Basert på funnene og konklusjonene har vi utarbeidet et strategisk veikart for å reposisjonere Banken for lønnsom vekst. De strategiske pilarene i veikartet vårt vil fokusere på produktytelse, prosessautomatisering og teknisk forenkling. Alle de tre tiltakene har som mål å styrke effektiviteten til plattformen vår og danne grunnlaget for en akselerert og lønnsom vekst på mellomlang sikt. Organisasjonen Den første suksessfaktoren var å designe en effektiv og dedikert organisasjon for å sikre gjennomføringskapasitet – og jeg er glad for å kunne si at vi har gjort det. Vi har innført en ny og mer effektiv ledelsesstruktur, med mer effektive og fleksible beslutningsprosesser, og økt vårt fokus på kritiske deler av virksomheten. Jeg er imponert over den kompetansen og det engasjementet jeg har sett i alle deler av organisasjonen siden jeg tok over som administrerende direktør. Jeg er stolt av hvordan mine kolleger har tilpasset seg alle utfordringer og endringer gjennom året, og jeg er overbevist om at Komplett Bank har de rette folkene til å gjennomføre handlingsplanene vi har besluttet. Utsikter For å håndtere de utfordringene vi står overfor når det gjelder inntekter og avkastning, konsentrerer vi oss om å optimalisere for eksisterende produkter i våre eksisterende markeder. Et positivt trekk er at vi i 2021 opplevde rekordhøy etterspørsel etter våre produkter. Vi mottok faktisk nesten 50 % flere lånesøknader enn i 2019. Vi har imidlertid ikke lyktes med å konvertere nok av disse til utbetalte lån. Følgelig vil vi forenkle låneprosessen for våre kunder og iverksette forbedrede strategier for å redusere frafall. Vi vil også justere produktporteføljen vår for å styrke konkurranseposisjonen vår. Fokuset vil være på å maksimere risikojustert margin på tvers av produkter og markeder. Med tanke på den sterke kredittrisiko- og analysekapasiteten som vi nå har i Banken, mener jeg at vi også er godt posisjonert for selektivt å rette oss inn mot segmenter med høyere marginer i tiden fremover. Vi reposisjonerer oss for lønnsom vekst 2021 har vært et utfordrende, men også strategisk viktig år for Komplett Bank, hvor vi har lagt et solid grunnlag for en positiv utvikling i tiden fremover Komplett Bank er nå posisjonert for å levere god vekst og bærekraftig verdiskapning for sine interessenter i årene som kommer. 8 Administrerende direktør har ordet

Å gjenopprette operasjonell effektivitet og forbedre skalerbarheten er en annen viktig pilar i vår strategiske veikart. For å holde tritt med markedsdynamikken må vi omarbeide noen av de viktigste prosessene våre, og øke automatiseringsnivået for å håndtere arbeidsflytene våre mer effektivt. Bankens teknologiplattform har tjent oss godt i en periode med rask vekst. Vi ser imidlertid et behov for å effektivisere eksisterende arkitektur og å akselerere overgangen bort fra egenutviklede løsninger. 2022 vil være et overgangsår for Banken hvor vi gradvis vil se effekten av handlingsplanene vedtatt på slutten av 2021. Hvis vi ser ut over 2022, er de fundamentale markedsforholdene solide og utsiktene gode. Vi er en bank med et sterkt kapitalgrunnlag til støtte for vår strategi, og den operasjonelle risikoen vår har blitt redusert betydelig gjennom en opprydding i balansen og inngåelse av forward flow-avtaler. Vi er fortsatt en relativt liten aktør i et marked verdt 600 milliarder kroner, men vi har et sterkt varemerke og et stort potensial. Derfor tok jeg på meg rollen som ny administrerende direktør i Komplett Bank. Jeg mener at Banken er i ferd med å gå inn i en ny epoke, og jeg gleder meg til å skape verdi for alle våre interessenter sammen med mine kompetente og høyt motiverte kolleger. Øyvind Oanes, CEO Et sterkt og motivert team med all sin fokus på å gjennomføre planen som vil reposisjonere Komplett Bank for videre vekst Komplett Bank Årsrapport 2021 9

Aksjonærinformasjon Investorinformasjon som års- og delårsrapporter, presentasjoner og finansiell kalender gjøres tilgjengelig på Komplett Banks nettsider samtidig som de publiseres til markedet. For ytterligere informasjon om selskapets aksjer henvises det til Komplett Banks hjemmeside under Investor Relations: ir.komplettbank.com. Aksjen Komplett Bank er notert på Oslo Børs under tickeren KOMP. Per 31. desember 2021 var det utstedt utstedt 187 408 111 aksjer pålydende 1 krone. Foruten innløsninger i forbindelse med Bankens opjonsprogram og benyttede tegningsretter, var siste emisjon i november 2017 da Banken ble notert på Oslo Børs. Markedsverdien på selskapet ved utgangen av 2021 var på 1,4 milliarder kroner, ned fra 1,7 milliarder kroner ved årsslutt 2020. Dette tilsvarer 0,7 ganger bokført egenkapital i Banken per 31. desember 2021. Aksjekursen ved årsslutt 31. desember 2021 var 7,73 kroner sammenlignet med 9,00 kroner ved årsslutt 2020. Det tilsvarer en avkastning på -14.1%. Aksjekursen nådde sin høyeste verdi på 10,80 kroner i mars 2021, mens den laveste kursen på 6,81 kroner ble registrert i desember 2021. Det ble omsatt aksjer i selskapet 252 dager av Oslo børs sine 252 handledager og gjennomsnittlig ble det omsatt 331 128 aksjer per dag, tilsvarende 83,4 millioner aksjer. Det gir en omløpshastighet på 45% av totalt antall utstedte aksjer Stemmerett Komplett Bank har én aksjeklasse der alle aksjonærer har like rettigheter og aksjen er fritt omsettelig. Aksjonærer har rett til å stemme for det antall aksjer de eier og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på det tidspunktet generalforsamlingen avholdes. Utbyttepolitikk Komplett Bank sitt styre har vedtatt en utbyttepolitikk som skal sikre at Banken har tilstrekkelig kapital til å vokse i utvalgte markeder i henhold til Bankens strategi. Tilgjengelig kapital utover dette vil bli betalt tilbake til aksjonærene i form av utbytte. Komplett Bank betalte ut sitt første utbytte i april 2021, tilsvarende 0,42 kr per aksje. Aksjonæroversikt Komplett Bank hadde totalt 4 034 antall aksjonærer ved utgangen av 2021, hvorav de 10 største eide 52,3% av aksjene. Majoriteten av Bankens aksjer har norsk eierskap. Ved utgangen av 2021 var 138 079 028 aksjer eid av norske investorer og 49 329 083 aksjer eid av utenlandske investorer. Det gir en utenlandsk eierandel på 26,3%. Kistefos er største aksjonær i Komplett Bank med en beholdning på 44,7 millioner aksjer, tilsvarende 24,0 % av antall utstedte aksjer ved utgangen av 2021. Flere ansatte eier aksjer og aksjeopsjoner i Komplett Bank. For detaljer over primærinnsideres eierandeler henvises det til note 6. Komplett Bank etterstreber til enhver tid udiskriminerende deling av informasjon i kontakt med finansmarkedet for å utvikle og bevare tillitt. Videre er Bankens hensikt å sikre at aksjonærer, investorer og analytikere har tilstrekkelig informasjon til å vurdere rett prissetting av Bankens aksjer. 10 Aksjonærinformasjon

Relativ kursutvikling 2021 0 2 4 6 8 10 12 14 16 31 Des 21 30 Nov 21 31 Okt 21 30 Sep 21 30 Aug 21 31 Jul 21 30 Jun 21 31 Mai 21 30 Apr 21 31 Mar 21 28 Feb 21 31 Jan 21 31 Des 20 NOK Komplett Bank Oslo Børs Hovedindeks (rebasert lik KOMP 31.12.2020) Eierskap etter nasjonalitet per 31. desember 2021 Norge 74 % Storbritannia 14 % Luxembourg 6 % Frankrike 2 % Øvrig 4 % Antall aksjer i 1 000 Eierskap i % Kistefos AS 35 747 19,1 % UBSAG 17 243 9,2 % Alfab I AS 9 111 4,9 % DNB NOR Bank ASA 8 021 4,3 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 6 452 3,4 % Rbc Investor Services Bank S.A. 5 153 2,8 % UBS AG London Branch 5 005 2,7 % OM Holding AS 4 269 2,3 % Melesio Invest AS 3 485 1,9 % Directmarketing Invest AS 3 415 1,8 % Total 97 903 52,3 % Analytikere Nedenfor er en oversikt over meglerhus som har dekning på Komplett Bank-aksjen inkludert navn på analytiker og kontaktinformasjon. Hvilket meglerhus som til enhver tid har analysedekning på Komplett Bank kan variere. Se derfor oppdatert liste på Bankens hjemmeside under Investor Relations: ir.komplettbank.com. Meglerhus Analytiker Telefon E-postadresse ABG Sundal Collier Jan Erik Gjerland +47 22 01 61 16 jan.gjerland@abgsc.no Pareto Securities Vegard Toverud +47 22 87 88 24 vegard.toverud@paretosec.com SEB Thomas Svendsen +47 21 00 85 18 thomas.svendsen@seb.no SpareBank 1 Markets Tiril Støle Nils Christian Øyen +47 41 49 98 58 +47 99 50 02 40 tiril.stole@sb1markets.no nils.oyen@sb1markets.no Største aksjonærer per 31. desember 2021 Komplett Bank Årsrapport 2021 11

12 Styret Stig Eide Sivertsen Styreleder Sivertsen har vært uavhengig styremedlem i Komplett Bank ASA siden generalforsamlingen i 2018. Han ble utnevnt til styreleder i august 2019. Han har bred operativ erfaring fra teknologi, media og finans, samt lang erfaring som styremedlem i børsnoterte selskaper. Sivertsen har vært finansdirektør i Schibsted og PGS, grunnlegger og administrerende direktør i Nettavisen, administrerende direktør i Telenor Broadcast Holding AS og konsernsjef i Opplysningen (1881) AS og EMGS ASA. Han har en BA (Hons) Econ og en MSc fra University of Durham (Storbritannia) og grunnfag i juss fra Universitetet i Bergen. Live Haukvik Styremedlem Haukvik har vært styremedlem siden 2013 og var styreleder fra desember 2013 til august 2019. Haukvik jobber tidligere som økonomi- og driftsdirektør i Komplett Group. Hun har sittet i styret i en lang rekke kjente virksomheter, som Eksportfinans, Kværner, Handelshøyskolen BI, Sparebanken 1 BV og Borgestad. Hun har en mastergrad (lic. rer. pol.) i finans fra Université de Fribourg i Sveits og en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Bodil Palma Hollingsæter Nestleder Hollingsæter ble valgt til nestleder i Bankens styre i april 2015 og har sittet i styret siden mars 2014. Hollingsæter jobber for tiden som spesialrådgiver i Innovasjon Norge og nestleder i styret i Teknika AS. Hun har bred erfaring på direktørnivå fra bankvirksomhet og har blant annet vært direktør i Innovasjon Norge, regionbanksjef i Sparebanken Møre og banksjef i Romsdals Fellesbank. Hun har også styreerfaring fra selskaper som Eksportfinans, Kommunekreditt og Kommunalbanken. Hun er siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra NHH. Nishant Fafalia Styremedlem Fafalia har vært styremedlem siden februar 2021. Fafalia jobber som investeringsdirektør i Kistefos AS og har arbeidet hos Kistefos AS i 10 år. Under denne perioden har Fafalia fulgt opp selskapets vesentlige investeringer som aksjonær i både norske og internasjonale selskaper, og han er blant annet styremedlem i Advanzia Bank lokalisert i Luxembourg med virksomheten i et flertall Europeiske nasjoner. Han er siviløkonom fra Universitetet i Lund og sivilingeniør fra Lunds tekniska Högskola. Styret

Komplett Bank Årsrapport 2021 13 Erik Hellqvist Styremedlem Ansattevalgt styremedlem siden oktober 2021. Frem til dette tidspunktet var Hellqvist varemedlem til styret. Han jobber som gruppeleder for kundeservice i Komplett Bank, et område han har lang erfaring fratidligere. Hellqvist har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NMBU. Jonna Kyllönen Styremedlem Ansattvalgt styremedlem siden mars 2020. Kyllönen har vært ansatt i Banken siden november 2016 og er driftsleder for kundesenteret. Kyllönen har bred erfaring fra banksektoren i Finland og drift av kundesenter. Kyllönen har tidligere erfaring fra individuelle investeringer og utlånsbransjen. Hun har en MBA fra Kajaani Universitet og en BBA fra universitet i Jyväskylä. Harald Hjorthen Styremedlem Styremedlem siden august 2019. Hjorthen har lang erfaring fra finansnæringen, som kredittanalytiker i DNB, investeringsanalytiker i Kistefos AS, porteføljeforvalter i Norges Bank Investment Management (NBIM) (der han jobbet i sju år og var stasjonert i både Norge og Singapore) og analytiker i Trient Asset Management. I dag leder han familiens investeringsselskap, Sniptind Invest AS. Han er siviløkonom fra NHH.

Ledelsen Øyvind Oanes Administrerende direktør Wilhelm B. Thomassen Driftsdirektør Annika Ramstedt Kredittdirektør Eirik Holtedahl Finansdirektør Martin Valland IT-direktør (interim) Oanes har vært administrerende direktør i Komplett Bank siden oktober 2021. Før det var han partner i Exton Consulting, et rådgivingsselskap innen strategi. Oanes har lang erfaring fra finansbransjen og har vært konsernsjef i 4finance, administrerende direktør i et sveitsisk fintech-selskap, Numbrs, og administrerende direktør i ZUNO, en heldigitalisert bank. Han har også vært divisjonsdirektør i østerrikske BAWAG Group, og jobbet flere år i GE Capital. I tillegg har han hatt ulike styreverv i Østerrike, Sveits og Norge, blant annet i Monobank og BRAbank. Oanes har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra BI, samt en mastergrad i markedsføring fra University of Paisley (UK). Holtedahl ble utnevnt til direktør kredittkort i mars 2018. Fra januar 2021 tok han over rollen som finansdirektør i Komplett Bank. Holtedahl har mer enn 20 års erfaring innen forbrukerfinans, kredittkort og finansielle tjenester. Han har blant annet vært medgrunnlegger, finansdirektør og viseadministrerende direktør i Advanzia Bank i Luxembourg. Holtedahl er siviløkonom fra Concordia University (Canada) og har masterstudier (3. avdeling) i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Valland har siden mars 2022 hatt rollen som interim IT-direktør i Komplett Bank. Han har lang erfaring fra finansbransjen, og har tidligere jobbet som IT-direktør i Monobank/BRAbank, som han for øvrig var med å starte. Valland har også vært sjefsarkitekt IT i Skandiabanken (nå Sbanken). Han har utdanning fra NTNU der han har tatt mastergrad i informasjons- og datateknologi. Thomassen har vært med i ledergruppen i Komplett Bank i ulike roller siden 2015, og har nå stillingen som driftsdirektør. Han var også styremedlem fra desember 2012 til mai 2015. Thomassen har tidligere blant annet vært Director Lean & Business Development i Statoil Fuel and Retail og Department Director of Cards i Santander Consumer Bank. Thomassen har en Master in European Business fra Royal Holloway University of London og en Executive MBA fra NHH. Ramstedt jobbet som prosjektdirektør i banken fra begynnelsen av 2017, og deretter som produktdirektør lån Sverige og Finland/innfordringsdirektør fra mars 2018. I juni 2019 ble hun utnevnt til kreditt- og innfordringsdirektør. Hun har bred erfaring innen forbrukerfinans og har hatt stillinger som Head of Personal Loans i Bluestep og Head of Credit Risk Sweden i EnterCard. Hun har en bachelorgrad i statistikk fra Universitetet i Stockholm. Enok Hanssen Kommersiell direktør Hanssen har arbeidet i selskapet siden begynnelsen av 2017, da han ble utnevnt til direktør for kjøpsfinansiering. I juni 2019 fikk han i tillegg ansvaret for forbrukslån innenfor alle de geografiske områdene, og er nå Bankens kommersielle direktør. Før han begynte i Komplett Bank, hadde han en rekke stillinger i Intrum Justitia, for eksempel Group IT Director Western Europe, Managing Director i Intrum Justitia Italy og Business Development Manager Central Europe. Han har også vært CIO/COO i Buckaroo. Hanssen har en BBA fra Göteborgs universitet. 14 Ledelsen

Eierstyring og selskapsledelse Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse God eierstyring og selskapsledelse er et prioritert område for styret i Komplett Bank («Banken»). Banken søker å opprettholde høye standarder for eierstyring og selskapsledelse, og anser dette som en viktig forutsetning for langsiktig verdiskapning. Som norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs, er Komplett Bank underlagt krav i henhold til regnskapsloven §3-3b samt Oslo Børs’ «løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper» om årlig redegjørelse for prinsipper og praksis for foretaksstyring. Banken følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse («anbefalingen»), fastsatt av Norsk Utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) 14. oktober 2021. Anvendelsen av anbefalingen er basert på «følg eller forklar-prinsippet», som vil si at eventuelle avvik fra anbefalingen skal forklares. Komplett Banks ledelse og styre foretar årlig en gjennomgang av Bankens prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Denne rapporten redegjør for Komplett Banks prinsipper for foretaksstyring, og hvordan Banken etterlever anbefalingen. Det er ingen vesentlige avvik mellom anbefalingen og Komplett Banks praksis. 2. Virksomhet Komplett Bank kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. Dette fremgår av Bankens vedtekter, som er tilgjengelig på ir.komplettbank.com Komplett Bank tilbyr primært usikret finansiering til privatpersoner som kvalifiserer etter en konkret kredittvurdering. Komplett Bank følger videre en vekststrategi basert på geografisk utbredelse i Norden og har lansert sine låneprodukter til privatpersoner i Norge, Finland og Sverige. Kredittkort tilbys i Norge, Finland og Sverige. Banken tilbyr kjøpsfinansieringsprodukter i Norge og Sverige. Innskuddskonto tilbys privatkunder i Norge, Sverige og Tyskland. Styret setter klare mål, strategier og risikoprofil for Banken med sikte på å skape verdier for sine interessenter. Bankens mål, strategier og verdiskapning gjennomgås årlig av styret, og kommuniseres til markedet gjennom års- og kvartalsrapporter. Komplett Bank har videre utarbeidet en rekke retningslinjer som skal veilede styret, ledelsen og ansatte i det daglige arbeidet, samt bidra til å bygge tillit og troverdighet internt og eksternt. Dette inkluderer retningslinjer for etikk, antikorrupsjon og hvitvasking, datasikkerhet og varsling. Foretaksstyringen i Komplett Bank er innrettet for å oppnå Bankens strategiske mål og samtidig ivareta Bankens verdier og etiske retningslinjer. Det er etablert en klar organisasjonsstruktur med klart definerte ansvarsområder som bidrar til en helhetlig styring av Banken. Bankens mål, strategier og risikoprofil er beskrevet i årsrapporten for 2021, sammen med en redegjørelse for Bankens arbeid knyttet til bærekraft (ESG). 3. Selskapskapital og utbytte Styret i Komplett Bank foretar en løpende vurdering av Bankens kapitalsituasjon sett i lys av regulatoriske krav, Bankens mål- setning, strategi og ønsket risikoprofil. Komplett Bank har som målsetning å ha en samlet kapitaldekning på 21,6%, herunder en ren kjernekapitaldekning på 18,1% for å gi handlingsrom for å oppnå Bankens finansielle mål. Komplett Bank hadde per. 31. desember 2021 en egenkapital på 1 964,1 millioner kroner. I henhold til fastsatte beregningsregler for kapitaldekning for finansforetak var Komplett Banks samledekapitaldekning 24,0%, mens ren kjernekapitaldekning var 20,7%. Kravet til ren kjernekapital er 17,1%, og Styret anser Bankens kapitalposisjon som tilfredsstillende. Komplett Bank sitt styre har vedtatt en utbyttepolitikk som skal sikre at Banken har tilstrekkelig kapital til å vokse i utvalgte markeder i henhold til Bankens strategi. Tilgjengelig kapital utover dette vil bli betalt tilbake til aksjonærene i form av utbytte. I 2021, for regnskapsåret 2020, betalte Komplett Bank ut utbytte på 0,42 kroner per aksje, totalt 78,5 millioner kroner. Styret i Komplett Bank foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2021. Styrefullmakter Ved ordinær generalforsamling 15. april 2021 ble det gitt 5 fullmakter til styret med definerte formål. Det ble stemt separat på hver av fullmaktene: Ǵ Fullmakt til å forhøye Bankens aksjekapital med inntil 4 millioner kroner i forbindelse med Bankens opsjonsordning for ansatte. Per 31. desember 2021, er fullmakten delvis benyttet. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling som avholdes i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Ǵ Fullmakt til å forhøye Bankens aksjekapital med inntil 18 685 514 kroner, tilsvarende 10% av Bankens aksjekapital, for å styrke Bankes finansielle struktur. Fullmakten er gyldig frem Komplett Bank Årsrapport 2021 15

til Bankens ordinære generalforsamling som avholdes i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Per 31. desember 2021, er fullmakten ikke benyttet. Ǵ Fullmakt til å utstede ansvarlig kapital som godkjennes som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital for inntil 200 millioner kroner. Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2022. Per 31. desember 2021 er fullmakten ikke benyttet. Ǵ Fullmakt til kjøp av egne aksjer med inntil 5 millioner kroner for å optimalisere Bankens finansielle struktur. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling som avholdes i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Per 31. desember 2021, er fullmakten ikke benyttet. Ǵ Fullmakt til å vedta utbytte på 0,28 kroner per aksje. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling som avholdes i 2022, men utbytte kan tidligst utbetales fra og med Q4 2021. Per dags dato er fullmakten ikke benyttet. 4.Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Styret og ledelsen i Komplett Bank legger vekt på at samtlige aksjer i Banken skal likebehandles og at disse skal ha samme mulighet for innflytelse. Komplett Bank har én aksjeklasse og hver aksje gir én stemme. Bankens transaksjoner i egne aksjer foretas over børs eller på annen måte til børskurs. Ved forhøyelser av aksjekapitalen har Bankens eksisterende aksjeeiere fortrinnsrett. Eventuell fravikelse av denne fortrinnsretten vil begrunnes i børsmelding knyttet til kapitalforhøyelsen. Det var ingen slike tilfeller i løpet av 2021. Komplett Bank har, som supplement til styreinstruksen, utarbeidet retningslinjer for transaksjoner med nærstående parter. Dette innebærer blant annet at transaksjoner med nærstående skal gjennomføres på armlengdes avstand og til markedsmessige betingelser. For ikke uvesentlige transaksjoner mellom Banken og nærstående, skal det innhentes en uavhengig verdivurdering som skal gjøres kjent for aksjonærene. Komplett Bank hadde per 31.12.2021 ingen slike avtaler. Komplett Bank har etablert et langsiktig kommersielt og strategisk samarbeid med Komplett Group, og tar sikte på å utvikle finansielle produkter og tjenester som bygger på dette samarbeidet. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Komplett AS og Komplett Bank ASA. Avtalen omhandler IP-rettigheter, markedsføringssamarbeid og øvrige tjenester. Avtalen ble i 2017 fornyet med en varighet på 5 år. Videre er det inngått en avtale om produktsamarbeid relatert til Bankens kredittkort med tilhørende fordelsprogram. Avtalen ble i 2018 fornyet med en varighet på 5 år. Det er også inngått avtale med Komplett AS om utvikling av løsning for integrering av Bankens produkter for kjøpsfinansiering i Komplett-gruppens kasseløsninger. Bankens produkter er implementert med all sin kjernefunksjonalitet som del av kasseløsningen til komplett.no og komplett.se. Alle transaksjoner med nærstående gjennomføres med tilsvarende vilkår og betingelser som om de var inngått mellom uavhengige parter. For mer informasjon om transaksjoner med nærstående, se note 21 i årsrapporten for 2021. 5. Aksjer og omsettelighet Komplett Banks aksjer er notert på Oslo Børs med ticker ”KOMP” og er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger knyttet til å eie, omsette eller stemme for Bankens aksjer. 6. Generalforsamling Gjennom generalforsamlingen i Komplett Bank utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Banken. I henhold til vedtektene skal ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til generalforsamlinger, samt møteseddel og fullmaktsskjema, gjøres tilgjengelig på Komplett Banks nettsider ir.komplettbank.com senest 21 dager før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må sende møteseddel eller fullmaktsskjema i henhold til informasjon angitt i innkallingen. Fremgangsmåten for stemmegivning, inkludert remgangsmåte for å møte med fullmektig, og aksjeeieres rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene genera forsamlingen skal behandle, skal gjøres rede for i innkallingen. I henhold til Komplett Banks vedtekter åpner styrets leder generalforsamlingen og tilrettelegger for at det kan velges en uavhengig møteleder. Styrets medlemmer og revisor skal også delta på ordinær generalforsamling. Styrets medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall, i så fall skal det utpekes stedfortreder. Generalforsamlingen velger styrets aksjonærvalgte medlemmer samt medlemmer i valgkomiteen. Generalforsamlingen velger også Bankens revisor. Det legges til rette for separat 16 Eierstyring og selskapsledelse

stemmegivning for medlemmer til styret og valgkomiteen som er på valg. Beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter. I 2021 ble ordinær generalforsamling avholdt 15. april, med 43,18 % av totalt utestående aksjer og stemmer representert. Nishant Fafalia ble valgt som nytt styremedlem og erstattet tidligere styremedlem Jan Ole Stangeland, i ekstraordinær generalforsamling avholdt 12. februar 2021. Valgperioden for Fafalia er frem til ordinær generalforsamling 2022. 7. Valgkomite Banken har, i tråd med vedtektene, etablert en valgkomité bestående av tre medlemme. Medlemmene velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Per 31. desember 2021 består valgkomiteen av: Ǵ Tom O. Collett (leder, på valg i 2022) Ǵ Nils J. Krogsrud (på valg i 2023) Ǵ Alexander Farooq (på valg i 2023) Alle tre er, i tråd med anbefalingens kap. 7, vurdert som uavhengige av styret og daglig ledelse. Styremedlemmer, administrerende direktør og andre medlemmer av Bankens daglige ledelse kan ikke velges som medlem av valgkomiteen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for valgkomiteens oppgaver, sammensetning og kriterier for valgbarhet. Valgkomiteens oppgaver er å foreslå kandidater ved valg av styremedlemmer og å gi anbefaling om honorarer for medlemmer av styret og dets underutvalg, samt valgkomiteen. Rapport fra styrets årlige egenevaluering behandles av valgkomiteen. Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid og legge frem sin begrunnede innstilling til generalforsamlingen. Innstillingen skal omfatte relevant informasjon om kandidatene og vurdering av deres uavhengighet fra selskapets ledelse og styre. Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og Administrerende direktør i arbeidet med å foreslå kandidater til styret, og bør forankre sin innstilling hos Bankens største aksjonærer. Valgkomiteens begrunnede innstilling til generalforsamlingen gjøres tilgjengelig senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Valgkomiteens innstillinger skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og aktuelt regelverk. 8. Styre, sammensetning og uavhengighet Bankens styre skal i henhold til gjeldende vedtekter bestå av fem medlemmer som alle velges av generalforsamlingen, samt to ansattrepresentanter som velges av og blant Bankens ansatte. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra Bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av styrets medlemmer skal ha kompetanse innen regnskap eller revisjon. To av styrets valgte medlemmer skal, i henhold til gjeldende vedtekter, være ansatt i Banken. For disse medlemmene skal det velges to personlige varamedlemmer med møte- og talerett i styret. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene i styret er uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser, og minst to av de aksjonærvalgte medlemmene er uavhengige av Bankens hovedaksjeeiere. Styret har i 2021 gjennomført 22 møter. Revisjons- og risikoutvalget har gjennomført 11 møter. PER 31. DESEMBER 2021, BESTOD BANKENS STYRE AV FØLGENDE MEDLEMMER: Navn Rolle Vurdert som uavhengig av største aksjonærer Første gang valgt På valg Deltakelse i styremøter 2021 Antall aksjer i Komplett Bank (direkte/ indirekte) Stig Eide Sivertsen* Styreleder Ja 2018 GF 2022 22 200 000 Bodil Palma Hollingsæter* Nestleder Ja 2014 GF 2023 22 539 117 Live Haukvik Styremedlem Ja 2013 GF 2022 22 0 Nishant Fafalia Styremedlem Nei 2021 GF 2022 19 70 000 Harald Hjorten* Styremedlem Ja 2019 GF 2023 22 3 319 699 Jonna Kyllönen Ansatterepresentant Ja 2020 GF 2022 22 6 343 Erik Hellqvist Ansatterepresentant Ja 2020 GF 2022 4 0 * Stig Eide Sivertsen eier 100% av Theoline AS som eier 200 000 aksjer i Komplett Bank ASA, Bodil Palma Hollingsæther eier 50% av To & Bo AS som eier 459 117 aksjer i Komplett Bank ASA og Harald Hjorthen eier direkte og indirekte eierskap i Sniptind Invest AS som eier 3 239 699 aksjer i Komplett Bank ASA. Informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse er tilgjengelig på Komplett Banks nettsider: ir.komplettbank.com/corporate-governance/board-of-directors/ Komplett Bank Årsrapport 2021 17

9. Styrets arbeid Styret i Komplett Bank skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret fastsetter planer og budsjetter samt retningslinjer og nødvendige fullmakter for Bankens virksomhet, og påser at foretaket har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll. Styret holder seg løpende orientert om foretakets økonomiske stilling ved gjennomgang av- og vedtakelse av kvartalsrapporter og årsrapporter, samt månedlige gjennomganger av Komplett Banks økonomiske stilling og utvikling. Styret overvåker og styrer Bankens samlede risiko. Videre skal styret jevnlig vurdere om Bankens styrings- og kontrollordninger er tilpasset risikonivå og omfanget av virksomheten. Styret har fastsatt en instruks som gir nærmere regler for styrets ansvar og oppgaver herunder hvilke saker som skal styrebehandles, samt regler for saksbehandling. I tråd med anbefalingens kapittel 9 inneholder styreinstruksen en beskrivelse av hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter. Styret bør i årsberetningen redegjøre for slike avtaler. Målet er å sikre at selskapet er kjent med mulige interessekonflikter og har en grundig behandling av slike avtaler, med sikte på å hindre at verdier overføres fra selskapet til tilknyttede parter. Det foretas en årlig evaluering av styrets arbeid og kompetanse, som rapporteres til valgkomiteen. Styret fastsetter videre en årlig plan for sitt arbeid. Styret har også fastsatt instruks for den daglige ledelsen av Banken. Administrerende direktør har ansvar for å påse at styrets vedtatte mål, rammer, retningslinjer og fullmakter for Bankens risikostyring og internkontroll blir ivaretatt, herunder se til at ledende ansatte gjennomfører og dokumenterer nødvendige interne kontrolltiltak for å identifisere, måle, følge opp og kontrollere risiko samt gi styret relevant og tidsriktig informasjon som er av betydning for Bankens risikostyring og internkontroll. Administrerende direktør har også ansvar for at Bankens policyer og retningslinjer, samt at styrets vedtak etterleves. Banken har vedtatt særskilte saksbehandlingsregler vedrørende varsling og habilitet der styremedlemmer og/eller ledelsen har personlig eller økonomisk interesse i transaksjoner Banken inngår i. Før en sak som har særlig betydning for styremedlemmer eller personer i ledelsen, eller noen nærstående av disse, blir behandlet, skal den som ikke har rett til å ta del i behandlingen eller avgjørelsen av saken, melde fra om dette, og avstå fra den videre behandling av saken. Det samme følger av Bankens etiske retningslinjer. Styreutvalg Styret har etablert et revisjons- og risikoutvalg bestående av to eksterne styremedlemmer, der daglig leder og finansdirektør deltar fra administrasjonen. Utvalget foretar grundige vurderinger av Bankens risikostyring og internkontroll samt Bankens økonomiske stilling, herunder finansiell rapportering. Revisjons- og risikoutvalget skal videre sikre at Banken har en uavhengig og effektiv ekstern- og intern revisjon og tilfredsstillende finansiell rapportering i samsvar med lover og forskrifter. Ved utgangen av 2021, bestod utvalget av Bodil Palma Hollingsæter (leder) og Stig Eide Sivertsen. Det ble avholdt 11 møter i revisjons- og risikoutvalget i 2021, der begge deltok på samtlige møter. Styret etablerte i 2020 et godtgjørelsesutvalg bestående av inntil 2 styremedlemmer og en representant fra de ansatte, som er uavhengig av selskapets ledelse. Godtgjørelsesutvalget har ansvaret for å forberede og foreslå for styret Komplett Banks godtgjørelsesordning og skal sikre at denne bidrar til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med Bankens risiko, motvirker høy risikotaking og bidrar til å unngå interessekonflikter. Godtgjørelsesordningen utformes etter de til enhver tid gjeldende krav for finansforetak i lov og forskrift. I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a utarbeider styret en erklæring om fastsettelse av lønn til administrerende direktør og andre ledende ansatte. Ved utgangen av 2021, bestod godtgjørelsesutvalget av Live Haukvik (leder), Harald Hjorthen (medlem) og Jonna Kyllönen (ansatt i Komplett Bank). Nytt i 2021 er at det også utarbeides en lederlønnrapport i henhold til allmennaksjeloven §6-16b, og som publiseres samtidig med årsrapporten på ir.komplettbank.com. 10. Risikostyring og internkontroll Risikostyring og internkontroll utgjør en sentral del av Komplett Banks strategi og virksomhet. Banken har implementert retningslinjer og prosedyrer for å sikre at risikostyringen og internkontrollen er hensiktsmessig og tilstrekkelig sett i lys av risikonivå og omfang av virksomheten. Styret i Komplett Bank har ansvar for å påse at Banken har en ansvarlig kapital som er forsvarlig i henhold til vedtatt risikoprofil og myndighetspålagte krav. Risikostyring og internkontroll utgjør også en viktig del av Bankens vurdering av kapitalbehovet på kort og lengre sikt, der risikoer som til enhver tid er knyttet til virksomheten og den risiko som vil kunne oppstå inngår som en del av vurderingen. Risikostyring og internkontroll i Banken skal sikre oppnåelse av Bankens strategiske mål og samtidig sikre en solid finansiell stabilitet. Dette målet oppnås gjennom: Ǵ En sterk organisasjonskultur preget av høy bevissthet om risiko. Ǵ God forståelse for risikoer som gir inntjening, inkludert evnen til å styre innenfor risikoprofilen som defineres av styret. Ǵ Å streve etter optimal kapitalutnyttelse innenfor den vedtatte forretningsstrategien. Ǵ Unngå uventede hendelser som kan gi vesentlig negativ påvirkning på Bankens økonomiske stilling eller omdømme. 18 Eierstyring og selskapsledelse

Ettersom Komplett Bank primært sikrer inntjeningen gjennom kreditteksponering i personmarkedet for usikret kreditt, følger det av retningslinjene at Komplett Banks risikovillighet for kredittrisiko er høyere enn risikovilligheten for likviditets-, markeds- og operasjonell risiko. Komplett Bank har fastsatt etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte, samt et rammeverk for risikostyring og internkontroll som blant annet inkluderer en retningslinjer for antikorrupsjon og hvitvasking, datasikkerhet, regnskapsrapportering og håndtering av innsideinformasjon. Komplett Bank er underlagt lovpålagt tilsyn i de landene det drives konsesjonsbelagt virksomhet, herunder fra Finanstilsynet i Norge, i tillegg til kontroll fra Bankens egne kontrollorganer og ekstern revisor. Risikostyring og internkontroll Styrets og administrerende direktørs ansvarsområder defineres i henholdsvis styreinstruks og instruks til administrerende direktør. I tillegg har Banken en klar organisasjonsstruktur med klart definerte roller og ansvarsområder for Bankens risikostyring og internkontroll. Risikovurdering inngår i lederansvaret i Banken, der avdelingslederne har ansvar for å identifisere, vurdere og håndtere risikoer knyttet til sitt område som kan påvirke Bankens evne til å nå sine mål. Dette rapporteres jevnlig til administrerende direktør. Ansvaret for Bankens uavhengige kontrollfunksjoner for risikostyring og etterlevelse (Compliance) av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift ligger til Bankens risikokontrollfunksjon og Compliance-funksjon. Risikokontrollfunksjonen skal sikre at alle vesentlige risikoer i foretaket er identifisert, håndtert og rapportert av de relevante enhetene i Komplett Bank. Risikontrollfunksjonen rapporterer direkte til styret i tilfeller der styret ikke får nødvendig informasjon i den vanlige internrapporteringen eller varsle i tilfeller der identifiserte risikoer påvirker eller kan påvirke Banken negativt. Compliancefunksjonen er ansvarlig for utførelsen av uavhengig kontroll, rådgivning, rapportering og oppfølging av at Banken etterlever myndighetspålagte og interne krav, og rapporterer direkte til administrerende direktør og styret. Komplett Bank har etablert en balansekomité som utøver den overordnede styringen av Bankens likviditetsrisikonivå. Komiteen utarbeider bl.a. forslag til styret om endringer i Bankens finanspolicy og beslutter plasseringsstrategier og endringer i vilkår av Bankens innskuddsprodukter, samt følger opp internkontroll og rapportering. Komiteen har videre ansvar for å forberede saker for styret vedrørende den interne kapital og likvidtetsvurderingsprosessen (ICAAP/ ILAAP), herunder ta stilling til kapitalbehov, og Bankens beredskaps- og gjenopprettingsplan for likviditet. Komiteen består av administrerende direktør, finansdirektør, kredittdirektør og kommersiell direktør. Balansekomiteen ledes av finansdirektør. Administrerende direktør, finansdirektør, kredittdirektør og kommersiell direktør utgjør Bankens kredittkomité. Leder for hhv. Compliance- og risikostyringsfunksjonene har møterett, men ikke stemmerett. Komiteen ledes av Bankens kredittdirektør. Kredittkomiteen skal blant annet fastsette forslag til styret om endringer av Bankens kredittpolicy, beslutte delegering av kredittfullmakter samt endre eller fastsette nye kredittrutiner og kredittprosesser. Videre skal komiteen følge opp internkontroll og avgi regelmessige rapporter vedrørende Bankens eksponering og håndtering av kredittrisiko. Styret opprettet internrevisjonsfunksjon i 2019 som ledd i arbeidet med å sikre god internkontroll og avdekke risiko. EY ble valgt som uavhengig internrevisor. Internrevisjonens rolle er å kontrollere at Banken er organisert og drives på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til virksomheten. Forhold som vurderes som utilfredsstillende, skal rapporteres til revisjons- og risikoutvalget og daglig leder. Internrevisor utøver sin revisjon iht. årlig styrevedtatt revisjonsplan og instruks fastsatt av styret. Finansiell rapportering Komplett Banks finansdirektør er ansvarlig for finansavdelingen, og skal ha kontinuerlig oversikt over Bankens finansielle stilling og utarbeide regnskap og rapporter, herunder utarbeide finansiell rapportering til offentlige myndigheter og føre løpende styring og kontroll med Bankens samlede likviditet og finansielle risiko. Finansdirektøren er videre ansvarlig for at regnkapsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende regelverk, herunder IFRS. Styret mottar periodiske rapporter om selskapets finansielle resultater, samt kvartalsvise rapporter i forbindelse med Bankes resultatfremleggelse. Revisor deltar på møter med revisjons- og risikoutvalget og styremøtet knyttet til fremleggelse av foreløpig årsregnskap. Finansavdelingen er ansvarlig for risikostyring knyttet til markeds- risiko, likviditetsrisiko, finansiell risiko samt motpartsrisiko utenfor utlånsvirksomheten. Finansavdelingen er ansvarlig for å overholde risikobeslutninger vedtatt i Bankens finanspolicy, som vedtas av styret i Komplett Bank. Policyen setter rammen for hva styret anser som en tilfredsstillende risikoprofil, og skal bidra til egnet risikostyring og internkontroll, og dermed sikre regelmessig rapportering og overvåking. Informasjon om Bankens mest sentrale risikofaktorer står beskrevet i styrets årsberetning samt note 15, 16 og 17 til årsregnskapet. 11. Godtgjørelse til styret Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen på grunnlag av anbefaling fra valgkomiteen. Godtgjørelse til styret er ikke resultatavhengig eller avhengig av markedsutviklingen til Bankens aksjer. Det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmene, og de Komplett Bank Årsrapport 2021 19

aksjonærvalgte styremedlemmene har ikke avtale om pensjonsordning eller etterlønn fra selskapet. Ingen av de aksjonærvalgte styremedlemmene har oppgaver for Banken utover styrevervet. Godtgjørelsen til styret er nærmere gjort rede for i årsrapporten note 20. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Banken har utarbeidet retningslinjer for godtgjørelse til dets ledende ansatte, samt andre ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering. Retningslinjene har som formål å bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med Bankens risiko, motvirke høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. Bankens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte er beskrevet i note 20 til årsregnskapet for 2021, og legges årlig frem for behandling av generalforsamlingen. Det er klart angitt hvilke retningslinjer som er veiledende for styret, og hvilke som er bindende. Generalforsamlingen stemmer separat over de to delene av retningslinjene. Godtgjørelse til ledende ansatte består av fastlønn, variabel godtgjørelse samt pensjons- og forsikringsordninger. Godtgjørelsesordningen skal motivere til god innsats for langsiktig verdiskapning og fornuftig risikotaking i Banken. Styret foretar en årlig vurdering av maksimalt nivå for variable godtgjørelser til ledende ansatte. For 2021, er den variable godtgjørelsen begrenset oppad til 50 % av fastlønn. Halvparten av godtgjørelsen tildeles som opsjoner i Komplett Bank ASA, som fristilles med likt antall årlig i 3 år, første gang ett år etter tildeling. Godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering, basert på kvantitative og kvalitative forhold knyttet til den enkeltes funksjon og ansvarsforhold, samt Bankens resultater, risikoprofil og verdiskapning over tid. Komplett Banks godtgjørelsesordning for variabel godtgjørelse er utformet i henhold til gjeldende krav om godtgjørelsesordninger for banker. Det er også etablert et aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte. Opsjonsprogrammet er basert på den ansattes grunnlønn og andre variable godtgjørelser, med mulighet for å motta opsjoner for inntil 33% av fastlønn. Aksjeopsjonene tildeles til full markedsverdi på tidspunktet for tildelingen basert på handelsprisen i henhold til Black & Scholes opsjonsprismodell,. Med hensyn til fastlønn kan de ansatte, innenfor intervaller som er basert på den ansattes stilling i Banken, velge hvor stor andel av lønnen som skal gis i aksjeopsjoner. Opsjonsprogrammet gjennomgås og evalueres årlig av Bankens styre. 13. Informasjon og kommunikasjon Komplett Bank har vedtatt en «investor relations policy» for å sikre at finansmarkedet og aksjeeierne har tilstrekkelig informasjon om Komplett Bank til å vurdere riktig prissetting. Denne er tilgjengelig fra nettsiden www.ir.komplettbank.com. Banken vil etterstrebe og sørge for udiskriminerende deling av informasjon når Banken er i kontakt med aksjeeiere og analytikere. Kommunikasjon med aksjeeiere, investorer og analytikere er en prioritet for Banken. I hovedsak er det administrerende direktør og finansdirektør som utaler seg på vegne av Banken til kapitalmarkedet. Investorinformasjon som års- og delårsrapporter, åpne presentasjoner og finansiell kalender gjøres tilgjengelig på Bankens nettsider samtidig som de publiseres til markedet. Børsmeldinger publiseres via Oslo Børs’ offisielle kommunikasjonskanal for noterte selskap, Newsweb. Styret har videre fastsatt retningslinjer for Bankens kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. 14. Selskapsovertakelse Den som vil gjennomføre erverv som vil medføre at vedkommende blir eier av en kvalifisert eierandel (10 % eller mer) i et finansforetak, må på forhånd sende melding om dette til Finanstilsynet. Erverv av kvalifisert eierandel kan bare gjennomføres etter tillatelse gitt av Finanstilsynet. Banken har utarbeidet retningslinjer for eventuelle overtakelsestilbud, og styret i Komplett Bank vil håndtere eventuelle tilbud i samsvar med disse retningslinjene. 15. Revisor Komplett Banks eksterne revisor er Pricewaterhousecoopers AS (PwC), og valgt av generalforsamlingen. Revisor presenterer årsplan for gjennomføring av revisjonsarbeidet for styret. Revisor deltar i styremøter som behandler årsregnskapet og gjennomgår årlig foretakets interne kontroll med styret. Styret har i henhold til fastsatte styreinstrukser minst én gang hvert år møte med revisor uten at administrerende direktør eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. Revisor avgir årlig en skriftlig uavhengighetsbekreftelse, og redegjør hvert år for hvilke andre tjenester enn lovpliktig revisjon som er levert til foretaket i løpet av regnskapsåret. Banken har utarbeidet egne retningslinjer for ikke-revisjonsarbeid utført av Bankens eksterne revisor. 20 Eierstyring og selskapsledelse

Rapport om bærekraft (ESG) Innledning Verdiskapning for alle interessenter er grunnlaget for Komplett Banks strategi, og retningsgivende for Bankens rammeverk for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG - Environmental, Social and Governance), mål og kritiske suksessfaktorer (KPIer). (Grunnlaget for Komplett Banks strategi er verdiskapning for alle interessenter, og vil være retningsgivende for Bankens rammeverk for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, mål og KPIer.) Komplett Bank ønsker å tilby kredittverdige privatpersoner enkle og intuitive finansieringstjenester. Ved å tilby finansiell fleksibilitet gir Komplett Bank kundene muligheten til å ta ansvar for sin egen situasjon, på sin egen måte og når de ønsker det.. Ved å være en ansvarlig långiver og gi kredittverdige personer økonomisk fleksibilitet bidrar Komplett Bank til økonomisk aktivitet og vekst – noe som skaper verdier for samfunnet. Komplett Banks organisasjon og kultur er nøkkeldriverne bak Bankens evne til å levere verdiskaping for dets interessenter. Fire kjerneverdier beskriver Bankens kultur og styrer organisasjonenes valg når den står overfor muligheter og utfordringer: - Fleksibel - Ambisiøs - Kompetent - Effektiv Disse verdiene – å være åpne for endring, sette ambisiøse mål, utføre på en kompetent og effektiv måte – er etter Bankens syn, en forutsetning for å drive kontinuerlig forbedring på ESGområdet. Styret har det overordnede ansvaret for helheten i Komplett Banks strategi, samfunnsansvar (CSR) og bærekraftsarbeid. Ansvaret for gjennomføringen er delegert til Compliance-funksjonen. Komplett Bank har vedtatt etiske retningslinjer som på en etisk ansvarlig måte og i tråd med standardene som Banken har fastsatt, setter rammene for å veilede ansatte til å utføre oppgavene de har fått tildelt. Nedenfor redegjøres det for hvordan Banken sørger for at samfunnsansvar utgjør en integrert del av virksomheten og den langsiktige verdiskapingen. Vesentlige bærekraftfaktorer Komplett Bank har utviklet et program knyttet til Bankens samfunnsansvar for å forbedre rammeverket for transparent rapportering og kommunikasjon. Det ble gjennomført en vesentlighetsanalyse for å sikre at Komplett Bank prioriterer de sakene som er viktigst for Banken og deres interessenter. Analysen var et resultat av tilbakemeldinger fra eksterne og interne interessenter om deres forventninger, samt risikofaktorer og muligheter de oppfatter som viktige for Bankens langsiktige verdiskaping. Interessenter omfattet sentrale samarbeidspartnere, investorer, ansatte og ledelsen. Komplett Bank har identifisert tre fokusområder for langsiktig verdiskaping for alle interessenter: - Ansvarlig utlånspraksis - Bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking - Datasikkerhet og kundens personvern Disse emnene stemmer overens med de som er identifisert av «Sustainability Accounting Standards Board’s Materiality Map» (SASB Materiality Map®) som faktorer som sannsynligvis vil påvirke den økonomiske tilstanden eller driftsresultatene til selskaper i finanssektoren. Spesielt vil dette gjelde for undersektoren forbrukerfinans, samt med vesentlige spørsmål fremhevet av «MSCI ESG Ratings» i oversikten deres over finanssektoren og underkategorien forbrukerfinans. Disse emnene stemmer overens med de som er identifisert av «Sustainability Accounting Standards Board’s Materiality Map» (SASB Materiality Map®) som faktorer som sannsynligvis vil påvirke den økonomiske tilstanden eller driftsresultatene til selskaper i finanssektoren. Spesielt vil dette gjelde for undersektoren forbrukerfinans, samt med vesentlige spørsmål fremhevet av «MSCI ESG Ratings» i oversikten deres over finanssektoren og underkategorien forbrukerfinans. Rapportering av fremtidige fokusområder Denne rapporten beskriver Bankens tilnærming, tiltak og resultater innenfor de tre tidligere nevnte fokusområdene . Andre viktige ESG-emner er også omtalt i rapporten. Nedenfor vises en oversikt over Komplett Banks definerte nøkkelindikatorer for å måle ESG-resultatene over tid. Banken har en nullvisjon for enkelte av målene, og Banken har intensivert innsatsen innenfor disse områdene slik man når disse målene fremover. Komplett Bank Årsrapport 2021 21

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=